Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Zakon o zemljišnim knjigama


klaric ZOV web.jpgPetar Klarić
ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
sa Zemljišnoknjižnim poslovnikom
Zakon o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima
tekstovi propisa
stvarna kazala
IX. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
(prema stanju propisa na dan 11. veljače 2009. godine) 
Pravna biblioteka – zbirke propisa, veljača 2009., 436 stranica, meki uvez,
oznaka 811-249, Cijena 125,00 kn
 
Narudžbe
Narodne novine d.d., Odsjek prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Kralja
Držislava 14, tel.: 01/4501-321, 4501-322, 4501-310, telefaks: 01/4501-348, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr 


 
Pregled sadržaja


ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM  STVARNIM PRAVIMA
– autorski pročišćeni tekst –
(NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08)         
ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
– autorski pročišćeni tekst –
(NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08)
PRILOZI
PRILOG 1
Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik)
– autorski pročišćeni tekst –
(NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02 – ispr., 14/05)
PRILOG 2
Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stva­rima i pravima
(NN 121/05)
STVARNA KAZALA
Stvarno kazalo uz Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
Stvarno kazalo uz Zakon o zemljišnim knjigama           


Predgovor IX. izdanju knjige


U ovom su izdanju unesene izmjene i dopune prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, 146/08) i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama (Narodne novine, 152/08) do kojih je došlo nakon VIII. izdanja.
Dodali smo kao zaseban prilog i Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stva­rima i pravima (Narodne novine, 121/05) jer čini važnu sastavnicu hrvatskog stvarnopravnog uređenja.

