Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ZAGREBU, MARTIĆEVA 11

10.02.2021.

OPĆE INFORMACIJE

Predmet javnog poziva je davanje u zakup poslovnog prostora u Zagrebu, Martićeva 11.

Rok za podnošenje ponuda: 5. ožujka 2021. do 15:00 sati.

S najpovoljnijim ponuditeljem zaključit će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora na neodređeno vrijeme, s tim da je rok najma najmanje jedna (1) godina. Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se s otkaznim rokom od trideset (30) dana. Ugovorom će se regulirati uvjeti održavanja i korištenja poslovnog prostora.

Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u pisarnici ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Narodne novine d.d.
Savski gaj, XIII. put 6
10020 Zagreb

s naznakom:
„NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U ZAGREBU“.

Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene ponuditelju.

OPIS POSLOVNOG PROSTORA

 1. Poslovni prostor se nalazi u stambenoj zgradi u Martićevoj ulici 11, u Zagrebu.
 2. Poslovni prostor je na prvom katu, sastoji se od četiri djelomično namještena ureda, čajne kuhinje, WC-a te dva hodnika.
 3. Površina poslovnog prostora je 125 m2.

KONTAKT INFORMACIJE I RAZGLEDAVANJE NEKRETNINE

Za sva pitanja možete se obratiti na niže navedeni telefon ili e-mail.

Kontakt osoba: Vlado Džanija
Telefon: 091 4322 101
e-mail: vdzanija@nn.hr

Poslovni prostor se može razgledati svakog radnog dana od 8:00 do 14:00 sati uz prethodnu najavu na broj telefona 091 4322 101.

NAPOMENE

 1. Poslovni prostor se daje u zakup u cijelosti i nije predviđeno davanje u zakup dijela poslovnog prostora.
 2. Ponuditelj je dužan uplatiti novčani polog kao jamstvo za ozbiljnost ponude za poslovni prostor u iznosu od 5.000,00 kuna u korist Narodnih novina d.d., 10020 Zagreb, Savski gaj XIII. put 6, IBAN: HR2823400091100098647, Privredna banka Zagreb d.d. SWIFT: PBZGHR2X, a u opis obavezno naznačiti: „JAMSTVO ZA OZBILJNOST PONUDE, ZAKUP MARTIĆEVA 11“.
 3. Najpovoljniji ponuditelj mora u roku od 8 dana od potpisa ugovora o zakupu dostaviti Najmodavcu bezuvjetnu, neopozivu bankarsku garanciju u visini 10% vrijednosti ugovorenog godišnjeg najma izdanu u korist Narodnih novina d.d. i plativu na „prvi poziv", „bez prigovora“ kao jamstvo za uredno ispunjenje ugovora. Umjesto bankarske garancije Zakupnik može dostaviti zadužnicu ili bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika.
 4. Zakupnik je dužan navesti djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru.
 5. Zakupnik može urediti poslovni prostor prema svojim potrebama uz prethodnu suglasnost zakupodavca, ali ne ostvaruje pravo na povrat sredstava uloženih u uređenje zakupljenog prostora.
 6. Ponuđena minimalna cijena zakupa ne može biti manja od 10 Eura/m2 poslovnog prostora.
 7. Poslovni prostor se daje u zakup u postojećem „VIĐENOM STANJU".

OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PONUDA

 1. Pravo na podnošenje ponude imaju fizičke osobe koje imaju registrirani obrt i pravne osobe.
 2. Pravo na zakup ima ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja i ponudi najviši iznos zakupnine.
 3. Osim zakupnine, zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja prostora te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja prostora (struja, voda, telefon, grijanje, spomenička renta, pričuva, komunalna, vodna naknada i drugo) u skladu s pozitivnim propisima.
 4. Zakupnik ne može vršiti preinake predmetnog prostora bez pismenog pristanka zakupodavca te se i u slučaju pristanka zakupodavca obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Izgrađeni objekti i ostala eventualna dodana vrijednost prostora nakon isteka zakupa vlasništvo su Narodnih novina d.d.
 5. Zakupnik ne može poslovni prostor dati u podzakup.
 6. Ako pristignu dvije najbolje identične ponude, s istim ponuđenim iznosom zakupnine, takvi ponuditelji bit će pozvani da u roku od sedam dana po primitku obavijesti dostave dopunu ponude.
 7. Neće se razmatrati ponude:
  • fizičkih i pravnih osoba koje su dužnici po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Ministarstvo financija – Porezna uprava te fizičkih i pravnih osoba čija su povezana društva dužnici po istoj osnovi
  • pravnih osoba koje nisu solventne
  • fizičkih i pravnih osoba koje nisu podnesene u roku, odnosno nisu potpune ili ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.
 8. Najpovoljnijem ponuditelju se neće vratiti jamčevina ako odustane od ponude, odnosno od sklapanja ugovora o zakupu poslovnog prostora. Sklapanje ugovora o zakupu ponudit će se prvom sljedećem ponuditelju koji je ponudio nižu zakupninu.
 9. Na ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine obračunava se stopa PDV-a temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 10. Narodne novine d.d. do zaključenja ugovora pridržavaju pravo poništenja natječaja za naprijed navedeni poslovni prostor kao i neprihvaćanja ni jedne ponude.

SADRŽAJ PONUDE

Svaka ponuda mora sadržavati:

I.    A.   ZA FIZIČKE OSOBE:

 1. ime i prezime ponuditelja
 2. podatke o prebivalištu
 3. OIB
 4. presliku osobne iskaznice
 5. izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u središnji obrtni registar ili izvatka iz obrtnog registra ili izvornik ili ovjerenu presliku obrtnice, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost koja je oglašena.

           

       B.    ZA PRAVNE OSOBE:

 1. naziv ponuditelja
 2. sjedište osobe
 3. OIB
 4. izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima ili izvatka iz sudskog registra iz kojih mora biti vidljivo da je tvrtka registrirana za djelatnost koja je oglašena


II. ponuđeni neto iznos mjesečne zakupnine

III. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine

IV. izvornik ili presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja izdano od nadležne Porezne uprave Ministarstva financija, ne starije od 30 dana od datuma objave natječaja

V.  izvornik ili presliku BON-a 2 ili SOL-a 2, ne stariji od 30 dana od datuma objave natječaja

VI. detaljan opis djelatnosti (specifikaciju) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti

VII.   IBAN i naziv poslovne banke za povrat jamčevine

VIII.  broj telefona, ime i prezime osobe za kontakt.

 

Ponuda i priložena dokumentacija ne vraćaju se ponuditelju.
Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke u skladu s ovim javnim pozivom i uvjetne ponude, neće se razmatrati.