Djelatnosti trgovačkih društava za upis u sudski registar


811-233 Djelatnosti NASLOVNICA ZA web.bmpŽeljka Bregeš i Sandra Mikinac  
DJELATNOSTI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR
– Uvodni tekst o upisu djelatnosti u sudski registar
– Popis djelatnosti trgovačkih društava za upis u sudski registar: izvodi iz 96 zakona
– Prilog: propisi koji uređuju upis (Zakon o sudskom registru, redakcijski pročišćeni tekst; Pravilnik o načinu upisa u sudski registar)

Prema stanju propisa na dan 24. rujna 2008. (NN 109/08)
 
Pravna biblioteka – zbirke propisa, listopad 2008., 200 (XVIII + 182) stranica, meki uvez
Oznaka 811-233
Cijena 150,00 kn
 
Narudžbe
Narodne novine d.d.
Odsjek prodaje knjiga i časopisa, Zagreb,
Kralja Držislava 14
tel.: 01/4501-321, 4501-322, 4501-310, telefaks: 01/4501-348
e-pošta: prodajaknjiga@nn.hr
 


PREGLED SADRŽAJA
 
A) UVODNI TEKST: UPIS DJELATNOSTI U SUDSKI REGISTAR
            I.          Uvod     
            II.        Predmet poslovanja/djelatnosti društva      
            III.       Zaključak         
 
B) POPIS DJELATNOSTI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ZA UPIS U SUDSKI REGISTAR
            I.         Banke, računovodstvo, porezno savjetništvo,  revizija, porezi, investicijski fondovi,
                        vrijednosni papiri, osiguranje
 
1.         Zakon o bankama (NN 84/02, 141/06)    
2.         Zakon o kreditnim unijama (NN 141/06) 
3.         Zakon o platnom prometu u zemlji  (NN 117/01) 
4.          Zakon o deviznom poslovanju  (NN 96/03, 140/05, 132/06)        
5.          Zakon o računovodstvu (NN 109/07)    
6.          Zakon o poreznom savjetništvu (127/00)
7.          Zakon o reviziji (NN 146/05)    
8.         Zakon o tržištu vrijednosnih papira  (NN 84/02, 138/06, 88/08)    
9.         Zakon o investicijskim fondovima (NN 150/05)   
10.        Zakon o obveznim i dobrovoljnim  mirovinskim fondovima (NN 49/99,  63/00,
             103/03, 177/04, 140/05, 71/07)
11.        Zakon o leasingu (NN 135/06)  
12.        Zakon o osiguranju (NN 151/05, 87/08) 
13.        Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06)       
            II.        Energija i energetske djelatnosti        
14.       Zakon o energiji (NN 68/01, 177/04, 76/07)        
15.       Zakon o tržištu električne energije (NN 177/04, 76/07)     
16.       Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi  toplinskom energijom (NN 42/05)         
17.       Zakon o rudarstvu (NN 27/91, 26/93, 92/94, 35/95 – proč. tekst, 114/01,
             190/03. – proč. tekst, 100/04)  
18.       Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 57/06)          
19.       Zakon o tržištu plina (NN 40/07)
            III.      Promet, veze   
20.       Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08)        
21.       Zakon o javnim cestama (NN 180/04, 138/06)    
22.       Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08)        
23.       Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja i vojne opreme (NN 33/02, 173/03)     
24.        Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)       
25.        Zakon o željeznici (NN 123/03, 194/03, 30/04, 153/05, 79/07)     
26.        Zakon o zračnim lukama (NN 19/98)     
27.       Zakon o zračnom prometu (NN 132/98, 100/04, 178/04, 46/07)   
28.       Zakon o žičarama za prijevoz osoba (NN 79/07)  
29.       Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07)   
30.       Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06)    
31.       Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06)         
32.       Zakon o pošti (NN 172/03, 15/04, 92/05, 63/08) 
33.       Zakon o medijima (NN 59/04)    
34.       Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08)         
35.       Zakon o elektroničkim medijima (NN 122/03, 79/07, 32/08)         
36.       Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07)
37.       Zakon o elektroničkom potpisu (NN 10/02, 80/08)          
38.       Zakon o elektroničkoj trgovini  (NN 173/03, 67/08)         
            IV.       Građenje, komunalno gospodarenje, infrastruktura, okoliš   
39.       Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07)          
40.       Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07)
41.       Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00,
            114/01, 79/06, 141/06)  
42.       Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07)
43.       Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/03, 194/03, 111/07)         
44.       Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 109/95, 70/97, 128/99,
            57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/04)
45.       Zakon o grobljima (NN 19/98)
46.       Zakon o vodama (NN 107/95, 150/05)   
47.       Zakon o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98, 110/98, 163/03)      
48.       Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)        
49.       Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05)         
50.       Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04, 110/07, 60/08)
51.       Zakon o zaštiti od buke (NN 20/03)        
52.       Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja (NN 105/99)    
53.       Zakon o zaštiti od ionizirajućeg zračenja  i sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja
            (NN 64/06)      
54.       Zakon o nuklearnoj sigurnosti (NN 173/03, 100/04)         
55.       Zakon o otpadu (NN 178/04, 153/05, 111/06, 110/07, 60/08)       
56.       Zakon o oružju (NN 63/07)       
57.       Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04, 109/07, 67/08)          
58.       Zakon o kemikalijama  (NN 150/05, 63/07, 53/08)           
59.       Zakon o humanitarnom razminiranju (NN 153/05, 63/07) 
            V.        Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   
60.       Zakon o poljoprivredi (NN 66/01, 83/02)
61.       Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
            (NN 12/01, 14/01, 79/07)          
62.       Zakon o hrani (NN 46/07)         
63.       Zakon o vinu (NN 96/03)          
64.       Zakon o sredstvima za zaštitu bilja (NN 70/05)    
65.       Zakon o biljnom zdravstvu (NN 75/05)   
66.       Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja
            (NN 140/05, 35/08)      
67.       Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla (NN 163/03, 40/07)          
68.       Zakon o duhanu (NN 69/99)      
69.       Zakon o stočarstvu (NN 70/97, 36/98, 76/99, 151/03, 132/06)      67
70.       Zakon o veterinarstvu (NN 41/07)          
71.       Zakon o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima
            (NN 79/98, 84/08)        
72.       Zakon o zaštiti životinja (NN 135/06)      
73.       Zakon o lovstvu (NN 140/05)    
74.       Zakon o morskom ribarstvu (NN 74/94, 57/96, 46/97 – proč. tekst, 48/05)           
75.       Zakon o slatkovodnom ribarstvu (NN 106/01,7/03, 174/04, 10/05, 49/05 – proč. tekst)     
76.       Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06)     
77.       Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 140/05)         
            VI.       Zdravstvena zaštita, lijekovi   
78.       Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 121/03, 44/05, 48/05, 85/06)     
79.       Zakon o psihološkoj djelatnosti (NN 47/03)         
80.       Zakon o lijekovima (NN 71/07)  
81.       Zakon o medicinskim proizvodima (NN 67/08)    
82.       Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08)
            VII.     Usluge 
83.       Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08)       
84.       Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07)   
85.       Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06)     
86.       Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
            (NN 32/02, 86/02, 114/03, 151/03, 80/08)          
87.       Zakon o radu (NN 38/95, 54/95, 65/95, 17/01, 82/01, 114/03, 142/03, 30/04,
            137/04 – proč. tekst, 68/05)      
88.       Zakon o socijalnoj skrbi (NN 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06, 79/07)    
89.       Zakon o odvjetništvu (NN 9/94) 
90.       Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/03) i Zakon o zaštiti osoba i imovine
            (NN 83/96, 90/96, 96/01, 68/03)
91.       Zakon o arbitraži (NN 88/01)     
92.       Zakon o mirenju (NN 163/03)    
93.       Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku (NN 92/01)        
94.       Zakon o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (NN 83/02, 149/02)  
            VIII.    Šport, kultura
95.       Zakon o športu (NN 71/06)       
96.       Zakon o kazalištima (NN 71/06) 
 
