Petar Klarić: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,  
Zakon o zemljišnim knjigama sa Zemljišnoknjižnim poslovnikom,
Zakon o upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima

zakon_o_vlasnistvu_12.jpg - tekstovi propisa
- stvarna kazala

XI. izmijenjeno izdanje (prema stanju propisa na dan 21. ožujka 2012. godine)
 
Pravna biblioteka – zbirke propisa, travanj 2012., 432 stranica, meki uvez
oznaka 811-299; cijena 125,00 kn

RASPRODANO

 

Narudžbe:
Narodne novine d.d., Odsjek prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6,
tel.: 01/6652-843, 6652-844, 6652-777, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

Knjige u izdanju Narodnih novina d.d.

 

Pregled sadržaja

 

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM  STVARNIM PRAVIMA

– autorski pročišćeni tekst –

(NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09)

 

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

– autorski pročišćeni tekst –
(NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10)

 

PRILOZI

PRILOG 1

Pravilnik o unutarnjem ustroju, vođenju zemljišnih knjiga i obavljanju drugih poslova u zemljišnoknjižnim odjelima sudova (Zemljišnoknjižni poslovnik)
– autorski pročišćeni tekst –
(NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02 – ispr., 14/05, 60/10)

PRILOG 2

Zakon o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima
(NN 121/05)

 

STVARNA KAZALA

Stvarno kazalo uz Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

Stvarno kazalo uz Zakon o zemljišnim knjigama         

 

 

 

PREDGOVOR XI. IZDANJU

U ovom izdanju unesena je izmjena čl. 117. Zakonu o zemljišnim knjigama do koje došlo Odlukom Ustavnog suda RH  U-I/831/2006  od 3. studenoga 2010. objavljenoj u NN 126/10. Navedenom Odlukom ukinut je dio odredbe st. 3. čl. 117. ZZK koji glasi: "Ako osobe upućene na parnicu ne podnesu tužbu u roku, smatrat će se da postoji sporazum o ispravku."

 

U Zagrebu, 20. ožujka 2012.

 

Prof. dr. Petar Klarić


SADR Ž AJ

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA

– autorski pročišćeni tekst –
(NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 158/09)

Dio prvi

OPĆE ODREDBE O STVARIMA
I STVARNIM PRAVIMA
(čl. 1–9)

Vlasništvo i druga stvarna prava (čl. 1)              

Predmet vlasništva i drugih stvarnih prava (čl. 2)          

Sposobnost stvari (čl. 3)

Stvari od interesa za Republiku Hrvatsku (čl. 4)             

Stvar i njezine pripadnosti (čl. 5)           

Dijelovi stvari (čl. 6)       

Pripadak stvari (čl. 7)     

Koristi (čl. 8)      

Osobito o nekretninama (čl. 9)

Dio drugi

POSJED
(čl. 10–29)

Glava 1.
OPĆE ODREDBE         
  

Posjednik (čl. 10)        

Samostalni posjednik (čl. 11)     

Pomoćnik u posjedovanju (čl. 12)          

Glava 2.
STJECANJE    
  

Izvorno i izvedeno stjecanje (čl. 13)      

Predaja (čl. 14)              

Predaja očitovanjem volje (čl. 15)          

Stjecanje posjeda prava (čl. 16)            

Nasljeđivanje posjeda (čl. 17) 

Glava 3.
KAKVOĆA POSJEDA  

Zakonitost, istinitost i poštenje posjeda (čl. 18)          

Glava 4.
TRAJNOST I ZAŠTITA           

Načelo trajnosti (čl. 19)          

Samovlasno smetanje (čl. 20) 

Pravo na zaštitu posjeda (čl. 21)         

Sudska zaštita (čl. 22–26)      

Dopuštena samopomoć (čl. 27)           

Glava 5.
PRESTANAK   

Prestanak posjeda stvari (čl. 28)         

Prestanak posjeda prava (čl. 29)         

Dio treći

PRAVO VLASNIŠTVA
(čl. 30–173)

Glava 1.
O VLASNIŠTVU UOPĆE         

Vlasnikova prava (čl. 30)        

Opća ograničenja (čl. 31)        

Posebna ograničenja (čl. 32)   

Naknada (čl. 33)         

Ograničenja na temelju pravnoga posla (čl. 34)          

Osobito o vlasništvu Republike Hrvatske i drugih osoba javnoga prava (čl. 35) 

Glava 2.
SUVLASNIŠTVO         

Odjeljak 1. – Opće odredbe

Suvlasnički dijelovi (čl. 36)     

Idealni dio stvari (čl. 37)         

Izvršavanje prava vlasništva glede cijele stvari (čl. 38)          

Odjeljak 2. – Upravljanje stvarju    

Pravo na upravljanje (čl. 39)   

Poslovi redovite uprave (čl. 40)           

Izvanredni poslovi (čl. 41)      

Odluka o izvršavanju posjeda i vlasničkih ovlasti (čl. 42)        

Odluka o uspostavi etažnoga vlasništva (čl. 43)         

Upravitelj (čl. 44)        

Pravni položaj upravitelja (čl. 45)        

Odjeljak 3. – Zaštita (čl. 46)

Odjeljak 4. – Razvrgnuće     

Pravo na razvrgnuće (čl. 47)   

Ostvarivanje prava na razvrgnuće (čl. 48)      

Način razvrgnuća (čl. 49)        

Način sudskoga razvrgnuća (čl. 50)    

Pravo na razvrgnuće isplatom (čl. 51) 

Razvrgnuće suvlasništva na nekoliko stvari (čl. 52)    