Dr. P. KlarićSADRŽAJ

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA
– autorski pročišćeni tekst –
(NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08)
Dio prvi
OPĆE ODREDBE O STVARIMA
I STVARNIM PRAVIMA
(čl. 1–9)
Vlasništvo i druga stvarna prava (čl. 1)            
Predmet vlasništva i drugih stvarnih prava (čl. 2)          
Sposobnost stvari (čl. 3)      2
Stvari od interesa za Republiku Hrvatsku (čl. 4)             
Stvar i njezine pripadnosti (čl. 5)        
Dijelovi stvari (čl. 6)              
Pripadak stvari (čl. 7)            
Koristi (čl. 8)           
Osobito o nekretninama (čl. 9)           
Dio drugi
POSJED
(čl. 10–29)
Glava 1.
OPĆE ODREDBE                 
Posjednik (čl. 10)  
Samostalni posjednik (čl. 11)              
Pomoćnik u posjedovanju (čl. 12)      
Glava 2.
STJECANJE          
Izvorno i izvedeno stjecanje (čl. 13)   
Predaja (čl. 14)        
Predaja očitovanjem volje (čl. 15)       
Stjecanje posjeda prava (čl. 16)          
Nasljeđivanje posjeda (čl. 17)            
Glava 3.
KAKVOĆA POSJEDA      
Zakonitost, istinitost i poštenje posjeda (čl. 18)            
Glava 4.
TRAJNOST I ZAŠTITA    
Načelo trajnosti (čl. 19)       
Samovlasno smetanje (čl. 20)             
Pravo na zaštitu posjeda (čl. 21)        
Sudska zaštita (čl. 22–26)    
Dopuštena samopomoć (čl. 27)       
Glava 5.
PRESTANAK       
Prestanak posjeda stvari (čl. 28)        
Prestanak posjeda prava (čl. 29)        
Dio treći
PRAVO VLASNIŠTVA
(čl. 30–173)
Glava 1.
O VLASNIŠTVU UOPĆE
Vlasnikova prava (čl. 30)     
Opća ograničenja (čl. 31)    
Posebna ograničenja (čl. 32)              
Naknada (čl. 33)    
Ograničenja na temelju pravnoga posla (čl. 34)             
Osobito o vlasništvu Republike Hrvatske i drugih osoba
javnoga prava (čl. 35)          
Glava 2.
SUVLASNIŠTVO               
Odjeljak 1. – Opće odredbe               
Suvlasnički dijelovi (čl. 36)                 
Idealni dio stvari (čl. 37)      
Izvršavanje prava vlasništva glede cijele stvari (čl. 38)                
Odjeljak 2. – Upravljanje stvarju     
Pravo na upravljanje (čl. 39)               
Poslovi redovite uprave (čl. 40)         
Izvanredni poslovi (čl. 41)  
Odluka o izvršavanju posjeda i vlasničkih ovlasti (čl. 42)            
Odluka o uspostavi etažnoga vlasništva (čl. 43)         
Upravitelj (čl. 44)  
Pravni položaj upravitelja (čl. 45)    
Odjeljak 3. – Zaštita (čl. 46)            
Odjeljak 4. – Razvrgnuće
Pravo na razvrgnuće (čl. 47)               
Ostvarivanje prava na razvrgnuće (čl. 48)     
Način razvrgnuća (čl. 49)    
Način sudskoga razvrgnuća (čl. 50)  
Pravo na razvrgnuće isplatom (čl. 51)            
Razvrgnuće suvlasništva na nekoliko stvari (čl. 52)     
Razvrgnuće uspostavom etažnoga vlasništva (čl. 53)  
Troškovi razvrgnuća (čl. 54)              
Pravni učinci razvrgnuća (čl. 55)       
Tuđa prava (čl. 56)             
Glava 3.
ZAJEDNIČKO VLASNIŠTVO        
Neodređenost udjela u vlasništvu (čl. 57)     
Udio zajedničara (čl. 58)    
Izvršavanje zajedničkoga vlasništva (čl. 59)   
Upravljanje zajedničkom stvari (čl. 60)             
Raspolaganja zajedničkom stvari (čl. 61)         
Zaštita (čl. 62)       
Pravo na diobu (čl. 63)        
Tuđa prava na diobu (čl. 64)              
Podredna primjena pravila o suvlasništvu (čl. 65)       
Glava 4.
VLASNIŠTVO POSEBNIH DIJELOVA NEKRETNINE          
Odjeljak 1. – Opće odredbe               
Suvlasništvo cijele nekretnine i vlasništvo
posebnoga dijela (čl. 66)     
Posebni dio nekretnine i njegovi pripadci (čl. 67)        
Odgovarajući suvlasnički dio (čl. 68)               
Neodvojivost (čl. 69)           
Više ovlaštenika glede istoga posebnoga dijela (čl. 70)               
Odjeljak 2. – Uspostava vlasništva posebnoga dijela   
Zahtjev za uspostavu (čl. 71)           
Način uspostave (čl. 72)     
Pravni temelj (čl. 73)           
Odgovarajući dio i korisne vrijednosti (čl. 74–75)       
Naknadna promjena korisnih vrijednosti (čl. 76–78)     
Odjeljak 3. – Izvršavanje ovlasti glede posebnoga dijela          
Uprava umjesto svih suvlasnika (čl. 79)          
Dužnost održavanja (čl. 80)                
Najam i zakup (čl. 81)           
Promjene stanja (čl. 82)       
Primjereno osiguranje (čl. 83)             
Troškovi posebnoga dijela (čl. 84)    
Odjeljak 4. – Izvršavanje ovlasti glede cijele nekretnine        
Uprava svih suvlasnika (čl. 85)         
Poslovi redovite uprave  (čl. 86)        
Izvanredni poslovi (čl. 87)  46
Pravo svakoga suvlasnika (čl. 88)     
Troškovi cijele nekretnine (čl. 89)     
Zajednička pričuva (čl. 90)  
Koristi (čl. 91)        
Dužnost prijave štete (čl. 92)           
Upraviteljeve dužnosti i ovlasti (čl. 93)          
Odjeljak 5. – Prestanak vlasništva na posebnom dijelu           
Propast predmeta (čl. 94)    
Brisanje (čl. 95)     
Prestanak suvlasništva (čl. 96)        
Isključenje iz suvlasničke zajednice (čl. 97)     
Isključenje na zahtjev većine (čl. 98)                
Isključenje na zahtjev manjine (čl. 99)              
Glava 5.
SUSJEDSKA PRAVA        
Opće odredbe (čl. 100)        
Zajednička ograda (čl. 101)                
Vlastita ograda (čl. 102)       
Međa (čl. 103)       
Stablo na međi (čl. 104)       
Grane i korijenje (čl. 105)     
Pristup na tuđe (čl. 106)      
Uporaba tuđe nekretnine radi izvođenja radova (čl. 107)             
Postavljanje vodova i drugih uređaja (čl. 108)             
Potkopavanje tuđe nekretnine (čl. 109)          
Imisije (čl. 110)      
Opasnost od rušenja zgrade (čl. 111)               
Zabrana mijenjanja naravnoga toka vode (čl. 112)        
Odvođenje kišnice s krova (čl. 113)  
Glava 6.
STJECANJE VLASNIŠTVA            
Pravni temelji stjecanja (čl. 114)         
Odjeljak 1. – Stjecanje na temelju pravnoga posla      
Opće odredbe (čl. 115)        
a) Stjecanje pokretnina      
Predaja u samostalni posjed (čl. 116)               
Višestruko ugovaranje otuđenja (čl. 117)        
Stjecanje od nevlasnika (čl. 118)     
b) Stjecanje nekretnina      
Upis vlasništva u zemljišnu knjigu (čl. 119)    
Stjecanje uknjižbom (čl. 120)              
Stjecanje predbilježbom (čl. 121)       
Zaštita povjerenja u zemljišne knjige (čl. 122)                
Djelovanje povjerenja u istinitost (čl. 123)      
Djelovanje povjerenja u potpunost (čl. 124)   
Višestruko ugovaranje otuđenja (čl. 125)      
Odjeljak 2. – Stjecanje odlukom suda ili druge vlasti              
Djelovanje odluke (čl. 126)                 
Posebno glede nekretnina (čl. 127)   
Odjeljak 3. – Stjecanje nasljeđivanjem (čl. 128)           
Odjeljak 4. – Stjecanje na temelju zakona  
a) Općenito           
Djelovanje zakonskih pretpostavaka (čl. 129)                
Posebno glede nekretnina (čl. 130)   
b) Stjecanje prisvojenjem i nalazom                
Prisvojenje (čl. 131)              
Napuštene stvari (čl. 132)   
Posebno o napuštenim nekretninama (čl. 133)               
Izgubljena stvar i nalaznik (čl. 134)   
Nalazni ured (čl. 135)         
Povrat stvari (čl. 136)         
Nalaznina (čl. 137)                
Predaja stvari nalazniku (čl. 138)       
Stjecanje vlasništva nađene stvari (čl. 139)  
Nalaz blaga (čl. 140)             
c) Stjecanje priraštaja        
Stjecanje odvajanjem (čl. 141)            
Stjecanja na temelju ograničenoga stvarnog prava (čl. 142)      
Stjecanje na temelju obveznoga prava (čl. 143)              
Plodovi životinje (čl. 144)    
Priraštaj zemljišta  (čl. 145–147)         
Prerada, sjedinjenje, miješanje i građenje tuđim
materijalom (čl. 148)           
Nenamjerno suvlasništvo (čl. 149)    
Prirastanje glavnoj stvari (čl. 150)     
Utjecaj na ograničena stvarna prava (čl. 151)                 
Građenje na tuđem zemljištu (čl. 152)             
Pošteni graditelj i nepošteni vlasnik (čl. 153)  
Nepošteni i graditelj i vlasnik zemljišta (čl. 154)           
Prekoračenje međe građenjem (čl. 155)            
Dogradnja, nadogradnja, preuređenje i ulaganje (čl. 156)          
Građenje na tuđem pravu građenja (čl. 157)    
Sijanje i sađenje (čl. 158)   
d) Stjecanje dosjelošću (čl. 159)      
Tijek vremena (čl. 160)         
Glava 7.
ZAŠTITA VLASNIŠTVA
Vlasnički zahtjev za povrat stvari (čl. 161)       
Prava vlasnička tužba  (čl. 162)          
Posjednikovi prigovori (čl. 163)         
Pravni položaj poštenoga posjednika  (čl. 164)              
Pravni položaj nepoštenoga posjednika (čl. 165)           
Vlasnička tužba predmnjevanoga vlasnika  (čl. 166)     
Zaštita od uznemiravanja (čl. 167)     
Zaštita od povrede upisom u zemljišnoj knjizi (čl. 168)                 
Glava 8.
PRESTANAK VLASNIŠTVA          
Propast stvari (čl. 169)         
Stavljanje izvan prometa (čl. 170)      
Tuđe stjecanje (čl. 171)       
Odreknuće (čl. 172)              
Prestanak na temelju zakona (čl. 173)               
Dio četvrti
SLUŽNOSTI
(čl. 174–245)
Glava 1.
O SLUŽNOSTIMA UOPĆE

