Nikola Gavella i Vlado Belaj: Nasljedno pravo

 nasljedno.jpg

Pravna biblioteka – udžbenici, lipanj 2008.,
556 stranica (XXIV+532), tvrdi uvez, oznaka 811-203, cijena 474,00 kune

 

 

 

 


Narudžbe:
Narodne novine d.d., Odsjek prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6,
tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr 

Knjige u izdanju Narodnih novina d.d.


IZ PREDGOVORA III. IZDANJU
Prvo izdanje ove knjige ugledalo je svjetlo dana 1986. godine u nakladi zagrebačkog Informatora, koji je potom 1990. izdao i drugo, nepromijenjeno izdanje. Od tada se mnogo toga izmijenilo. Republika Hrvatska ima od 2003. godine novo nasljednopravno uređenje, koje u mnogim crtama nalikuje dotadašnjem, ali se od njega i znatno razlikuje u mnogočemu. To je stvorilo potrebu za ovim novim, ali bitno izmijenjenim izdanjem Nasljednog prava.

Knjiga je namijenjena ponajprije studentima prava, ali i sucima, javnim bilježnicima, odvjetnicima, državnim odvjetnicima i svim ostalim pravnicima koji se bave nasljednim pravom. Da bi se njome lakše služili, tekst ima dvije razine. Temeljitijem upoznavanju s pravnim uređenjem nasljeđivanja namijenjen je, dakako, cijeli tekst ove knjige; cjelovitu sliku može pružiti jedino cijela knjiga. Ali, čitatelju koji svoje potrebe može zadovoljiti već i spoznajom bitnoga, neće trebati bilješke na krajevima stranica; one će mu služiti da bi u njima potražio pomoć i objašnjenja. A onome tko bi se u nekom trenutku zanimao samo za neku određenu pojedinost, na raspolaganju je opširno kazalo. 
… 

Nikola Gavella

PREGLED SADRŽAJA
Prvi dio
Uvod u nasljedno pravo
Glava 1.   Nasljednopravno uređenje  
Glava 2.   Otvaranje nasljedstva          
Drugi dio
Sveopće sljedništvo zbog ostaviteljeve smrti – nasljeđivanje
Glava 3.   Nasljedno pravo     
Glava 4.   Oporučno nasljeđivanje      
Glava 5.   Zakonsko nasljeđivanje       
Glava 6.   Nužno nasljeđivanje
Glava 7.   Izostanak nasljeđivanja i prelaženje ošasne ostavine
Treći dio
Pravni položaj nasljednika
Glava 8.   Pravni položaj ostaviteljevog nasljednika     
Glava 9.   Pravni položaj sunasljednika
Glava 10. Pravni položaj nasljednika pod rokom ili uvjetom    
Glava 11. Pravni položaj nužnog nasljednika   
Četvrti dio
Pojedinačno sljedništvo zbog ostaviteljeve smrti
Glava 12. Pravo na zapis        
Glava 13. Prava na izdvajanje iz ostavine        
Peti dio
Uloga ugovaranja i djelovanja javne vlasti kod nasljeđivanja
Glava 14. Ugovori o nasljeđivanju i u vezi s nasljeđivanjem     
Glava 15. Ostavinski postupak
Glava 16. Oporezivanje nasljeđivanja  
Abecedno kazalo       
 
 
 
CJELOVITI SADRŽAJ KNJIGE
 
Prvi dio
UVOD U NASLJEDNO PRAVO
Glava 1.
NASLJEDNOPRAVNO UREĐENJE
            I.          Pravno uređenje nasljeđivanja zbog ostaviteljeve smrti   
A.        Pojam nasljednog prava          
B.        Svrha pravnog uređenja nasljeđivanja  
C.        Kratak pregled dosadašnjeg razvoja i glavnih tendencija suvremenog razvoja          
1. Opći razvoj 
2. Posebno o razvoju nasljednog prava u Hrvatskoj    
3. Književnost o nasljednom pravu u nas         
D. Opće i posebna uređenja nasljeđivanja       
            II.        Načela pravnog uređenja nasljeđivanja     
A.        Načelo nasljeđivanja zbog smrti          
B.        Načelo obvezatnosti neposrednog sveopćeg sljedništva          
C.        Načelo slobode raspolaganja za slučaj svoje smrti, ograničene u korist obitelji       
D.        Načelo zatvorenog broja pravnih temelja nasljeđivanja
E.         Načelo ravnopravnosti osoba u jednakim odnosima s ostaviteljem      
F.         Načelo ipso iure stjecanja       
G.        Načelo dragovoljnosti nasljeđivanja    
            III.       Pravni izvori nasljednog prava        
A. Ustav RH   
B. Međunarodni ugovori         
C. Zakoni       
D. Dopunski izvori      
            IV.       Razgraničenje domaćeg od stranih nasljednih prava        
A. Mjerodavno nasljedno pravo         
B. Nadležnost 
 