Razvrgnuće uspostavom etažnoga vlasništva (čl. 53) 

Troškovi razvrgnuća (čl. 54)   

Pravni učinci razvrgnuća (čl. 55)         

Tuđa prava (čl. 56)     

Glava 3.
ZAJEDNIČKO VLASNIŠTVO  

Neodređenost udjela u vlasništvu (čl. 57)       

Udio zajedničara (čl. 58)         

Izvršavanje zajedničkoga vlasništva (čl. 59)   

Upravljanje zajedničkom stvari (čl. 60)           

Raspolaganja zajedničkom stvari (čl. 61)        

Zaštita (čl. 62)

Pravo na diobu (čl. 63)

Tuđa prava na diobu (čl. 64)   

Podredna primjena pravila o suvlasništvu (čl. 65)       

Glava 4.
VLASNIŠTVO POSEBNIH DIJELOVA NEKRETNINE

Odjeljak 1. – Opće odredbe

Suvlasništvo cijele nekretnine i vlasništvo posebnoga dijela (čl. 66)        

Posebni dio nekretnine i njegovi pripadci (čl. 67)        

Odgovarajući suvlasnički dio (čl. 68)  

Neodvojivost (čl. 69)   

Više ovlaštenika glede istoga posebnoga dijela (čl. 70)           

Odjeljak 2. – Uspostava vlasništva posebnoga dijela      

Zahtjev za uspostavu (čl. 71) 

Način uspostave (čl. 72)         

Pravni temelj (čl. 73)  

Odgovarajući dio i korisne vrijednosti (čl. 74–75)       

Naknadna promjena korisnih vrijednosti (čl. 76–78)   

Odjeljak 3. – Izvršavanje ovlasti glede posebnoga dijela           

Uprava umjesto svih suvlasnika (čl. 79)          

Dužnost održavanja (čl. 80)    

Najam i zakup (čl. 81) 

Promjene stanja (čl. 82)         

Primjereno osiguranje (čl. 83) 

Troškovi posebnoga dijela (čl. 84)       

Odjeljak 4. – Izvršavanje ovlasti glede cijele nekretnine            

Uprava svih suvlasnika (čl. 85)           

Poslovi redovite uprave  (čl. 86)          

Izvanredni poslovi (čl. 87) 

Pravo svakoga suvlasnika (čl. 88)       

Troškovi cijele nekretnine (čl. 89)       

Zajednička pričuva (čl. 90)     

Koristi (čl. 91) 

Dužnost prijave štete (čl. 92)  

Upraviteljeve dužnosti i ovlasti (čl. 93)

Odjeljak 5. – Prestanak vlasništva na posebnom dijelu  

Propast predmeta (čl. 94)       

Brisanje (čl. 95)          

Prestanak suvlasništva (čl. 96)           

Isključenje iz suvlasničke zajednice (čl. 97)    

Isključenje na zahtjev većine (čl. 98) 

Isključenje na zahtjev manjine (čl. 99)           

Glava 5.
SUSJEDSKA PRAVA   

Opće odredbe (čl. 100)           

Zajednička ograda (čl. 101)    

Vlastita ograda (čl. 102)         

Međa (čl. 103)

Stablo na međi (čl. 104)         

Grane i korijenje (čl. 105)       

Pristup na tuđe (čl. 106)         

Uporaba tuđe nekretnine radi izvođenja radova (čl. 107)        

Postavljanje vodova i drugih uređaja (čl. 108)

Potkopavanje tuđe nekretnine (čl. 109)          

Imisije (čl. 110)          

Opasnost od rušenja zgrade (čl. 111) 

Zabrana mijenjanja naravnoga toka vode (čl. 112)     

Odvođenje kišnice s krova (čl. 113)    

Glava 6.
STJECANJE VLASNIŠTVA      

Pravni temelji stjecanja (čl. 114)        

Odjeljak 1. – Stjecanje na temelju pravnoga posla          

Opće odredbe (čl. 115)           

a) Stjecanje pokretnina           

Predaja u samostalni posjed (čl. 116) 

Višestruko ugovaranje otuđenja (čl. 117)       

Stjecanje od nevlasnika (čl. 118)        

b) Stjecanje nekretnina          

Upis vlasništva u zemljišnu knjigu (čl. 119)    

Stjecanje uknjižbom (čl. 120) 

Stjecanje predbilježbom (čl. 121)        

Zaštita povjerenja u zemljišne knjige (čl. 122)

Djelovanje povjerenja u istinitost (čl. 123)     

Djelovanje povjerenja u potpunost (čl. 124)   

Višestruko ugovaranje otuđenja (čl. 125)       

Odjeljak 2. – Stjecanje odlukom suda ili druge vlasti      

Djelovanje odluke (čl. 126)     

Posebno glede nekretnina (čl. 127)    

Odjeljak 3. – Stjecanje nasljeđivanjem (čl. 128)  

Odjeljak 4. – Stjecanje na temelju zakona            

a) Općenito     

Djelovanje zakonskih pretpostavaka (čl. 129) 

Posebno glede nekretnina (čl. 130)    

b) Stjecanje prisvojenjem i nalazom   

Prisvojenje (čl. 131)    

Napuštene stvari (čl. 132)      

Posebno o napuštenim nekretninama (čl. 133)

Izgubljena stvar i nalaznik (čl. 134)    

Nalazni ured (čl. 135) 

Povrat stvari (čl. 136) 

Nalaznina (čl. 137)     

Predaja stvari nalazniku (čl. 138)       

Stjecanje vlasništva nađene stvari (čl. 139)   