Ovlaštenikovo pravo (čl. 174)            
Svrha (čl. 175)       
Ovlaštenik služnosti (čl. 176)           
Izvršavanje ovlasti (čl. 177)                
Preinaka načina izvršavanja (čl. 178)                
Prelaganje (čl. 179)               
Izvršavanja više služnosti na istoj poslužnoj
stvari (čl. 180)        
Troškovi održavanja (čl. 181)           
Neodvojivost (čl. 182)       
Utjecaj diobe (čl. 183)          
Prividne služnosti (čl. 184)  
Zakonske služnosti (čl. 185)             


Glava 2.
STVARNE SLUŽNOSTI    
Odjeljak 1. – Opće odredbe               
Povlasna nekretnina i služnost (čl. 186)         
Pravo građenja na povlasnoj nekretnini (čl. 187)           
Sadržaj ovlasti (čl. 188)        
Nepravilna služnost (čl. 189)              
Odjeljak 2. – Posebna pravila za pojedine služnosti   
O služnostima puta (čl. 190)             
O služnostima puta kao nužnom prolazu (čl. 191)        
O služnosti vodovoda  (čl. 192)         
O služnosti paše (čl. 193)    
O ostalim poljskim služnostima (čl. 194)          
O pravu prozora (čl. 195)     
O pravu imati dio zgrade i naprave na poslužnoj
nekretnini (čl. 196)                
O pravu provođenja tekućina (čl. 197)           
O pravu kapnice (čl. 198)    
Glava 3.
OSOBNE SLUŽNOSTI      
Odjeljak 1. – Opće odredbe               
Služnosti osobne naravi (čl. 199)      
Poslužna stvar (čl. 200)       
Ograničeno trajanje (čl. 201)              
Neotuđivost i nenasljedivost (čl. 202)           
Odjeljak 2. – Posebna pravila o pojedinim služnostima           
a) O pravu plodouživanja
Uopće (čl. 203)      
Ovlasti (čl. 204)     
Čisti prihod od čiste vrijednosti (čl. 205)         
Izvanredni popravci i obnova stvari (čl. 206)  
Poboljšice (čl. 207)               
Popis i procjena (čl. 208)     
Dužnost dati osiguranje (čl. 209)       
Povrat stvari (čl. 210)           
Nepravo plodouživanje (čl. 211)      
b) Pravo uporabe              
Uopće (čl. 212)    
Ovlasti (čl. 213)   
Uporabovnikove potrebe (čl. 214)  
Stjecanje plodova i drugih koristi (čl. 215)    
Troškovi i tereti (čl. 216)   
c) Pravo stanovanja (čl. 217)           
Glava 4.
STJECANJE       
Odjeljak 1. – Osnivanje prava služnosti      
Općenito (čl. 218)                103
a) Osnivanje na temelju pravnoga posla      
Pravni temelj (čl. 219)         
Način osnivanja služnosti na nekretninama (čl. 220)   
Zaštita povjerenja (čl. 221)
Način osnivanja služnosti na pokretninama (čl. 222)  
b) Osnivanje odlukom suda ili druge vlasti
Osnivanje odlukom (čl. 223)             
Odluka o nužnom prolazu (čl. 224)  
Odluka o nužnim vodovima i uređajima (čl. 225)          
Odluka u diobnom i ostavinskom postupku (čl. 226)  
Zaštita povjerenja (čl. 227)               
c) Osnivanje na temelju zakona     
Općenito (čl. 228)               
Dosjelost služnosti (čl. 229)             
Zaštita povjerenja (čl. 230)               
Odjeljak 2. – Stjecanje nečijih prava služnosti         
Stjecanje s povlasnom stvari (čl. 231)            
Stjecanje s poslužnom stvari (čl. 232)            
Glava 5.
ZAŠTITA            
Zahtjev za poštovanje prava služnosti (čl. 233)           
Tužba ovlaštenika služnosti (čl. 234)             
Tužba predmnjevanoga ovlaštenika služnosti (čl. 235)              
Zaštita od povrede upisom u zemljišnoj knjizi (čl. 236)               
Glava 6.
PRESTANAK     
Propast stvari (čl. 237)       
Sjedinjenje (čl. 238)            
Odreknuće ovlaštenika (čl. 239)      
Istek roka i ispunjenje raskidnoga uvjeta (čl. 240)       
Neizvršavanje (čl. 241)      
Ukinuće (čl. 242) 
Zaštita tuđega povjerenja (čl. 243)  
Prestanak ovlaštenika (čl. 244)        
Rasterećenje zakonom ili odlukom
upravne vlasti (čl. 245)      


