Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Pomoćni radnik (m/ž) u Tiskarskoj djelatnosti – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU

01.03.2023.

Narodne novine d.d. dana 01. ožujka 2023. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto

Pomoćni radnik (m/ž)

u Tiskarskoj djelatnosti

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU)

Uvjeti:

  • PKV, NKV
  • 1 godina radnog iskustva

Posebna znanja i vještine:

  • poželjna vozačka dozvola za B kategoriju vozila

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

  • prijavu na natječaj/motivacijsko pismo
  • životopis
  • presliku svjedodžbe
  • presliku vozačke dozvole ukoliko je kandidat posjeduje
  • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ POMOĆNI RADNIK (s mjestom rada u ZAGREBU) zaključno s 11. ožujka 2023. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu.                             

Zagreb, 1. ožujka 2023.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto „ Pomoćni radnik“ – (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu) Uprava Društva je dana 22. ožujka 2023. godine donijela Odluku o izboru gospodina Martina Đerija.

Zagreb, 27. ožujka 2023.