Nalaz blaga (čl. 140)   

c) Stjecanje priraštaja 

Stjecanje odvajanjem (čl. 141)           

Stjecanja na temelju ograničenoga stvarnog prava (čl. 142)  

Stjecanje na temelju obveznoga prava (čl. 143)         

Plodovi životinje (čl. 144)       

Priraštaj zemljišta  (čl. 145–147)        

Prerada, sjedinjenje, miješanje i građenje tuđim materijalom (čl. 148)  

Nenamjerno suvlasništvo (čl. 149)      

Prirastanje glavnoj stvari (čl. 150)      

Utjecaj na ograničena stvarna prava (čl. 151) 

Građenje na tuđem zemljištu (čl. 152)

Pošteni graditelj i nepošteni vlasnik (čl. 153)  

Nepošteni i graditelj i vlasnik zemljišta (čl. 154)         

Prekoračenje međe građenjem (čl. 155)         

Dogradnja, nadogradnja, preuređenje i ulaganje (čl. 156)     

Građenje na tuđem pravu građenja (čl. 157)  

Sijanje i sađenje (čl. 158)       

d ) Stjecanje dosjelo šć u l . 159)         

Tijek vremena l . 160)           

Glava 7.
ZAŠTITA VLASNIŠTVA          

Vlasnički zahtjev za povrat stvari (čl. 161)      

Prava vlasnička tužba  (čl. 162)          

Posjednikovi prigovori (čl. 163)           

Pravni položaj poštenoga posjednika  (čl. 164)

Pravni položaj nepoštenoga posjednika (čl. 165)        

Vlasnička tužba predmnjevanoga vlasnika  (čl. 166)   

Zaštita od uznemiravanja (čl. 167)     

Zaštita od povrede upisom u zemljišnoj knjizi (čl. 168)           

Glava 8.
PRESTANAK VLASNIŠTVA    

Propast stvari (čl. 169)

Stavljanje izvan prometa (čl. 170)      

Tuđe stjecanje (čl. 171)          

Odreknuće (čl. 172)    

Prestanak na temelju zakona (čl. 173)

Dio četvrti

SLUŽNOSTI
(čl. 174–245)

Glava 1.
O SLUŽNOSTIMA UOPĆE

Ovlaštenikovo pravo (čl. 174) 

Svrha (čl. 175)

Ovlaštenik služnosti (čl. 176)  

Izvršavanje ovlasti (čl. 177)    

Preinaka načina izvršavanja (čl. 178)  

Prelaganje (čl. 179)    

Izvršavanja više služnosti na istoj poslužnoj
stvari (čl. 180)

Troškovi održavanja (čl. 181)  

Neodvojivost (čl. 182) 

Utjecaj diobe (čl. 183)

Prividne služnosti (čl. 184)     

Zakonske služnosti (čl. 185)   

Glava 2.
STVARNE SLUŽNOSTI           

Odjeljak 1. – Opće odredbe

Povlasna nekretnina i služnost (čl. 186)         

Pravo građenja na povlasnoj nekretnini (čl. 187)        

Sadržaj ovlasti (čl. 188)          

Nepravilna služnost (čl. 189)  

Odjeljak 2. – Posebna pravila za pojedine služnosti        

O služnostima puta (čl. 190)   

O služnostima puta kao nužnom prolazu (čl. 191)       

O služnosti vodovoda  (čl. 192)          

O služnosti paše (čl. 193)       

O ostalim poljskim služnostima (čl. 194)         

O pravu prozora (čl. 195)        

O pravu imati dio zgrade i naprave na poslužnoj
nekretnini (čl. 196)     

O pravu provođenja tekućina (čl. 197)

O pravu kapnice (čl. 198)       

Glava 3.
OSOBNE SLUŽNOSTI

Odjeljak 1. – Opće odredbe

Služnosti osobne naravi (čl. 199)        

Poslužna stvar (čl. 200)          

Ograničeno trajanje (čl. 201)  

Neotuđivost i nenasljedivost (čl. 202) 

Odjeljak 2. – Posebna pravila o pojedinim služnostima  

a) O pravu plodouživanja        

Uopće (čl. 203)           

Ovlasti (čl. 204)          

Čisti prihod od čiste vrijednosti (čl. 205)         

Izvanredni popravci i obnova stvari (čl. 206)   

Poboljšice (čl. 207)     

Popis i procjena (čl. 208)        

Dužnost dati osiguranje (čl. 209)       

Povrat stvari (čl. 210) 

Nepravo plodouživanje (čl. 211)         

b) Pravo uporabe         

Uopće (čl. 212)           

Ovlasti (čl. 213)          

Uporabovnikove potrebe (čl. 214)       

Stjecanje plodova i drugih koristi (čl. 215)      

Troškovi i tereti (čl. 216)         

c) Pravo stanovanja (čl. 217)  

Glava 4.
STJECANJE     

Odjeljak 1. – Osnivanje prava služnosti    

Općenito (čl. 218)
a) Osnivanje na temelju pravnoga posla         

Pravni temelj (čl. 219)

Način osnivanja služnosti na nekretninama (čl. 220)  

Zaštita povjerenja (čl. 221)

Način osnivanja služnosti na pokretninama (čl. 222)  

b) Osnivanje odlukom suda ili druge vlasti      

Osnivanje odlukom (čl. 223)   

Odluka o nužnom prolazu (čl. 224)     

Odluka o nužnim vodovima i uređajima (čl. 225)        

Odluka u diobnom i ostavinskom postupku (čl. 226)   

Zaštita povjerenja (čl. 227)     

c) Osnivanje na temelju zakona          

Općenito (čl. 228)       

Dosjelost služnosti (čl. 229)    