Dio peti
STVARNI TERETI
(čl. 246–279)
Glava 1.
O STVARNIM TERETIMA UOPĆE              
Pojam i sadržaj (čl. 246)     
Opterećena nekretnina (čl. 247)       
Korisnik tereta (čl. 248)     
Sadržaj tereta (čl. 249)        
Preinaka sadržaja (čl. 250) 
Temeljna vlasnikova obveza (čl. 251)             
Pojedinačne obveze davanja ili činjenja (čl. 252)         
Osobna odgovornost za pojedinačne obveze (čl. 253)               
Stvarnopravna odgovornost za pojedinačne obveze
(čl. 254) 
Neodvojivost (čl. 255)       
Glava 2.
TERETI U KORIST NEKRETNINA               
Teret i povlasna nekretnina (čl. 256)              
Utjecaj diobe (čl. 257)        
Prenosivost pojedinih tražbina (čl. 258)         
Glava 3.
TERETI U KORIST OSOBE           
Tereti osobne naravi (čl. 259)          
Prenosivost pojedinih tražbina (čl. 260)         
Glava 4.
STJECANJE       
Odjeljak 1. – Osnivanje stvarnih tereta       
Općenito (čl. 261)               
a) Osnivanje na temelju pravnoga posla      
Pravni temelj (čl. 262)         
Način osnivanja  (čl. 263)  
Zaštita povjerenja  (čl. 264)              
b) Osnivanje odlukom suda            
Osnivanje odlukom (čl. 265)             
c) Osnivanje na temelju zakona     
Javnopravni stvarni tereti (čl. 266)   1
Odjeljak 2. – Stjecanje nečijih stvarnih tereta          
Stjecanje s povlasnom nekretninom (čl. 267)
Glava 5.
ZAŠTITA            
Zahtjev za zaštitu ovlaštenikova prava (čl. 268)          
Zahtjev osobno odgovornoj osobi (čl. 269) 
Zahtjev stvarnopravno odgovornoj osobi (čl. 270)    
Tužba korisnika tereta (čl. 271)        
Zaštita od povrede upisom u zemljišnu knjigu (čl. 272)
Glava 6.
PRESTANAK     
Propast stvari (čl. 273)       
Odreknuće ovlaštenika (čl. 274)      
Istek roka i ispunjenje raskidnoga uvjeta (čl. 275)       
Ukinuće (čl. 276) 
Zaštita tuđega povjerenja (čl. 277)  
Prestanak korisnika (čl. 278)             
Rasterećenje zakonom ili odlukom upravne vlasti (čl. 279)        
Dio šesti
PRAVO GRAĐENJA
(čl. 280–296)
Glava 1.
O PRAVU GRAĐENJA UOPĆE
Pojam (čl. 280)     
Sadržaj prava građenja (čl. 281)       
Preinaka sadržaja (čl. 282) 
Neodvojivost (čl. 283)       
Nositelj prava građenja (čl. 284)      
Prometnost (čl. 285)           
Glava 2.
STJECANJE       
Odjeljak 1. – Osnivanje prava građenja       
Općenito (čl. 286)               
a) Osnivanje na temelju pravnoga posla      
Pravni temelj (čl. 287)         
Način osnivanja (čl. 288)   
b) Osnivanje odlukom suda            
Osnivanje odlukom (čl. 289)             
Odjeljak 2. – Stjecanje nečijega prava građenja       
Prijenos i nasljeđivanje (čl. 290)      
Glava 3.
ZAŠTITA            
Zaštita prava građenja (čl. 291)       
Glava 4.
PRESTANAK     
Općenito (čl. 292)               
Propast stvari i neki drugi razlozi (čl. 293)     
Ukinuće (čl. 294) 
Posljedice prestanka (čl. 295)           
Tuđa prava (čl. 296)           
Dio sedmi
ZALOŽNO PRAVO
(čl. 297–353)
Glava 1.
O ZALOŽNOM PRAVU UOPĆE   
Pojam (čl. 297)     
Zalog (čl. 298)     
Neodvojivost (čl. 299)       
Založni vjerovnik (čl. 300) 
Tražbina i založno pravo (čl. 301)    
Prednost pri namirivanju (čl. 302)    
Prometnost (čl. 303)           
Založno pravo kao hipoteka (čl. 304)             
Glava 2.
STJECANJE       
Odjeljak 1. – Osnivanje založnoga prava     
Davanje u zalog  (čl. 305)  
a) Osnivanje dobrovoljnoga založnoga prava           
Izvođenje iz vlasništva zaloga (čl. 306)          
Založni ugovor (čl. 307)    
Način dobrovoljnoga davanja u zalog pokretnina (čl. 308)        
Način dobrovoljnoga davanja u zalog nekretnina (čl. 309)        
Način dobrovoljnoga davanja u zalog prava (čl. 310) 
b) Osnivanje sudskoga i zakonskoga založnoga prava           
Osnivanje prisilnoga sudskoga založnoga prava (čl. 311)         
Osnivanje dobrovoljnoga sudskoga založnoga prava
na pokretnim i nepokretnim stvarima (čl. 312)              
Osnivanje dobrovoljnoga sudskoga založnoga prava
na pravima (čl. 313)            
Osnivanje zakonskoga založnoga prava (čl. 314)         
c) Osnivanje podzaložnoga prava 
Dobrovoljno podzaložno pravo (čl. 315)       
Sudsko i zakonsko podzaložno pravo (čl. 316)             
d) Zaštita povjerenja         
Stjecanje od nevlasnika  (čl. 317)    
Zaštita povjerenja u zemljišne knjige (čl. 318)              
Odjeljak 2. – Stjecanje nečijega založnoga prava     
Prijenos (čl. 319) 
Posjed i upis (čl. 320)         
Glava 3.
VJEROVNIKOVA OVLAŠTENJA
DO NAMIRENJA
              