Glava 2.
OTVARANJE NASLJEDSTVA
            I.          Ostaviteljeva smrt kao uzrok otvaranja nasljedstva        
A.        Smrt kao pravna činjenica       
B.        Utvrđivanje i predmnijevanje smrti i trenutka smrti       
1. Utvrđivanje (tzv. dokazivanje) smrti po službenoj dužnosti  
2. Utvrđivanje smrti u sudskom postupku za dokazivanje smrti
3. Uspostavljanje predmnjeve o smrti u sudskom postupku za proglašenje nestalih osoba umrlima
C.        Sredstva za dokazivanje činjenice smrti i časa smrti     
1. Dokazivanje maticom umrlih
2.  Dokazivanje pravomoćnim rješenjem suda donesenim u postupku za dokazivanje smrti     
3.  Dokazivanje pravomoćnim rješenjem suda donesenim u postupku za proglašenje nestale osobe umrlom    
            II.        Ostavina        
A.        Pojam i naziv   
B.        Mogući sastav ostavine
1. Uopće        
2. Pripadanje ostavitelju u trenutku smrti         
3. Nasljedivost
4. Sloboda za nasljeđivanje     
C.        Sastav ostavine           
1. Ostaviteljeva pravna dobra i njegova dugovanja      
2. Povezanost 
D.        Vrijednost ostavine     
E.         Osiguravanje ostavine i utvrđivanje njezinog sastava    
            III.       Obavještavanje suda o otvaranju nasljedstva       
 
 
Drugi dio
SVEOPĆE SLJEDNIŠTVO ZBOG OSTAVITELJEVE SMRTI – NASLJEĐIVANJE
Glava 3.
NASLJEDNO PRAVO
            I.          Subjektivno nasljedno pravo – pojam i sadržaj      
            II.        Obilježja nasljednog prava  
A.        Apsolutnost     
B.        Jedinstvenost   
C.        Neprometnost 
D.        Nasljedivost    
            III.       Predmet nasljednog prava   
A.        O problemu predmeta nasljednog prava i njegovom odrazu na učenje o nasljednom pravu
B.        Pravni položaj ostaviteljevog nasljednika kao predmet nasljednog prava         
            IV.       Nasljednik i ostale osobe koje mogu sudjelovati   u nasljeđivanju ostavitelja   
A.        Ostaviteljev nasljednik 
B.        Više nasljednika istog ostavitelja         
C.        Druge osobe koje mogu sudjelovati u nasljeđivanju ostavitelja        
            V.        Stjecanje nasljednog prava  
A.       Osnivanje nasljednog prava      
1. Sustav stjecanja      
2. Pretpostavke osnivanja nasljednog prava    
            a) Postojanje stjecatelja          
            b) Sposobnost za nasljeđivanje           
                        (1) Apsolutna nesposobnost za nasljeđivanje   
                                   (a) Uopće       
                                   (b) Posebno o nesposobnosti stranaca
                        (2) Nedostojnost (relativna nesposobnost)      
            c) Pravni temelj nasljeđivanja  
                        (1) Uopće       
                        (2) Odnos pravnih temelja nasljeđivanja          
                                   (a) Odnos oporuke i zakona   
                                   (b) Odnos više pravnih temelja koje daje zakon          
                                   (c) Odnos više pravnih temelja koje daje oporuka      
                                   (d) Odnos više jednako jakih pravnih temelja  
B.        Nasljeđivanje nasljednog prava           
            VI.       Raspolaganje nasljednim pravom   
A.        Odreknuće      
1. Pravo na odricanje od nasljedstva   
2. Ostvarivanje prava na odricanje davanjem negativne nasljedničke izjave     
3. Prestanak prava na odricanje          
B.        Anticipirano odreknuće (odricanje od nasljedstva koje nije otvoreno)      
            VII.      Zaštita nasljednog prava     
A.        Uopće 
B.        Utvrđivanje nasljednog prava  
1. Utvrđivanje rješenjem o nasljeđivanju         
            a) Rješenje o nasljeđivanju i predmnjeva istinitosti       
            b) Zaštita trećih osoba 
2. Utvrđivanje presudom         
            a) Nadomještavanje presudom
            b) Ispravljanje presudom        
C.        Nasljednički zahtjev    
           VIII.     Prestanak nasljednog prava
 