Zaštita povjerenja (čl. 230)     

Odjeljak 2. – Stjecanje nečijih prava služnosti     

Stjecanje s povlasnom stvari (čl. 231)

Stjecanje s poslužnom stvari (čl. 232)

Glava 5.
ZAŠTITA         

Zahtjev za poštovanje prava služnosti (čl. 233)          

Tužba ovlaštenika služnosti (čl. 234)  

Tužba predmnjevanoga ovlaštenika služnosti (čl. 235)           

Zaštita od povrede upisom u zemljišnoj knjizi (čl. 236)           

Glava 6.
PRESTANAK   

Propast stvari (čl. 237)

Sjedinjenje (čl. 238)   

Odreknuće ovlaštenika (čl. 239)         

Istek roka i ispunjenje raskidnoga uvjeta (čl. 240)     

Neizvršavanje (čl. 241)           

Ukinuće (čl. 242)        

Zaštita tuđega povjerenja (čl. 243)     

Prestanak ovlaštenika (čl. 244)           

Rasterećenje zakonom ili odlukom
upravne vlasti (čl. 245)           

Dio peti

STVARNI TERETI
(čl. 246–279)

Glava 1.
O STVARNIM TERETIMA UOPĆE       

Pojam i sadržaj (čl. 246)         

Opterećena nekretnina (čl. 247)         

Korisnik tereta (čl. 248)          

Sadržaj tereta (čl. 249)           

Preinaka sadržaja (čl. 250)     

Temeljna vlasnikova obveza (čl. 251) 

Pojedinačne obveze davanja ili činjenja (čl. 252)        

Osobna odgovornost za pojedinačne obveze (čl. 253) 

Stvarnopravna odgovornost za pojedinačne obveze (čl. 254)         

Neodvojivost (čl. 255) 

Glava 2.
TERETI U KORIST NEKRETNINA      

Teret i povlasna nekretnina (čl. 256)  

Utjecaj diobe (čl. 257)

Prenosivost pojedinih tražbina (čl. 258)          

Glava 3.
TERETI U KORIST OSOBE     

Tereti osobne naravi (čl. 259) 

Prenosivost pojedinih tražbina (čl. 260)          

Glava 4.
STJECANJE     

Odjeljak 1. – Osnivanje stvarnih tereta     

Općenito (čl. 261)       

a) Osnivanje na temelju pravnoga posla         

Pravni temelj (čl. 262)

Način osnivanja  (čl. 263)       

Zaštita povjerenja  (čl. 264)    

b) Osnivanje odlukom suda     

Osnivanje odlukom (čl. 265)   

c) Osnivanje na temelju zakona          

Javnopravni stvarni tereti (čl. 266)      1

Odjeljak 2. – Stjecanje nečijih stvarnih tereta     

Stjecanje s povlasnom nekretninom (čl. 267) 

Glava 5.
ZAŠTITA         

Zahtjev za zaštitu ovlaštenikova prava (čl. 268)         

Zahtjev osobno odgovornoj osobi (čl. 269)     

Zahtjev stvarnopravno odgovornoj osobi (čl. 270)      

Tužba korisnika tereta (čl. 271)          

Zaštita od povrede upisom u zemljišnu knjigu (čl. 272)

Glava 6.
PRESTANAK   

Propast stvari (čl. 273)

Odreknuće ovlaštenika (čl. 274)         

Istek roka i ispunjenje raskidnoga uvjeta (čl. 275)     

Ukinuće (čl. 276)        

Zaštita tuđega povjerenja (čl. 277)     

Prestanak korisnika (čl. 278)  

Rasterećenje zakonom ili odlukom upravne vlasti (čl. 279)     

Dio šesti

PRAVO GRAĐENJA
(čl. 280–296)

Glava 1.
O PRAVU GRAĐENJA UOPĆE

Pojam (čl. 280)           

Sadržaj prava građenja (čl. 281)        

Preinaka sadržaja (čl. 282)     

Neodvojivost (čl. 283) 

Nositelj prava građenja (čl. 284)         

Prometnost (čl. 285)   

Glava 2.
STJECANJE     

Odjeljak 1. – Osnivanje prava građenja    

Općenito (čl. 286)       

a) Osnivanje na temelju pravnoga posla         

Pravni temelj (čl. 287)

Način osnivanja (čl. 288)        

b) Osnivanje odlukom suda     

Osnivanje odlukom (čl. 289)   

Odjeljak 2. – Stjecanje nečijega prava građenja  

Prijenos i nasljeđivanje (čl. 290)         

Glava 3.
ZAŠTITA         

Zaštita prava građenja (čl. 291)         

Glava 4.
PRESTANAK   

Općenito (čl. 292)       

Propast stvari i neki drugi razlozi (čl. 293)      

Ukinuće (čl. 294)        

Posljedice prestanka (čl. 295) 

Tuđa prava (čl. 296)   

Dio sedmi

ZALOŽNO PRAVO
(čl. 297–353)

Glava 1.
O ZALOŽNOM PRAVU UOPĆE           

Pojam (čl. 297)           

Zalog (čl. 298)

Neodvojivost (čl. 299) 

Založni vjerovnik (čl. 300)      

Tražbina i založno pravo (čl. 301)       

Prednost pri namirivanju (čl. 302)       

Prometnost (čl. 303)   

Založno pravo kao hipoteka (čl. 304)  

Glava 2.
STJECANJE     

Odjeljak 1. – Osnivanje založnoga prava   

Davanje u zalog  (čl. 305)      

a) Osnivanje dobrovoljnoga založnoga prava   

Izvođenje iz vlasništva zaloga (čl. 306)          