Odjeljak 1. – Ovlaštenja glede založenih pokretnina               
Pravo na posjed (čl. 321)   
Čuvanje i povrat zaloga (čl. 322)     
Plodovi zaloga (čl. 323)     
Uzimanje iz vjerovnikova posjeda (čl. 324)    
Davanje u podzalog (čl. 325)            
Skriveni nedostatci (čl. 326)             
Nužna prodaja zaloga (čl. 327)         
Zaštita zaloga (čl. 328)       
Odjeljak 2. – Ovlaštenja glede založenih nekretnina              
Založno pravo bez posjeda (čl. 329)               
Održanje vrijednosti zaloga (čl. 330)               
Civilni plodovi nekretnine kao zalog (čl. 331)               
Zaštita (čl. 332)   
Odjeljak 3. – Ovlasti glede zaloga prava      
Opće pravilo (čl. 333)         
Posebno o zalogu tražbine (čl. 334)
Zaštita zaloga (čl. 335)       
Glava 4.
OSTVARENJE PRAVA NA NAMIRENJE  
Pravo na namirenje založnoga vjerovnika (čl. 336)      
Namirivanje izvansudskim putem (čl. 337)     
Zabilježba otkaza i tužbe (čl. 338)    
Glava 5.
ZAŠTITA            
Zahtjev za poštovanje založnoga prava (čl. 339)         
Tužba založnoga vjerovnika (čl. 340)             
Tužba predmnjevanoga založnoga vjerovnika (čl. 341)              
Zaštita od povrede upisom u zemljišnu knjigu (čl. 342)              
Glava 6.
PRESTANAK     
Propast zaloga (čl. 343)     
Odreknuće (čl. 344)            
Istek roka i ispunjenje raskidnoga uvjeta (čl. 345)       
Prestanak osigurane tražbine (čl. 346)            
Raspolaganje neizbrisanom hipotekom (čl. 347)          
Zabilježba pridržaja prvenstvenoga reda (čl. 348)        
Zaštita tuđega povjerenja (čl. 349)  
Prestanak založnoga vjerovnika (čl. 350)       
Ukinuće (čl. 351) 
Rasterećenje zakonom ili odlukom upravne vlasti (čl. 352)        
Prestanak sudskoga i zakonskoga založnoga prava (čl. 353)     
Dio osmi
STVARNA PRAVA STRANIH OSOBA
(čl. 354–358.b)
Primjena zakona na strane osobe (čl. 354)     
Strane osobe (čl. 355)        
Vlasništvo nekretnina (čl. 356)        
Suglasnost (čl. 357)           
Nekretnine na isključenom području (čl. 358)               
Članci 358.a i 358.b             
Dio deveti
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
(čl. 359–396)
Glava 1.
PRETVORBA DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA         
Opće odredbe o pretvorbi  (čl. 359)
Pretvorba prava upravljanja, korištenja i raspolaganja
(čl. 360) 
Pretvorba prava korištenja neizgrađenoga
građevinskoga zemljišta (čl. 361)     
Predmnjeve (čl. 362)           
Zaštita pretvorenih prava (čl. 363)  
Upis neuknjiženih prava na nekretninama (čl. 364)      
Upis vlasništva u koje se pretvorilo pravo korištenja
građevinskoga zemljišta (čl. 365)     
Glava 2.
USPOSTAVA PRAVNOGA JEDINSTVA
NEKRETNINE
    
Jedinstvenost nekretnine (čl. 366)  
Odjeljak 1. – Uspostava jedinstva zemljišta i zgrade
Pravno sjedinjenje zemljišta i upisane zgrade (čl. 367)
Pravno sjedinjenje zemljišta i neupisane zgrade (čl. 368)           
Pravno sjedinjenje nekretnine i pretvorba prava upravljanja,
korištenja ili raspolaganja (čl. 369)  
Odjeljak 2. – Uspostava jedinstva nekretnine
i posebnih dijelova zgrade

Povezivanje etažnoga vlasništva sa suvlasništvom (čl. 370)    
Posebni dijelovi nastali prenamjenom, nadogradnjom,
prigradnjom ili dogradnjom (čl. 372)               
Pripadci posebnoga dijela nastali prenamjenom,
nadogradnjom, prigradnjom ili dogradnjom (čl. 373)   
Glava 3.
IZVRŠAVANJE OVLASTI GLEDE CIJELE
NEKRETNINE U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU
      
