Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora u Vinkovcima

15.04.2016.

Predmet javnog poziva poslovni prostor u Vinkovcima, J. J. Strossmayera 2.

Rok za podnošenje ponuda: 22. travnja 2016. godine do 12 sati.

Najniža cijena za zakup poslovnog prostora je 4.000,00 kuna mjesečno, odnosno 48.000,00 kuna godišnje.


S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora na neodređeno vrijeme, s tim da je rok na koji se sklapa ugovor o zakupu najmanje jedna (1) godina. Ugovor o zakupu poslovnog prostora ugovorne strane mogu raskinuti pisanim putem  uz otkazni rok od 30 dana koji počinje teći primitkom pisane obavijesti o otkazu ugovora o zakupu. Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora.

Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Narodne novine d. d. Zagreb 
Savski gaj, XIII put 6,
10020 Zagreb

s naznakom:

"NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VINKOVCIMA“

 

Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.

 

KONTAKT INFORMACIJE I RAZGLEDAVANJE NEKRETNINE

Za sva pitanja možete se obratiti na niže navedeni telefon ili e-mail.
Igor Klem
Tel: 01 6652 763
e-mail: iklem@nn.hr

Nekretnina se može razgledati dana 18. travnja u razdoblju od 10 do 10.30 sati i dana 19. travnja od 16 do 16.30 sati.

 

OPIS POSLOVNOG PROSTORA

 1. Poslovni prostor se nalazi u prizemlju poslovno- stambene zgrade 
 2. Površina poslovnog prostora je 101 m2.
 3. U poslovnom prostoru se obavljala trgovačka djelatnost.

 

NAPOMENE

 1. Poslovni prostor se daje u zakup u cijelosti i nije predviđeno davanje u zakup dijela poslovnog prostora.
 2. Ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu za ozbiljnost ponude za poslovni prostor u iznosu od 1.000,00 kuna u korist Narodnih novina d.d., Zagreb na račun broj IBAN: HR2823400091100098647, Privredna banka Zagreb d. d. SWIFT: PBZGHR2X pozivom na broj (upisati OIB Ponuditelja bez modela), a u opis obavezno naznačiti „JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE“.
 3. Najpovoljniji ponuditelj mora u roku od 8 dana od potpisa ugovora o zakupu dostaviti Zakupodavcu bankarsku garanciju u visini 20% vrijednosti ugovorenog godišnjeg najma i to bezuvjetnu garanciju, izdanu u korist Narodnih novina d.d. i plativu na "prvi poziv bez prigovora" kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
 4. Ponuditelj je dužan navesti djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru.
 5. Zakupnik može obaviti uređenje poslovnog prostora radi privođenja namjeni ali ne ostvaruje pravo na povrat sredstava uloženih u uređenje zakupljenog prostora.
 6. Poslovni prostori se daju u zakup u postojećem "VIĐENOM STANJU". 

 

OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

 1. Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt i pravne osobe.
 2. Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.
 3. Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, pričuva, komunalna, vodna naknada i drugo) sukladno pozitivnim propisima.
 4. Zakupnik ne može vršiti preinake predmetnog prostora bez pismenog pristanka zakupodavca te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu, ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Izgrađeni objekti i ostala eventualna dodana vrijednost prostora nakon isteka zakupa vlasništvo su Narodnih novina d.d..
 5. Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup.
 6. Ukoliko pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.
 7. Neće se razmatrati ponude:
 • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava, te fizičkih i pravnih osoba čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi;
 • pravnih osoba koje nisu solventne;
 • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
 1. Najpovoljnijem ponuditelju se neće vratiti jamčevina ukoliko odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu određenog poslovnog prostora. Sklapanje ugovora o zakupu ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio nižu zakupninu.
 2. Na ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine obračunava se stopa PDV-a, temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 3. Narodne novine d.d. do zaključenja ugovora pridržava pravo poništenja natječaja za svaki od naprijed navedenih poslovnih prostora i neprihvaćanja niti jedne ponude.

 

SADRŽAJ PONUDE

 1. Svaka ponuda mora sadržavati: 

A.  Za fizičke osobe:

 1. ime i prezime ponuditelja;
 2. podatak o prebivalištu;
 3. OIB;
 4. presliku osobne iskaznice;
 5. izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili izvatka iz obrtnog registra ili izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena.

B.  Za pravne osobe:

 1. naziv ponuditelja;
 2. sjedište osobe;
 3. OIB;
 4. izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ili izvatka iz sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena;

 

 1. Ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine koji ne može biti manji od početnog, a koji je naznačen u oglasu.
 2. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine.
 3. Izvornik ili presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja izdano od nadležne porezne uprave Ministarstva financija, ne starije od 30 dana.
 4. Izvornik ili presliku BON-a 2 ili SOL-a 2, ne stariji od 30 dana;
 5. Detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti.
 6. Broj računa prema IBAN konstrukciji računa za povrat jamčevine.
 7. Broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt.
 8. Ponudu i priloženu dokumentacija ne vraća se ponuditelju.
 9. Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.