Založni ugovor (čl. 307)          

Način dobrovoljnoga davanja u zalog pokretnina (čl. 308)      

Način dobrovoljnoga davanja u zalog nekretnina (čl. 309)      

Način dobrovoljnoga davanja u zalog prava (čl. 310)  

b) Osnivanje sudskoga i zakonskoga založnoga prava 

Osnivanje prisilnoga sudskoga založnoga prava (čl. 311)       

Osnivanje dobrovoljnoga sudskoga založnoga prava na pokretnim i nepokretnim stvarima (čl. 312)

Osnivanje dobrovoljnoga sudskoga založnoga prava na pravima (čl. 313)   

Osnivanje zakonskoga založnoga prava (čl. 314)        

c) Osnivanje podzaložnoga prava        

Dobrovoljno podzaložno pravo (čl. 315)          

Sudsko i zakonsko podzaložno pravo (čl. 316)

d) Zaštita povjerenja   

Stjecanje od nevlasnika  (čl. 317)       

Zaštita povjerenja u zemljišne knjige (čl. 318)

Odjeljak 2. – Stjecanje nečijega založnoga prava            

Prijenos (čl. 319)        

Posjed i upis (čl. 320) 

Glava 3.
VJEROVNIKOVA OVLAŠTENJA
DO NAMIRENJA
        

Odjeljak 1. – Ovlaštenja glede založenih pokretnina       

Pravo na posjed (čl. 321)        

Čuvanje i povrat zaloga (čl. 322)        

Plodovi zaloga (čl. 323)          

Uzimanje iz vjerovnikova posjeda (čl. 324)     

Davanje u podzalog (čl. 325)  

Skriveni nedostatci (čl. 326)   

Nužna prodaja zaloga (čl. 327)           

Zaštita zaloga (čl. 328)           

Odjeljak 2. – Ovlaštenja glede založenih nekretnina       

Založno pravo bez posjeda (čl. 329)    

Održanje vrijednosti zaloga (čl. 330)  

Civilni plodovi nekretnine kao zalog (čl. 331)  

Zaštita (čl. 332)          

Odjeljak 3. – Ovlasti glede zaloga prava   

Opće pravilo (čl. 333)  

Posebno o zalogu tražbine (čl. 334)    

Zaštita zaloga (čl. 335)           

Glava 4.
OSTVARENJE PRAVA NA NAMIRENJE        

Pravo na namirenje založnoga vjerovnika (čl. 336)     

Namirivanje izvansudskim putem (čl. 337)     

Zabilježba otkaza i tužbe (čl. 338)      

Glava 5.
ZAŠTITA         

Zahtjev za poštovanje založnoga prava (čl. 339)        

Tužba založnoga vjerovnika (čl. 340)  

Tužba predmnjevanoga založnoga vjerovnika (čl. 341)           

Zaštita od povrede upisom u zemljišnu knjigu (čl. 342)          

Glava 6.
PRESTANAK   

Propast zaloga (čl. 343)          

Odreknuće (čl. 344)    

Istek roka i ispunjenje raskidnoga uvjeta (čl. 345)     

Prestanak osigurane tražbine (čl. 346)

Raspolaganje neizbrisanom hipotekom (čl. 347)         

Zabilježba pridržaja prvenstvenoga reda (čl. 348)       

Zaštita tuđega povjerenja (čl. 349)     

Prestanak založnoga vjerovnika (čl. 350)        

Ukinuće (čl. 351)        

Rasterećenje zakonom ili odlukom upravne vlasti (čl. 352)     

Prestanak sudskoga i zakonskoga založnoga prava (čl. 353)  

Dio osmi

STVARNA PRAVA STRANIH OSOBA
(čl. 354–358.b)

Primjena zakona na strane osobe (čl. 354)     

Strane osobe (čl. 355)

Vlasništvo nekretnina (čl. 356)           

Suglasnost (čl. 357)   

Nekretnine na isključenom području (čl. 358) 

Članci 358.a i 358.b    

Dio deveti

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
(čl. 359–396)

Glava 1.
PRETVORBA DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA   

Opće odredbe o pretvorbi  (čl. 359)     

Pretvorba prava upravljanja, korištenja i raspolaganja (čl. 360)         

Pretvorba prava korištenja neizgrađenoga građevinskoga zemljišta (čl. 361)       

Predmnjeve (čl. 362)  

Zaštita pretvorenih prava (čl. 363)      

Upis neuknjiženih prava na nekretninama (čl. 364)    

Upis vlasništva u koje se pretvorilo pravo korištenja građevinskoga zemljišta (čl. 365)       

Glava 2.
USPOSTAVA PRAVNOGA JEDINSTVA
NEKRETNINE

Jedinstvenost nekretnine (čl. 366)     

Odjeljak 1. – Uspostava jedinstva zemljišta i zgrade      

Pravno sjedinjenje zemljišta i upisane zgrade (čl. 367)           

Pravno sjedinjenje zemljišta i neupisane zgrade (čl. 368)       

Pravno sjedinjenje nekretnine i pretvorba prava upravljanja, korištenja ili raspolaganja (čl. 369)     

Odjeljak 2. – Uspostava jedinstva nekretnine
i posebnih dijelova zgrade

Povezivanje etažnoga vlasništva sa suvlasništvom (čl. 370)   

Posebni dijelovi nastali prenamjenom, nadogradnjom, prigradnjom ili dogradnjom (čl. 372)   

Pripadci posebnoga dijela nastali prenamjenom, nadogradnjom, prigradnjom ili dogradnjom (čl. 373)  

Glava 3.
IZVRŠAVANJE OVLASTI GLEDE CIJELE
NEKRETNINE U PRIJELAZNOM RAZDOBLJU
          

Članak 374.    