Članak 374.          
Međuvlasnički ugovor (čl. 375)       
Ugovor u svezi zajedničkih dijelova (čl. 377)
Upravitelj (čl. 378)              
Upraviteljeve dužnosti i ovlasti (čl. 379)        
Zajednička pričuva (čl. 380)             
Troškovi upravljanja (čl. 381)          
Hitni popravci (čl. 382)      
Nužni popravci (čl. 383)    
Rok za zaključenje ugovora (čl. 384)               
Prinudna uprava (čl. 385)  
Prestanak rada fondova (čl. 386)     
Donošenje podzakonskih propisa (čl. 387)   
Glava 4.
ZAVRŠNE ODREDBE     
Djelovanje zakona (čl. 388)               
Stečena prava (čl. 389)      
Iznimke od pretvorbe prava upravljanja, korištenja
i raspolaganja (čl. 390)       
Vlasništvo trgovačkog društva kao pravnog sljednika
društvenog poduzeća (čl. 390.a)     
Raspolaganje nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne
samouprave (čl. 391)          
Nalazni uredi (čl. 392)        
Iznimke od primjene Zakona o zakupu poslovnoga
prostora (čl. 393) 
Prestanak važenja zakona (čl. 394)  
Tumačenje i primjena zakonskih odredaba (čl. 395)     
Stupanje na snagu (čl. 396)              
Prilog uz odredbe Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima

Izvod iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 146/08)  
 
 
ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA
– autorski pročišćeni tekst –
(NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08)
Dio prvi
OPĆE ODREDBE
 (čl. 1–13)           
Dio drugi
ZEMLJIŠNE KNJIGE
(čl. 14–89)
Glava 1.
SASTAV ZEMLJIŠNE KNJIGE     
Odjeljak 1. – Opće odredbe (čl. 14–16)         
Odjeljak 2. – Glavna knjiga            
a. Sastav glavne knjige (čl. 17–19) 
b. Sadržaj zemljišnoknjižnoga uloška          
Članak 20.            
Posjedovnica (čl. 21–22)   
Vlastovnica (čl. 23–24)      
Teretovnica (čl. 25)            
Odjeljak 3. – Zbirka isprava (čl. 26–27)       
Odjeljak 4. – Zbirka katastarskih planova i pomoćni
popisi
(čl. 28–29) 
Glava 2.
O KNJIŽNIM UPISIMA    1
Odjeljak 1. –  O upisima uopće      
a. Vrsta upisa (čl. 30)         
b. Predmet uknjižbe i predbilježbe
Članak 31.            
Posebne odredbe glede vlasništva (čl. 32)    
Posebne odredbe glede služnosti i stvarnih tereta (čl. 33)         
Posebne odredbe glede prava građenja (čl. 34)           
Posebne odredbe glede založnoga prava (hipoteke) (čl. 35–38)               
c. Predmet zabilježbe (čl. 39)           
d. Knjižni prednik (čl. 40–42)          
e. Isprave (čl. 43–44)          
f. Prvenstveni red (čl. 45–51)           
Odjeljak 2. – O uknjižbi (čl. 52–55)              
Odjeljak 3. – O predbilježbi           
a. Dopustivost predbilježbe (čl. 56–59)         
b. Opravdanje predbilježbe (čl. 60–69)         
Odjeljak 4. – O zabilježbi
Članak 70.            
a. Zabilježba osobnih odnosa (čl. 71)            
b. Zabilježba prvenstvenoga reda (čl. 72–77)              
c. Zabilježba otkaza i hipotekarne tužbe (čl. 78–80) 
d. Zabilježba spora (čl. 81–84)        
e. Zabilježba tužbe radi pobijanja dužnikovih
pravnih radnji (čl. 85–86)            
f. Zabilježba imenovanja ili opoziva upravitelja (čl. 87)          
g. Zabilježba odbijanja ovrhe (čl. 88)            
h. Zabilježba dosude (čl. 89)            
Dio treći
POSTUPAK U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM STVARIMA
(čl. 90–162)
Glava 1.
OPĆE ODREDBE (čl. 90–94)          
Glava 2.
PRIJEDLOG ZA UPIS     
Ovlaštena osoba (čl. 95–96)             
Podnošenje prijedloga (čl. 97–98)   
Sadržaj prijedloga (čl. 99–101)         
Prilozi (čl. 102–105)            
Glava 3.
ODLUČIVANJE (čl. 106–111)         
Glava 4.
PROVEDBA UPISA (čl. 112–119)  
Glava 5.
DOSTAVA (čl. 120–122)  
Glava 6.
PRAVNI LIJEKOVI (čl. 123–128)  
Glava 7.
BRISOVNA TUŽBA (čl. 129)          
Glava 8.
POSTUPAK SA ZAJEDNIČKIM  HIPOTEKAMA
Određivanje glavnoga uloška (čl. 130)
Prijava i upis zajedničkih hipoteka (čl. 131–134)
Upisi promjena u glavnom ulošku (čl. 135–138)
Tužba za opravdanje (čl. 139)
Zemljišnoknjižni izvaci (čl. 140)
Glava 9.
AMORTIZACIJA I BRISANJE STARIH
HIPOTEKARNIH
TRAŽBINA (čl. 141–144)
Glava 10.
OTPISIVANJE I PRIPISIVANJE
Odjeljak 1. – Promjena sastava zemljišnoknjižnoga
tijela
(čl. 145–148)
Odjeljak 2. – Otpis s prijenosom tereta
(teretni otpis)
(čl. 149)
Odjeljak 3. Besteretni otpis
a. Besteretni otpis na prijedlog vlasnika (čl. 150–154)
b. Besteretni otpis dijelova male vrijednosti (čl. 155–157)
c. Besteretni otpis na osnovi odluke nadležnoga tijela
   (čl. 158–160)
Odjeljak 4. – Postupak otpisivanja i pripisivanja
(čl. 161–162)
Dio četvrti
POSEBNE ODREDBE O ZEMLJIŠNOJ KNJIZI
VOĐENOJ ELEKTRONIČKOM OBRADOM PODATAKA
I ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU
(čl. 163–178)
Glava 1.
EOP-ZEMLJIŠNA KNJIGA
Članci 163. i 163.a
Glavna knjiga (čl. 164)
Popis upisa (čl. 165)
Popis izbrisanih upisa (čl. 166)
Zbirka isprava (čl. 167)
Zbirka zemljišnoknjižnih rješenja (čl. 168)
Pomoćni popisi (čl. 169)
Uvid u EOP-zemljišnu knjigu i izdavanje ispisa (čl. 170–173)
Glava 2.
POSEBNE ODREDBE O  ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU
        