Glava 4.
OPORUČNO NASLJEĐIVANJE
            I.          Oporuka kao pravni temelj nasljednopravnih i drugih građanskopravnih učinaka  
A.        Sloboda oporučivanja i oporučno nasljeđivanje           
1. Sloboda oporučivanja         
2. Oporučno nasljeđivanje      
B.        Postojanje oporuke i njezina valjanost 
1. Postojanje oporuke 
2. Valjanost oporuke  
            II.        Oporučna sposobnost          
            III.       Oporučivanje bez mana volje          
            IV.       Valjani oblik (forma) oporuke         
A.        Uopće 
B.        Oblici oporuka prema ZN       
1. Javna oporuka        
2. Međunarodna oporuka       
3. Vlastoručna oporuka          
4. Pisana oporuka pred svjedocima    
5. Usmena oporuka    
C.        Pregled valjanih oblika prema ZN       
D.        Nevaljanost oblika oporuke    
            V.        Moguć i dopušten sadržaj oporuke 
A.        Uopće 
1. Oporučne odredbe i njihova valjanost         
2. Predmet dopuštenog oporučnog raspolaganja         
3. Sadržaj dopuštenih oporučnih raspolaganja 
4. Osobe u čiju korist su oporučna raspolaganja dopuštena    
5. Zaštita članova uže obitelji i granica dopuštenosti inače dopuštenih oporučnih raspolaganja 
B.        Vrste dopuštenih oporučnih odredbi, usmjerenih na nasljednopravne učinke    
 1. Određivanje (postavljanje) nasljednika       
             a) Određivanje osobe nasljednika      
             b) Određivanje veličine nasljednog dijela        
 2. Iznasljeđenje, isključenje i lišenje nužnog dijela       
 3. Određivanje zapisa (legata)
             a) Određivanje zapisa
             b) Određivanje podzapisa      
 4. Određivanje zamjenika (supstituta) 
             a) Obična zamjena (vulgarna supstitucija)       
             b) Povjerbena zamjena (fideikomisarna supstitucija)   
 5. Ograničenje uvjetima i rokovima    
 6. Opterećivanje nalozima      
 7. Raspolaganje u dopuštenu svrhu i osnivanje zaklade          
 8. Oprost nedostojnosti         
 9. Određivanje izvršitelja oporuke      
10. Određivanje odnosa među sunasljednicima           
11. Opoziv ranije oporuke      
C.       Tumačenje sadržaja oporuke   
D.       Nevaljanost sadržaja oporuke  
            VI.       Opoziv oporuke        
            VII.      Postupanje s oporukom       
A.       Čuvanje oporuke         
B.       Dužnost predaje oporuke nakon oporučiteljeve smrti   
C.       Rekonstrukcija oporuke           
D.      Proglašenje oporuke     
E.       Upis u Hrvatski upisnik oporuka           
 