Međuvlasnički ugovor (čl. 375)           

Ugovor u svezi zajedničkih dijelova (čl. 377)  

Upravitelj (čl. 378)      

Upraviteljeve dužnosti i ovlasti (čl. 379)         

Zajednička pričuva (čl. 380)   

Troškovi upravljanja (čl. 381) 

Hitni popravci (čl. 382)

Nužni popravci (čl. 383)          

Rok za zaključenje ugovora (čl. 384)  

Prinudna uprava (čl. 385)       

Prestanak rada fondova (čl. 386)        

Donošenje podzakonskih propisa (čl. 387)      

Glava 4.
ZAVRŠNE ODREDBE   

Djelovanje zakona (čl. 388)    

Stečena prava (čl. 389)          

Iznimke od pretvorbe prava upravljanja, korištenja i raspolaganja (čl. 390)           

Vlasništvo trgovačkog društva kao pravnog sljednika društvenog poduzeća (čl. 390.a)        

Raspolaganje nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne samouprave (čl. 391)  

Nalazni uredi (čl. 392)

Iznimke od primjene Zakona o zakupu poslovnoga prostora (čl. 393)        

Prestanak važenja zakona (čl. 394)    

Tumačenje i primjena zakonskih odredaba (čl. 395)   

Stupanje na snagu (čl. 396)   

Prilog uz odredbe Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima

- Izvod iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 146/08)  

- Izvod iz Zakona o izmjenama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 38/09)
- Izvod iz Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 153/09

 

 

 

ZAKON O ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

– autorski pročišćeni tekst –
(NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10)

Dio prvi

OPĆE ODREDBE

 (čl. 1–13)       

Dio drugi

ZEMLJIŠNE KNJIGE
(čl. 14–89)

Glava 1.
SASTAV ZEMLJIŠNE KNJIGE

Odjeljak 1. – Opće odredbe (čl. 14–16)     

Odjeljak 2. – Glavna knjiga

a. Sastav glavne knjige (čl. 17–19)     

b. Sadržaj zemljišnoknjižnoga uloška  

Članak 20.      

Posjedovnica (čl. 21–22)        

Vlastovnica (čl. 23–24)           

Teretovnica (čl. 25)     

Odjeljak 3. – Zbirka isprava (čl. 26–27)     

Odjeljak 4. – Zbirka katastarskih planova i pomoćni
popisi
(čl. 28–29)      

Glava 2.
O KNJIŽNIM UPISIMA

Odjeljak 1. –  O upisima uopće       

a. Vrsta upisa (čl. 30)  

b. Predmet uknjižbe i predbilježbe       

Članak 31.      

Posebne odredbe glede vlasništva (čl. 32)      

Posebne odredbe glede služnosti i stvarnih tereta (čl. 33)      

Posebne odredbe glede prava građenja (čl. 34)          

Posebne odredbe glede založnoga prava (hipoteke) (čl. 35–38)         

c. Predmet zabilježbe (čl. 39)  

d. Knjižni prednik (čl. 40–42)  

e. Isprave (čl. 43–44) 

f. Prvenstveni red (čl. 45–51) 

Odjeljak 2. – O uknjižbi (čl. 52–55)

Odjeljak 3. – O predbilježbi

a. Dopustivost predbilježbe (čl. 56–59)           

b. Opravdanje predbilježbe (čl. 60–69)

Odjeljak 4. – O zabilježbi     

Članak 70.      

a. Zabilježba osobnih odnosa (čl. 71)  

b. Zabilježba prvenstvenoga reda (čl. 72–77)  

c. Zabilježba otkaza i hipotekarne tužbe (čl. 78–80)   

d. Zabilježba spora (čl. 81–84)

e. Zabilježba tužbe radi pobijanja dužnikovih pravnih radnji (čl. 85–86)    

f. Zabilježba imenovanja ili opoziva upravitelja (čl. 87)

g. Zabilježba odbijanja ovrhe (čl. 88)  

h. Zabilježba dosude (čl. 89)   

Dio treći

POSTUPAK U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM STVARIMA
(čl. 90–162)

Glava 1.
OPĆE ODREDBE (čl. 90–94)  

Glava 2.
PRIJEDLOG ZA UPIS

Ovlaštena osoba (čl. 95–96)   

Podnošenje prijedloga (čl. 97–98)      

Sadržaj prijedloga (čl. 99–101)          

Prilozi (čl. 102–105)   

Glava 3.
ODLUČIVANJE (čl. 106–111)

Glava 4.
PROVEDBA UPISA (čl. 112–119)      

Glava 5.
DOSTAVA (čl. 120–122)        

Glava 6.
PRAVNI LIJEKOVI (čl. 123–128)     

Glava 7.
BRISOVNA TUŽBA (čl. 129)  

Glava 8.
POSTUPAK SA ZAJEDNIČKIM  HIPOTEKAMA

Odre đ ivanje glavnoga ulo š ka l . 130)

Prijava i upis zajedni č kih hipoteka l . 131–134)

Upisi promjena u glavnom ulo š ku l . 135–138)

Tu ž ba za opravdanje l . 139)

Zemlji š noknji ž ni izvaci l . 140)

Glava 9.
AMORTIZACIJA I BRISANJE STARIH
HIPOTEKARNIH TRA Ž BINA l . 141–144)

Glava 10.
OTPISIVANJE I PRIPISIVANJE

Odjeljak 1. – Promjena sastava zemlji š noknji ž noga
tijela l . 145–148)