Prijedlozi (čl. 174)
Plomba i provedba upisa (čl. 175)   
Sadržaj upisa (čl. 176)        
Broj zadnjega upisa (čl. 177)            
Ispravljanje teretovnice (čl. 178)     
Dio peti
OSNIVANJE, OBNAVLJANJE, DOPUNJAVANJE
I PREOBLIKOVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE
(čl. 179–210)
Glava 1.
OSNIVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE             
Odjeljak 1. – Postupak osnivanja (čl. 179–185)          
Odjeljak 2. – Ispravni postupak     
Oglas (čl. 186–187)             
Prijave i prigovori (čl. 188–190)       
Rasprava za ispravak (čl. 191–193) 
Odlučivanje o prijavama i prigovorima (čl. 194–195)   
Provedba upisa (čl. 196)    
Tužba za ispravak (čl. 197)
Glava 2.
OBNOVA I DOPUNA ZEMLJIŠNE KNJIGE
(čl. 198–199)        
Glava 3.
POJEDINAČNI ISPRAVNI POSTUPAK (čl. 200)     
Glava 4.
POSTUPANJE SA ZAOSTALIM PREDMETIMA
(čl. 201) 
Glava 5.
PREOBLIKOVANJE U EOP-ZEMLJIŠNU KNJIGU

Članak 202.          
Prijenos podataka (čl. 203)
Otvaranje EOP-zemljišne knjige (čl. 204)        
Oglas (čl. 205)     
Ispravak (čl. 206–207)        
Postupak s neriješenim zemljišnoknjižnim
predmetima (čl. 208)           
Pojedinačno preoblikovanje u EOP zemljišnu
knjigu (čl. 208.a–208.e)      
Odgovornost države (čl. 209)          
Pristojbe (čl. 210)
Dio šesti
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 (čl. 211–231)    


 
 
PRILOZI
Prilog 1
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU, VOĐENJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA I OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM ODJELIMA SUDOVA (ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSLOVNIK)
-  autorski pročišćeni tekst –
(NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02 – ispr., 14/05)
Dio prvi
OPĆE ODREDBE O UNUTARNJEM USTROJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA
I.  glava
UVODNE ODREDBE
(čl. 1–3)        
II. glava
SASTAV ZEMLJIŠNE KNJIGE     
1. Glavna knjiga  
a) Opće odredbe (čl. 4–9)
b) Zemljišnoknjižni ulošci (čl. 10–18)            
c) Prepisivanje zemljišnoknjižnih uložaka (čl. 19–27)              
2. Zbirka isprava (čl. 28–31)             
3. Zbirka katastarskih planova (čl. 32)            
4. Upisnici, pomoćni popisi i druga pomagala (čl. 33–40)          
5. Razgledanje zemljišne knjige, izvaci, prijepisi,
5. službene potvrde (čl. 41–52)        
Dio drugi
POSTUPANJE SA ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM
PODNESCIMA

I. glava
OPĆE ODREDBE
(čl. 53).
II. glava
POSTUPANJE U PRIJAMNOJ PISARNICI

(čl. 54–55)
III. glava
URUDŽBENI BROJEVNIK ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH PODNESAKA
(čl. 56–58)
IV. glava
IZVJEŠTAJ O KNJIŽNOM STANJU
(čl. 59–61)
V. glava
ODLUČIVANJE
(čl. 62–68.e)
VI. glava
PROVEDBA UPISA
(čl. 69–91)
VII. glava
DOSTAVA, ČUVANJE I UNIŠTAVANJE SPISA

(čl. 92–93)
Dio treći
POSEBNE VRSTE POSTUPAKA
I. glava
SUGLASNOST IZMEĐU ZEMLJIŠNE KNJIGE I
KATASTRA ZEMLJIŠTA
              
1. Opće odredbe (čl. 94–97)              
2. Postupanje s prijavnim listovima (čl. 98–99)             
II. glava
OSNIVANJE, OBNAVLJANJE I DOPUNJAVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE
      
1. Opće odredbe (čl. 100.–101)         
2. Osnivanje zemljišne knjige (čl. 102–105)    
3. Obnova i dopuna zemljišne knjige (čl. 106–107)      
4. Pojedinačni ispravni postupak (čl. 108–114)            
Dio četvrti
POSEBNE ODREDBE O ZEMLJIŠNOJ KNJIZI
VOĐENOJ ELEKTRONIČKOM OBRADOM PODATAKA
I ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU

I. glava
OPĆE ODREDBE
(čl. 115–116)      
II. glava
SASTAV EOP-ZEMLJIŠNE KNJIGE
           
Članci 118–122    
Zbirka zemljišnoknjižnih rješenja (čl. 123)      
Zbirka katastarskih planova (čl. 124)               3
Pomoćni popisi i upisnici (čl. 125)   
Dnevnik zemljišnoknjižnih podnesaka, abecedni imenik
i poslovni iskaz (čl. 126)    
Popis osoba (čl. 127)         
Popis katastarskih čestica (čl. 128) 
Popis ovjerenih ispisa, prijepisa i službenih potvrda (čl. 129)   
III. glava
UVID U EOP-ZEMLJIŠNU KNJIGU
I IZDAVANJE ISPISA
(čl. 130–131)              
IV. glava
POSTUPANJE SA ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM
PODNESCIMA
(čl. 132–133)           
V. glava
OSNIVANJE EOP-ZEMLJIŠNE KNJIGE
     337
Članak 134.          
Preoblikovanje ručno vođene u EOP-zemljišnu knjigu
(čl. 135) 
Dio peti
POLAGANJE ISPRAVA
Opće odredbe (čl. 136–137)              
Prijedlog za polaganje (čl. 138)        
Prilozi (čl. 139)     
Kartoni zemljišta (čl. 140)  
Zbirka položenih isprava (čl. 141)   
Pomoćni popis osoba (čl. 142)         
Urudžbeni brojevnik predmeta polaganja isprava (čl. 143)        
Razgledanje položenih isprava, izvaci, prijepisi,
službene potvrde (čl. 144)  3
Postupanje s prijedlozima za polaganje (čl. 145)          
Izvještaj (čl. 146)  34
Odlučivanje o prijedlogu (čl. 147)   
Provedba (čl. 148)              
Dio šesti
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
I. Glava
POVEZIVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE I KNJIGE
POLOŽENIH UGOVORA
(čl. 149–157)        
II. Glava
ZAVR
ŠNE ODREDBE
1. Izvaci iz zemljišne knjige glede upisa pretvorenih prava
1. na nekretninama u društvenom vlasništvu (čl. 158–162)       
2. Stupanje na snagu (čl. 163)          

Prilog 2
ZAKON O UPISNIKU SUDSKIH I JAVNOBILJEŽNIČKIH OSIGURANJA TRAŽBINA VJEROVNIKA NA POKRETNIM STVA­RIMA I PRAVIMA
(NN 121/05)
Glava prva
OPĆE ODREDBE
              
Sadržaj Zakona (čl. 1)        
Osnivanje, sastavni dijelovi i vođenje Upisnika (čl. 2)               
Javnost Upisnika (čl. 3)     
Čuvanje i pohrana podataka (čl. 4) 
Odgovornost i unutarnje ustrojstvo Službe upisa (čl. 5)           
Prava i mjere koje se upisuju (čl. 6) 
Vrste upisa (čl. 7)
Stranke i sudionici (čl. 8)   
Postupak upisa (čl. 9)        
Troškovi postupka upisa (čl. 10)     
Glava druga
GLAVNA KNJIGA I ZBIRKA ISPRAVA
    
Glavna knjiga (čl. 11)         
Ulošci (čl. 12)      
Prednosni red (čl. 13)         
Zbirka isprava (čl. 14)        
Pomoćne knjige (čl. 15)     
Glava treća
UČINCI UPISA
   
Stjecanje založnog prava bez suglasnosti ovršenika,
odnosno protivnika osiguranja (čl. 16)          
Stjecanje založnog prava uz suglasnost protivnika
osiguranja, odnosno dužnika (čl. 17)             
Prijenos ili zadržanje prava vlasništva i drugih prava,
dionica, udjela i poslovnih udjela (čl. 18)      
Zabrana otuđenja i opterećenja (čl. 19)          
Poseban učinak upisa među strankama (čl. 20)            
Učinak prema trećima (čl. 21)           
Glava četvrta
POSTUPAK UPISA
          
Pokretanje postupka (čl. 22)             
Prijedlog za glavni upis (čl. 23)        
Prilozi (čl. 24)       
Pokretanje postupka za glavni upis po službenoj
dužnosti (čl. 25)  
Zaključak o glavnom upisu (čl. 26) 
Osnivanje privremenog uloška (čl. 27)           
Upis zabilježbi (čl. 28)        
Dostava zaključka (čl. 29) 
Prigovor (čl. 30)  
Postupak suda u povodu prigovora (čl. 31)  
Pravomoćnost (čl. 32)        
Provedba sudskih rješenja o upisu (čl. 33)    
Brisovna tužba (čl. 34)       
Zabilježba osnivanja uloška u ispravi o vlasništvu,
odnosno o pravu (čl. 35)   
Brisanje upisa (čl. 36)        


Glava peta
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
        
Donošenje pravilnika o upisničkoj službi (čl. 37)         
Lebdeće založnopravno osiguranje (čl. 38)   
Pripadnosti nekretnine (čl. 39)         
Upis stečenih sudskih i javnobilježničkih prava na
pokretninama i pravima (čl. 40)        
Usklađivanje drugih propisa s ovim Zakonom (čl. 41–44)         
Stupanje Zakona na snagu (čl. 45)  

STVARNA KAZALA
Stvarno kazalo uz Zakon o vlasništvu i drugim  stvarnim pravima
Stvarno kazalo uz Zakon o zemljišnim knjigama