Glava 5.
ZAKONSKO NASLJEĐIVANJE
            I.          Uopće
            II.        Krug potencijalnih zakonskih nasljednika 
A.        Uopće 
B.        Krvno srodstvo s ostaviteljem i pripadnost krugu njegovih potencijalnih zakonskih nasljednika
C.        Građansko srodstvo s ostaviteljem i pripadnost krugu njegovih potencijalnih zakonskih nasljednika     
D.        Bračna veza s ostaviteljem i pripadnost krugu njegovih potencijalnih zakonskih nasljednika
E.         Izvanbračna veza s ostaviteljem i pripadnost krugu njegovih potencijalnih zakonskih nasljednika    
            III.       Zakonski nasljedni red        
A.        Uopće 
B.        Razvrstavanje potencijalnih zakonskih nasljednika u pojedine nasljedne redove    
1. Parentelarni sustav  
2. Pojedini nasljedni redovi     
C.        Odnos među pojedinim nasljednim redovima   
D.        Odnosi unutar svakoga pojedinoga nasljednoga reda  
1.Konkurencija i njezino rješavanje     
            a) Prednost     
            b) Predstavljanje         
            c) Prirastanje nasljedničkih dijelova     
            d) Jednakost nasljedničkih dijelova     
2. Nasljeđivanje u prvom nasljednom redu      
3. Nasljeđivanje u drugom nasljednom redu    
4. Nasljeđivanje u trećem nasljednom redu     
5. Nasljeđivanje u četvrtom i daljnjim nasljednim redovima     
 
Glava 6.
NUŽNO NASLJEĐIVANJE
            I.          Uopće
            II.        Krug potencijalnih nužnih nasljednika        
            III.       Nužni dio       
A.        Pravo na nužni dio       
1. Veličina nužnog dijela          
2. Vrijednost nužnog dijela      
            a) Uopće                    
            b) Izračunavanje vrijednosti nužnog dijela        
B.        Uskrata prava na nužni dio – opravdana iznasljeđenja 
1. Opravdano isključenje nužnih nasljednika    
2. Opravdano lišenje nužnoga dijela    
            IV.       Stjecanje nužnog nasljednog prava 
            V.        Zaštita nužnog dijela od povreda    
A.        Povreda nužnog dijela ostaviteljevim besplatnim pravnim raspolaganjima         
1. Povrede veličine i povrede vrijednosti nužnog dijela
2. Pobojnost ostaviteljevih besplatnih raspolaganja koja vrijeđaju nečiji nužni dio 
B.        Pravo nužnog nasljednika da pobija ostaviteljeva besplatna pravna raspolaganja kojima je povrijeđen njegov nužni dio      
1. Uopće        
2. Pobijanje ostaviteljevih oporučnih raspolaganja – pravo na redukciju oporuke  
3. Pobijanje ostaviteljevih darova – pravo na vraćanje darova 
            VI.       Utvrđivanje nužnog nasljednog prava        
A.        Utvrđivanje nužnog dijela i uklanjanje njegove povrede rješenjem o nasljeđivanju       
B.        Utvrđivanje nužnog dijela i uklanjanje njegove povrede presudom       
          VII.       Zaštita nužnog nasljednog prava     
 
Glava 7.
IZOSTANAK NASLJEĐIVANJA I PRELAŽENJE OŠASNE OSTAVINE
            I.          Uopće
            II.        Stjecanje ošasne ostavine   
A.        Uopće 
B.        Sveopće sljedništvo ostavitelja putem stjecanja ošasne ostavine u našem pravnom poretku     
 
