Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Narodne novine d.d. traže poslovni prostor za potrebe maloprodaje u Splitu

11.12.2015.

Narodne novine d.d. traže poslovni prostor za potrebe maloprodaje u Splitu - u Matoševoj ulici između Kaštelanske ulice i Starog placa:

 

Ponuda mora sadržavati:

 • osnovne podatke o poslovnom prostoru (adresa, ukupna površina, opis prostora)
 • datum mogućeg stupanja u zakup, najkasnije 01. siječnja 2016. godine
 • dokaz o vlasništvu 1/1 (kupoprodajni ugovor i/ili izvadak iz zemljišne knjige - tlocrt poslovnog prostora
 • fotografije poslovnog prostora
 • opće podatke o ponuditelju (ime i prezime, prebivalište - za fizičku osobu, točan naziv i sjedište te OIB za pravnu osobu)
 • kontakt osobu za detaljne informacije
 • nepromjenjivu cijenu zakupa za cijelo vrijeme trajanja zakupa, koja mora biti izražena nedvosmisleno u novčanom iznosu

 

Opći uvjeti:

 • poslovni prostor moraj biti jednoetažan  pozicionirani u nivou prizemlja (u nivou ulice), 
 • poslovni prostor mora imati Uporabnu dozvolu
 • poslovni prostor mora biti uknjižen 
 • legalna vlasnička dokumentacija,
 • ugrađen sustav videonadzora u poslovnom prostoru
 • svi izvedeni priključci na poslovnom prostoru moraju biti sukladni važećim HR normama 


Površina poslovnog prostora 40 m2 – 45 m2

 • unutar poslovnog prostora treba biti sljedeći raspored prostora:
  • sanitarni čvor minimum jedan (1)

 

Podaci o opremljenosti prostora

 • opis prostora
 • mogućnost parkiranja ispred objekta
 • samostalna mjerna garnitura električne energije i vode, s pripadajućim priključkom
 • telefonska instalaciju sa mogućim priključkom 
 • poslovni prostor mora biti suh i čist


Rok za dostavu ponuda je 17. prosinca 2015. godine u 12:00 sati. Sve ponude koje naručitelj primi nakon isteka roka za dostavu ponuda označit će se kao zakašnjelo pristigle i bit će neotvorene vraćene ponuditelju. 

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka  odnosno nepravovremene dostave ponude.

 

Ponude u zatvorenoj omotnici slati na adresu:

Narodne novine d.d.
Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova
Odjel javne nabave i općih poslova
s oznakom "Za natječaj-zakup poslovnog prostora za potrebe maloprodaje u Splitu - u Matoševoj ulici između Kaštelanske ulice i Starog placa, ne otvarati"

Savski gaj XIII. put 6
10020 Zagreb

 

Trajanje zakupa: pet (5) godina.

Zakup poslovnog prostora može se raskinuti prije isteka otkaznog roka zakupa u trajanju od minimalno šezdeset (60) dana, od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, bez potrebe navođenja razloga raskida.

Za dodatne informacije u vezi s nekretninom nazovite telefonski broj 01/65 02 801.

Svi sudionici će biti izvješteni o rezultatu izbora u roku od sedam (7) dana od dana zaključenja natječaja.

Naručitelj zadržava pravo odbiti sve ponude odnosno odustati od zakupa bez obveze nadoknade ponuditeljima bilo kakvih troškova ili štete. 

 

 

Nakon provedenog postupka nabave, sklopljen je ugovor o zakupu poslovnog prostora za potrebe maloprodaje Split u Matoševoj ulici između Kaštelanske ulice i Starog placa s ponuditeljem Merkur 5 d.o.o., Kopilica 25, Split.