Odjeljak 2. – Otpis s prijenosom tereta
(teretni otpis)
(čl. 149)

Odjeljak 3. Besteretni otpis

a. Besteretni otpis na prijedlog vlasnika (čl. 150–154)

b. Besteretni otpis dijelova male vrijednosti (čl. 155–157)

c. Besteretni otpis na osnovi odluke nadležnoga tijela
   (čl. 158–160)

Odjeljak 4. – Postupak otpisivanja i pripisivanja
(čl. 161–162)

Dio četvrti

POSEBNE ODREDBE O ZEMLJIŠNOJ KNJIZI
VOĐENOJ ELEKTRONIČKOM OBRADOM PODATAKA
I ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU
(čl. 163–178)

Glava 1.
EOP-ZEMLJIŠNA KNJIGA

Članci 163. i 163.a

Glavna knjiga (čl. 164)

Popis upisa (čl. 165)

Popis izbrisanih upisa (čl. 166)

Zbirka isprava (čl. 167)

Zbirka zemljišnoknjižnih rješenja (čl. 168)

Pomoćni popisi (čl. 169)

Uvid u EOP-zemljišnu knjigu i izdavanje ispisa (čl. 170–173)

Glava 2.
POSEBNE ODREDBE O  ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU
          

Prijedlozi (čl. 174)       

Plomba i provedba upisa (čl. 175)       

Sadržaj upisa (čl. 176)

Broj zadnjega upisa (čl. 177)  

Ispravljanje teretovnice (čl. 178)        

Dio peti

OSNIVANJE, OBNAVLJANJE, DOPUNJAVANJE
I PREOBLIKOVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE
(čl. 179–210)

Glava 1.
OSNIVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE      

Odjeljak 1. – Postupak osnivanja (čl. 179–185)    

Odjeljak 2. – Ispravni postupak     

Oglas (čl. 186–187)    

Prijave i prigovori (čl. 188–190)          

Rasprava za ispravak (čl. 191–193)    

Odlučivanje o prijavama i prigovorima (čl. 194–195)  

Provedba upisa (čl. 196)         

Tužba za ispravak (čl. 197)     

Glava 2.
OBNOVA I DOPUNA ZEMLJIŠNE KNJIGE
(čl. 198–199) 

Glava 3.
POJEDINAČNI ISPRAVNI POSTUPAK (čl. 200)      

Glava 4.
POSTUPANJE SA ZAOSTALIM PREDMETIMA
(čl. 201)         

Glava 5.
PREOBLIKOVANJE U EOP-ZEMLJIŠNU KNJIGU

Članak 202.    

Prijenos podataka (čl. 203)     

Otvaranje EOP-zemljišne knjige (čl. 204)       

Oglas (čl. 205)

Ispravak (čl. 206–207)           

Postupak s neriješenim zemljišnoknjižnim
predmetima (čl. 208)  

Pojedinačno preoblikovanje u EOP zemljišnu
knjigu (čl. 208.a–208.e)         

Odgovornost države (čl. 209) 

Pristojbe (čl. 210)       

Dio šesti

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 (čl. 211–231)

 

 

PRILOZI

Prilog 1

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJU, VOĐENJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA I OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM ODJELIMA SUDOVA (ZEMLJIŠNOKNJIŽNI POSLOVNIK)

-  autorski pro č i šć eni tekst

( NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02 – ispr ., 14/05, 60/10)

Dio prvi

OPĆE ODREDBE O UNUTARNJEM USTROJU ZEMLJIŠNIH KNJIGA

I.  glava
UVODNE ODREDBE
(čl. 1–3) 

II. glava

SASTAV ZEMLJIŠNE KNJIGE

1. Glavna knjiga         

a) Opće odredbe (čl. 4–9)

b) Zemljišnoknjižni ulošci (čl. 10–18) 

c) Prepisivanje zemljišnoknjižnih uložaka (čl. 19–27) 

2. Zbirka isprava (čl. 28–31)   

3. Zbirka katastarskih planova (čl. 32)

4. Upisnici, pomoćni popisi i druga pomagala (čl. 33–40)        

5. Razgledanje zemljišne knjige, izvaci, prijepisi, službene potvrde (čl. 41–52)          

Dio drugi

POSTUPANJE SA ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM
PODNESCIMA

I. glava
OPĆE ODREDBE
(čl. 53).       

II. glava
POSTUPANJE U PRIJAMNOJ PISARNICI

(čl. 54–55)

III. glava
URUDŽBENI BROJEVNIK ZEMLJIŠNOKNJIŽNIH PODNESAKA
(čl. 56–58)          

IV. glava
IZVJEŠTAJ O KNJIŽNOM STANJU
(čl. 59–61)

V. glava
ODLUČIVANJE
(čl. 62–68.e)

VI. glava
PROVEDBA UPISA
(čl. 69–91)

VII. glava
DOSTAVA, ČUVANJE I UNIŠTAVANJE SPISA

(čl. 92–93)

Dio treći

POSEBNE VRSTE POSTUPAKA

I. glava
SUGLASNOST IZMEĐU ZEMLJIŠNE KNJIGE I
KATASTRA ZEMLJIŠTA
        

1. Opće odredbe (čl. 94–97)   

2. Postupanje s prijavnim listovima (čl. 98–99)           

II. glava
OSNIVANJE, OBNAVLJANJE I DOPUNJAVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE
       

1. Opće odredbe (čl. 100.–101)          

2. Osnivanje zemljišne knjige (čl. 102–105)   

3. Obnova i dopuna zemljišne knjige (čl. 106–107)    

4. Pojedinačni ispravni postupak (čl. 108–114)          

Dio četvrti

POSEBNE ODREDBE O ZEMLJIŠNOJ KNJIZI
VOĐENOJ ELEKTRONIČKOM OBRADOM PODATAKA
I ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM POSTUPKU