 
Treći dio
PRAVNI POLOŽAJ NASLJEDNIKA
Glava 8.
PRAVNI POLOŽAJ OSTAVITELJEVOG NASLJEDNIKA
            I.          Uopće
            II.        Dolaženje u pravni položaj ostaviteljevog nasljednika     
            III.       Pravni položaj ostaviteljevog nasljednika  
A.        Položaj s obzirom na nasljedstvo         
1. Nasljedstvo 
            a) Sastav         
            b) Vrijednost   
            c) Povezanost 
2. Položaj u pogledu naslijeđenih dobara         
3. Položaj u pogledu naslijeđenih dugovanja    
            a) Uopće                    
            b) Osobna odgovornost za naslijeđene dugove naslijeđenom i vlastitom imovinom      
            c) Ograničenje osobne odgovornosti za ostaviteljeve dugove  
B.        Položaj s obzirom na prava i obveze koje nastaju za ostaviteljevog nasljednika           
1. Uopće        
2. Posebno o nasljednikovom položaj u pogledu nekih obveza koje za nj nastaju jer je naslijedio ostavitelja   
            a) Položaj u pogledu ostaviteljevih zapisa        
                        (1) O dugovanju činidbe određene zapisom    
                        (2) Odgovornost         
            b) Položaj u pogledu ostaviteljevih oporučnih naloga    270
            c) Položaj u pogledu zakonske obveze naknaditi socijalnu pomoć koju je primao ostavitelj
            IV.       Sjedinjenje pravnih položaja i njihovo razdvajanje
A.        Sjedinjenje pravnih položaja    
B.        Razdvajanje pravnog položaja nasljednika      
1. Odvajanje   
2. Posljedice odvojenosti        
            a) Uopće                    
            b) Posljedice u pogledu naslijeđenih dobara     2
            c) Posljedice u pogledu naslijeđenih dugovanja
            d) Posljedice u pogledu prava i obveza koje nastaju za nasljednike     
3. Slučajevi odvojenosti          
            a) Ostavina pod upravom izvršitelja oporuke   
                        (1) Uopće       
                        (2) Stupanje na dužnost          
                        (3) Djelovanje 
                        (4) Prestanak dužnosti 
            b) Ostavina pod upravom skrbnika ostavine    
                        (1) Uopće       
                        (2) Postavljanje skrbnika ostavini        
                        (3) Djelovanje
                        (4) Prestanak skrbništva         
            c) Ostavina odvojena (separirana) na zahtjev ostaviteljevih vjerovnika 
            V.        Faktično zauzimanje položaja ostaviteljevog nasljednika 
A.        Tzv. posjed ostavine   
B.        Slobodno zauzimanje položaja nasljednika      
1. Izvršavanje naslijeđenih prava i obveza       
2. Posebno o ostvarivanju i zaštiti naslijeđenih prava i posjeda od tuđih zahvata          
C.        Ograničenja posebnom upravom ostavinom i mjerama osiguranja   
            VI.       Usklađivanje faktičnog s pravnim položajem ostaviteljevog nasljednika – nasljednički zahtjev           
A.        Problem usklađenja nasljednog prava, pravnog i faktičnog položaja nasljednika          
B.        Pojam i pravna narav nasljedničkog zahtjeva   
1. Pojam i pravna narav          
2. Odnos nasljedničkog zahtjeva i zahtjeva na utvrđenje nasljednog prava       
3. Odnos nasljedničkog zahtjeva i tzv. singularnih zahtjeva      
C.        Subjekti nasljedničkog zahtjeva           
1. Aktivno legitimirane osobe  
2. Pasivno legitimirane osobe  
D.        Zahtjev, protuzahtjevi i prigovori         
1. Predmet nasljedničkog zahtjeva      
2. Sadržaj nasljedničkog zahtjeva        
            a) Glavni zahtjev         
                        (1) Predaja     
                        (2) Utjecaj poštenja ili nepoštenja pasivno legitimirane osobe  
                        (3) Zastara nasljedničkog zahtjeva      
            b) Sporedni zahtjevi    
            c) Protuzahtjevi suprotne strane          
            d) Prigovori suprotne strane    
E.        Ostvarivanje nasljedničkog zahtjeva     
1. Izvansudsko ostvarivanje    
2. Ostvarivanje putem suda     
            a) Uopće                    
            b) Nasljednička tužba u slučaju kada se nasljednik može pozvati na pravomoćno utvrđenje svojeg nasljednog prava  
            c) Nasljednička tužba u slučaju kada nije utvrđeno tko je ostaviteljev nasljednik    
            d) Nasljednička tužba kada je već pravomoćno utvrđeno da nasljedno pravo pripada drugoj osobi    
 
