Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Narodne novine d.d. traže poslovni prostor za potrebe veleprodaje u Split

08.12.2015.

Narodne novine d.d. traže poslovni prostor za potrebe veleprodaje u Split u području grada Splita Kopilice:

Ponuda mora sadržavati:

 • osnovne podatke o poslovnom prostoru (adresa, ukupna površina, opis prostora)
 • datum mogućeg stupanja u zakup, najkasnije 01. siječnja 2016. godine
 • dokaz o vlasništvu 1/1 (kupoprodajni ugovor i/ili izvadak iz zemljišne knjige - tlocrt poslovnog prostora
 • fotografije poslovnog prostora
 • opće podatke o ponuditelju (ime i prezime, prebivalište - za fizičku osobu, točan naziv i sjedište te OIB za pravnu osobu)
 • kontakt osobu za detaljne informacije
 • nepromjenjivu cijenu zakupa za cijelo vrijeme trajanja zakupa, koja mora biti izražena nedvosmisleno u novčanom iznosu

 

Opći uvjeti:

 • poslovni prostor moraj biti jednoetažan  pozicionirani u nivou prizemlja (u nivou ulice), 
 • poslovni prostor mora imati Uporabnu dozvolu
 • poslovni prostor mora biti uknjižen 
 • legalna vlasnička dokumentacija,
 • mogućnost nesmetanog ulaza šlepera u dvorište od 00:00 do 24:00 sata
 • poslovni prostor mora biti opremljen paletnim regalima za smješta minimalno 600 europaleta, koje su uključene u cijenu zakupa
 • svi izvedeni   priključci na poslovnom objektu moraju biti sukladni važećim HR normama 


Površina poslovnog prostora 400 m2 – 450 m2

 • unutar poslovnog prostora treba biti sljedeći raspored prostora:
  • sanitarni čvor minimum jedan (1)


Podaci o opremljenosti prostora 

 • opis prostora
 • parkiralište s mogućnošću parkiranje minimalno šlepera i kombi vozila
 • samostalna mjerna garnitura električne energije i vode, s pripadajućim priključkom
 • telefonska instalaciju sa mogućim priključkom 
 • dimenzija ulaznih vrata u skladište minimalno je 3,0 x 3,0 m (š x v)
 • prostor za smještaj opreme i proizvodnje mora biti suh i čist


Rok za dostavu ponuda je 11. prosinca 2015. godine u 12:00 sati. Sve ponude koje naručitelj primi nakon isteka roka za dostavu ponuda označit će se kao zakašnjelo pristigle i bit će neotvorene vraćene ponuditelju. 

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka  odnosno nepravovremene dostave ponude.


Ponude u zatvorenoj omotnici slati na adresu:

Narodne novine d.d.
Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova
Odjel javne nabave i općih poslova
s oznakom "Za natječaj-zakup poslovnog prostora veleprodaje u Split u području  grada Splita - Kopilice, ne otvarati"
Savski gaj XIII. put 6
10020 Zagreb

 

Trajanje zakupa: pet (5) godina.

Zakup poslovnog prostora može se raskinuti prije isteka otkaznog roka zakupa u trajanju od minimalno  šezdeset (60) dana, od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, bez potrebe navođenja razloga raskida.

Za dodatne informacije u vezi s nekretninom nazovite telefonski broj 01/65 02 801.

Svi sudionici će biti izvješteni o rezultatu izbora u roku od sedam (7) dana od dana zaključenja natječaja.

Naručitelj zadržava pravo odbiti sve ponude odnosno odustati od zakupa bez obveze nadoknade ponuditeljima bilo kakvih troškova ili štete. 

 

 

Nakon provedenog postupka nabave, sklopljen je ugovor o zakupu poslovnog prostora za potrebe veleprodaje Split u području grada Splita Kopilice s ponuditeljem Merkur 5 d.o.o., Kopilica 25, Split.