I. glava
OPĆE ODREDBE
(čl. 115–116)          

II. glava
SASTAV EOP-ZEMLJIŠNE KNJIGE
   

Članci 118–122          

Zbirka zemljišnoknjižnih rješenja (čl. 123)      

Zbirka katastarskih planova (čl. 124)

Pomoćni popisi i upisnici (čl. 125)       

Dnevnik zemljišnoknjižnih podnesaka, abecedni imenik i poslovni iskaz (čl. 126)         

Popis osoba (čl. 127)   

Popis katastarskih čestica (čl. 128)     

Popis ovjerenih ispisa, prijepisa i službenih potvrda (čl. 129)  

III. glava
UVID U EOP-ZEMLJIŠNU KNJIGU
I IZDAVANJE ISPISA
(čl. 130–131) 

IV. glava
POSTUPANJE SA ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM
PODNESCIMA
(čl. 132–133) 

V. glava
OSNIVANJE EOP-ZEMLJIŠNE KNJIGE

Članak 134.    

Preoblikovanje ručno vođene u EOP-zemljišnu knjigu (čl. 135)         

Dio peti

POLAGANJE ISPRAVA

Opće odredbe (čl. 136–137)   

Prijedlog za polaganje (čl. 138)          

Prilozi (čl. 139)

Kartoni zemljišta (čl. 140)       

Zbirka položenih isprava (čl. 141)       

Pomoćni popis osoba (čl. 142) 

Urudžbeni brojevnik predmeta polaganja isprava (čl. 143)      

Razgledanje položenih isprava, izvaci, prijepisi, službene potvrde (čl. 144)

Postupanje s prijedlozima za polaganje (čl. 145)         

Izvještaj (čl. 146)
Odlučivanje o prijedlogu (čl. 147)       

Provedba (čl. 148)      

Dio šesti

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

II. Glava
ZAVRŠNE ODREDBE

1. Izvaci iz zemljišne knjige glede upisa pretvorenih prava
1. na nekretninama u društvenom vlasništvu (čl. 158–162)   

2. Stupanje na snagu (čl. 163)           


Prilog 2

ZAKON O UPISNIKU SUDSKIH I JAVNOBILJEŽNIČKIH OSIGURANJA TRAŽBINA VJEROVNIKA NA POKRETNIM STVA­RIMA I PRAVIMA

(NN 121/05)

Glava prva
OPĆE ODREDBE
        

Sadržaj Zakona (čl. 1) 

Osnivanje, sastavni dijelovi i vođenje Upisnika (čl. 2) 

Javnost Upisnika (čl. 3)           

Čuvanje i pohrana podataka (čl. 4)     

Odgovornost i unutarnje ustrojstvo Službe upisa (čl. 5)          

Prava i mjere koje se upisuju (čl. 6)    

Vrste upisa (čl. 7)       

Stranke i sudionici (čl. 8)        

Postupak upisa (čl. 9) 

Troškovi postupka upisa (čl. 10)         

Glava druga
GLAVNA KNJIGA I ZBIRKA ISPRAVA
         

Glavna knjiga (čl. 11) 

Ulošci (čl. 12)  

Prednosni red (čl. 13) 

Zbirka isprava (čl. 14) 

Pomoćne knjige (čl. 15)          

Glava treća
UČINCI UPISA
          

Stjecanje založnog prava bez suglasnosti ovršenika,
odnosno protivnika osiguranja (čl. 16)

Stjecanje založnog prava uz suglasnost protivnika
osiguranja, odnosno dužnika (čl. 17)  

Prijenos ili zadržanje prava vlasništva i drugih prava,
dionica, udjela i poslovnih udjela (čl. 18)        

Zabrana otuđenja i opterećenja (čl. 19)          

Poseban učinak upisa među strankama (čl. 20)          

Učinak prema trećima (čl. 21) 

Glava četvrta
POSTUPAK UPISA
    

Pokretanje postupka (čl. 22)   

Prijedlog za glavni upis (čl. 23)           

Prilozi (čl. 24)  

Pokretanje postupka za glavni upis po službenoj
dužnosti (čl. 25)         

Zaključak o glavnom upisu (čl. 26)     

Osnivanje privremenog uloška (čl. 27)

Upis zabilježbi (čl. 28) 

Dostava zaključka (čl. 29)      

Prigovor (čl. 30)          

Postupak suda u povodu prigovora (čl. 31)     

Pravomoćnost (čl. 32) 

Provedba sudskih rješenja o upisu (čl. 33)      

Brisovna tužba (čl. 34)

Zabilježba osnivanja uloška u ispravi o vlasništvu,
odnosno o pravu (čl. 35)         

Brisanje upisa (čl. 36) 

Glava peta
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Donošenje pravilnika o upisničkoj službi (čl. 37)         

Lebdeće založnopravno osiguranje (čl. 38)     

Pripadnosti nekretnine (čl. 39)

Upis stečenih sudskih i javnobilježničkih prava na
pokretninama i pravima (čl. 40)          

Usklađivanje drugih propisa s ovim Zakonom (čl. 41–44)       

Stupanje Zakona na snagu (čl. 45)     


STVARNA KAZALA

Stvarno kazalo uz Zakon o vlasništvu i drugim  stvarnim pravima

Stvarno kazalo uz Zakon o zemljišnim knjigama