Glava 9.
PRAVNI POLOŽAJ SUNASLJEDNIKA
            I.          Uopće
            II.        Osobitosti pravnog položaja sunasljednika
A.        Položaj sunasljednika s obzirom na nasljedstvo           
1. Položaj u pogledu naslijeđenih dobara         
            a) Nasljednička zajednica       
                        (1) Upravljanje i raspolaganje predmetom zajednice   
                        (2) Ustupanje udjela sunasljedniku      
                        (3) Odnos sunasljednika-zajedničara prema trećima    
            b) Pretvaranje nasljedničke zajednice u zajednicu tipa suvlasništva      
            c) Razvrgnuće (dioba) 
                        (1) Pravo na razvrgnuće i njegovo ostvarivanje
                        (2) Dobrovoljno razvrgnuće    
                        (3) Sudska dioba        
                                   (a) Uopće       
                                   (b) Pravo na diobu isplatom    
                                   (c) O ostalim pravilima za sudsku diobu          
            d) Uračunavanje (collatio) u nasljedni dio        
                        (1) Uopće       
                        (2) Predmet uračunavanja sunasljedniku koji je naslijedio na temelju zakona       
                        (3) Provođenje uračunavanja  
2. Položaj u pogledu naslijeđenih dugovanja    
            a) Zajednica nasljednika kao sudužnika ostaviteljevih obveza  
            b) Pravni položaj sunasljednika prema vjerovnicima    
                        (1) O dugovanju         
                        (2) O odgovornosti     
            c) Pravni položaj sunasljednika u međusobnom odnosu           
B.        Položaj sunasljednika s obzirom na prava i obveze koje nastaju za ostaviteljevog nasljednika        
1. Položaj sunasljednika u pogledu nekih obveza koje su za njih nastale jer su naslijedili ostavitelja       
            a) Položaj u pogledu ostaviteljevih zapisa        
                        (1) O dugovanju činidbe određene zapisom    
                        (2) Odgovornost         
            b) Položaj u pogledu ostaviteljevih oporučnih naloga   
            c) Položaj u pogledu zakonske obveze naknaditi socijalnu pomoć koju je primao ostavitelj
2. Položaj sunasljednika u pogledu prava koja su za njih nastala jer su naslijedili ostavitelja       
            III.       Sjedinjenje pravnih položaja i njihovo razdvajanje
A.        Sjedinjenje      
B.        Razdvajanje    
            IV.       Sunasljednici i njihovo faktično zauzimanje položaja ostaviteljevog nasljednika           
            V.        Sunasljednici i usklađivanje faktičnog s njihovim pravnim položajem nasljednika – nasljednički zahtjev           
 
Glava 10.
PRAVNI POLOŽAJ NASLJEDNIKA POD ROKOM ILI UVJETOM
            I.          Sukcesivno nasljeđivanje ostavitelja i pravni položaj nasljednika           
            II.        Osobitosti pravnog položaja nasljednika kome je nasljedno pravo ograničeno rokom ili uvjetom, odnosno nalogom      
A.        Uopće 
B.        Položaj s obzirom na nasljedstvo         
1. Položaj u pogledu naslijeđenih dobara         
2. Položaj u pogledu naslijeđenih dugovanja    
C.        Položaj u pogledu prava i obveza koje nastaju za onoga tko je naslijedio ostavitelja    
1. Položaj u pogledu obveza koje su nastale za onoga tko je naslijedio ostavitelja        
            a) Položaj u pogledu ostaviteljevih zapisa        
            b) Položaj u pogledu ostaviteljevih oporučnih naloga   
            c) Položaj u pogledu zakonske obveze naknaditi socijalnu pomoć koju je primao ostavitelj
2. Položaj u pogledu prava koja su nastala za onoga tko je naslijedio ostavitelja         
            III.       Sjedinjenje pravnih položaja i njihovo razdvajanje
A.        Stanje do isteka roka, odnosno ispunjenja uvjeta        
B.        Stanje nakon isteka roka, odnosno ispunjenja uvjeta   
            IV.       Faktično zauzimanje položaja ostaviteljevog nasljednika i usklađivanje faktičnog s pravnim položajem nasljednika          
 
Glava 11.
PRAVNI POLOŽAJ NUŽNOG NASLJEDNIKA
            I.          Uopće
            II.        Osobitosti pravnog položaja nužnog nasljednika   
A.        Položaj nužnog nasljednika s obzirom na nasljedstvo   
1. Položaj u pogledu naslijeđenih dobara         
            a) Uopće        
            b) Posebno o položaju u pogledu naslijeđenih imovinskih dobara        
                        (1) Razvrgnuće zajednice u korist podmirivanja vrijednosti nužnog dijela   
                        (2) Vraćanje darova radi podmirenja nužnog dijela     
2. Položaj u pogledu naslijeđenih obveza         
B.        Položaj nužnog nasljednika s obzirom na prava i obveze koje nastaju za ostaviteljevog nasljednika     
1. Položaj nužnog nasljednika u pogledu obveza koje su nastale za nasljednika  
            a) Položaj u pogledu ostaviteljevih zapisa        
            b) Položaj u pogledu oporučnih naloga
            c) Položaj u pogledu zakonske obveze naknaditi socijalnu pomoć koju je primao ostavitelj
2. Položaj nužnog nasljednika u pogledu prava koja su nastala za nasljednika  
            III.       Sjedinjenje pravnih položaja nužnog nasljednika i njihovo razdvajanje   
            IV.       Nužni nasljednik i njegovo faktično zauzimanje položaja ostaviteljevog nasljednika te usklađivanje faktičnog s njegovim pravnim položajem – nasljednički zahtjev  
 