C) PRILOG
1. ZAKON O SUDSKOM REGISTRU (NN 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07)
– redakcijski pročišćeni tekst

2. PRAVILNIK O NAČINU UPISA U SUDSKI REGISTAR (NN 134/07)
           
 
Predgovor knjizi
S obzirom na važnost i značaj upisa u sudski registar kao javnu knjigu, upisom u koju nastaju određeni pravni učinci, kako za samo trgovačko društvo, odnosno drugi subjekt upisa, tako i za treće osobe koje se pouzdaju u točnost i istinitost podataka upisanih u sudskom registru, može se reći da sudski registar predstavlja bitan segment u gospodarsko-pravnom sustavu ove države. Zbog navedenog je od esencijalne važnosti ne samo da se upisi u sudski registar obavljaju brzo, i ažurno, već i da sam postupak bude za stranke – predlagatelje upisa što jednostavniji i “bezbolniji”.
U sudski se registar upisuju podaci propisani odredbama Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07) te Zakona o sudskom registru (NN 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07), među kojima je i podatak o predmetu poslovanja – djelatnosti društva.
Sukladno odredbi članka 51. Zakona o sudskom registru predmet poslovanja/djelatnost upisuju se u sudski registar u skladu s posebnim zakonima. Ako djelatnost nije propisana posebnim zakonom, upisuje se u skladu sa zahtjevom za upis i aktom subjekta upisa, uz uvjet da djelatnost nije zabranjena posebnim zakonom ni protivna moralu društva, te da se ne odnosi na djelatnost državnih tijela, osoba koje obavljaju javne poslove, političkih stranaka ili drugih osoba propisanih zakonom.
Registarski sud, postupajući po prijavama za upis u sudski registar, po službenoj dužnosti pazi na korektnost upisa predmeta poslovanja/djelatnosti.
Budući da je trenutno na snazi skoro stotinu zakona koji uređuju obavljanje djelatnosti, pojavio se ozbiljan problem formulacije djelatnosti prilikom upisa u sudski registar, kako u odnosu na javne bilježnike, kao javne osobe koje generiraju većinu isprava potrebnih za upis u sudski registar, tako i za sudske registre čija praksa nije dokraja ujednačena u odnosu na navedenu temu.
Uočivši ovaj problem kao jednu od značajnih prepreka, odnosno usporavajućih faktora u postupku upisa, započet je rad na kompilaciji zakona koji uređuju djelatnosti, radi utvrđivanja točnih zakonskih formulacija pojedinih djelatnosti, a u svrhu njihovog preciznog upisa u sudski registar.
Kao rezultat toga rada nastao je ovaj Popis djelatnosti trgovačkih društava za upis u sudski registar, koji bi mogao značajno olakšati rad kako registarskim sucima i sudskim referentima, tako i javnim bilježnicima, odvjetnicima i samim strankama – predlagateljima upisa.


                                                             Nevenka Marković, dipl. iur.