 
Četvrti dio
POJEDINAČNO SLJEDNIŠTVO ZBOG OSTAVITELJEVE SMRTI
Glava 12.
PRAVO NA ZAPIS
            I.          Uopće o zapisima      
            II.        Pravo na zapis (legat)          
A.        Pojam 
B.        Obilježja         
1. Relativnost  
2. Prometnost i nasljedivost     
C.        Pravni odnosi na temelju prava na zapise         
1. Osobe        
            a) Zapisovnik  
            b) Opterećenik
2. Sadržaj i predmet    
            a) Sadržaj       
            b) Predmet      
D.        Stjecanje prava na zapis          
1. Osnivanje prava na zapis     
            a) Pretpostavke osnivanja       
                        (1) Pravni temelj         
                        (2) Postojanje i sposobnost stjecatelja
            b) Sustav stjecanja      
            c) Odricanje od prava na zapis
2. Prenošenje prava na zapis   
E.         Nedjelotvornost odredbe o osnivanju zapisa   
F.         Ostvarivanje prava na zapis     
1. Zahtjev i ispunjenje 
2. Zastara prava zahtijevati ispunjenje zapisa   
G.        Umanjenje zapisa        
1. Uopće        
2. Umanjenje zapisa zbog naslijeđenih dugova 
3. Umanjenje zapisa zbog povrede vrijednosti opterećenikovog nužnog dijela 
4. Umanjenje zapisa zbog umanjenja oporučnih raspolaganja koja su išla u korist opterećenog nasljednika     
H.        Utvrđivanje prava na zapis      
1. Utvrđivanje rješenjem o nasljeđivanju ili o zapisu     
2. Utvrđivanje putem parnice  
I.          Prestanak prava na zapis         
            III.       Pravo na podzapis    
 
Glava 13.
PRAVA NA IZDVAJANJE IZ OSTAVINE
            I.          Uopće
            II.        Pravo na izdvajanje iz ostavine kućanskih predmeta        
A.        Uopće 
B.        Ovlaštenici      
C.        Sadržaj           
D.        Stjecanje prava na izdvajanje  
E.         Učinak
            III.       Pravo na izdvajanje iz ostavine vlastitog doprinosa ostaviteljevoj imovini         
A.        Uopće 
B.        Ovlaštenici      
C.        Predmet          
D.        Sadržaj           
E.         Stjecanje prava na izdvajanje  
F.         Ostvarivanje prava na izdvajanje         
G.        Učinak ostvarenja       
 
 
Peti dio
ULOGA UGOVARANJA I DJELOVANJA JAVNE VLASTI KOD NASLJEĐIVANJA
Glava 14.
UGOVORI O NASLJEĐIVANJUI U VEZI S NASLJEĐIVANJEM
            I.          Uopće
            II.        Ništetni ugovori usmjereni na nasljednopravne učinke    
            III.       Dopušteni ugovori s nasljednopravnim učinkom   
A.        Ugovor o odreknuću od nasljedstva koje još nije otvoreno     
B.        Ugovor o ustupu i raspodjela imovine za života           
1. Uopće        
2. Bitni sadržaj
3. Pretpostavke valjanosti       
4. Pravni učinci valjanog ugovora        
5. Posljedice nevaljanosti        
6. Opoziv        
            a) Ustupiteljev opoziv zbog neispunjenja preuzetih obveza      
            b) Opoziv zbog razloga za opoziv darovanja   
            c) Djelovanje opoziva 
C.        Ugovor o ustupanju nasljednog dijela prije diobe        
            IV.       O utjecaju ugovora o doživotnom i o dosmrtnom uzdržavanju na nasljeđivanje 
 
Glava 15.
OSTAVINSKI POSTUPAK
            I.          Postupci u nasljednim stvarima       
            II.        Ostavinski postupak
A.        Uopće 
B.        O nadležnosti  
1. Uopće        
2. Međunarodna nadležnost – razgraničenje nadležnosti hrvatskih od stranih sudova (tzv. međunarodna nadležnost)           
3. Apsolutna nadležnost – razgraničenje nadležnosti sudova od nadležnosti ostalih tijela vlasti  
4. Stvarna i funkcionalna nadležnost    
5. Mjesna nadležnost  
C.        Prethodne radnje        
1. Uopće        
2. Sastavljanje smrtovnice       
3. Proglašenje oporuke           
4. Mjere osiguranja ostavine   
            a) Uopće        
            b) Popis ostaviteljeve imovine 
                        (1) Sudski popis         
                        (2) Policijski popis      
                        (3) Postupak sa stvarima za koje vrijede posebni propisi        
                        (4) Prigovor na popis ostavine 
            c) Predaja stvari na čuvanje u hitnim slučajevima         
            d) Pečaćenje   
            e) Određivanje privremene mjere prema Ovršnom zakonu na zahtjev stranke       
D.        Pokretanje i opća pravila za provođenje ostavinskog postupka           
1. Pokretanje ostavinskog postupka    
2. Opća pravila za provođenje ostavinskog postupka  
            a) Uopće                    
            b) O utvrđivanju i dokazivanju odlučnih činjenica        
            c) O odlučivanju i pravnim lijekovima  
                        (1) Rješenja
                        (2) Redoviti pravni lijekovi      
                                   (a) Žalba protiv sudskog rješenja        
                                   (b) Prigovor protiv rješenja javnog bilježnika   
                        (3) Izvanredni pravni lijekovi   
E.         Pripremanje ostavinske rasprave (pripremne radnje)   
1. Ispitivanje nadležnosti         
2. Povjeravanje vođenja ostavinskog postupka javnom bilježniku       
3. Briga za stranke koje se ne mogu same brinuti za svoja prava i interese
4. Briga za odsutne osobe       
5. Privremeno odlučivanje o ostavini   
            a) Mjere osiguranja ostavine   
            b) Posebna uprava      
                        (1) Pozivanje izvršitelja oporuke i nadzor nad njegovim djelovanjem   
                        (2) Postavljanje privremenog skrbnika ostavine           
            c) Odvajanje ostavine (separatio bonorum) od imovine nasljednika     
            d) Zadržavanje ostavine          
6. Obustava ostavinskog postupka      
F.         Ostavinska rasprava    
1. Uopće        
2. Zakazivanje i pozivanje       
3. Predmet i provođenje ostavinske rasprave  
            a) Predmet ostavinske rasprave          
            b) Nasljednička izjava 
            c) Provođenje ostavinske rasprave      
            d) Prethodne, pripremne i mjere osiguranja ostavine    
4. Upućivanje na parnicu zbog spora o činjenicama     
G.        Rješenje o nasljeđivanju i druge konačne odluke u ostavinskom postupku       
1. Uopće        
2. Rješenje o nasljeđivanju      
            a) Uopće        
            b) Sadržaj       
                        (1) Utvrđenje nasljednopravnih učinaka ostaviteljeve smrti      
                        (2) Nebitni dio pravorijeka      
            c) Dostavljanje
            d) Djelovanje  
                        (1) Djelovanje utvrđenja – predmnjeva istinitosti
                        (2) Djelovanje nebitnih dijelova pravorijeka    
3. Djelomično rješenje o nasljeđivanju 
4. Rješenje o predaji ošasne ostavine gradu ili općini   
5. Rješenje o naknadno pronađenoj imovini    
6. Posebno rješenje o zapisu   
7. Rješenje da se obustavlja ostavinski postupak        
H.        Pravomoćnost rješenja
1. Nastup pravomoćnosti        
2. Djelovanje pravomoćnosti – vezanost pravomoćnim rješenjem       
I.          Naknadno ispravljanje onoga što je utvrđeno pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju
1. O ispravljanju putem parnice           
2. O ispravljanju izvanrednim pravnim lijekovima        
 
Glava 16.
OPOREZIVANJE NASLJEĐIVANJA
            I.          Uopće
            II.        Porez na nasljedstvo nekretnina     
            III.       Porez na nasljedstvo pokretnina     
 
Abecedno kazalo       
Važnije kratice