Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Poslovni konzultant (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

10.03.2022.

Narodne novine d.d. dana 10. ožujka 2022. raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za radno mjesto

Poslovni konzultant (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

Od kandidata očekujemo:

 • poznavanje ciklusa razvoja softverskih rješenja
 • poznavanje metodologija razvoja softverskih rješenja
 • visoko izražene analitičke sposobnosti
 • prikupljanje informacija za izradu poslovnih specifikacija
 • izrada i obrada funkcionalnih i nefunkcionalnih zahtjeva, te dizajniranje i dokumentiranje načina izrade IT komponenti
 • izrada specifikacija aplikativnih i sistemskih tehnoloških rješenja koja će osigurati podršku poslovnom procesu
 • sudjelovanje u planiranju isporuka i integraciji IT komponenti
 • analiza i sudjelovanje u aktivnostima otklanjanja zastoja u radu IT sustava
 • sudjelovanje u propisanim procesima razvoja i podrške IT sustavima
 • izrada korisničkih uputa
 • poznavanje rada s bazama podataka
 • sudjelovanje i poticanje napretka i optimizacije rada postojećih poslovnih sustava

Uvjeti:

 • VŠS ili VSS,  elektrotehnički fakultet ili prirodoslovno-matematički fakultet ili fakultet organizacijsko- informatičkog, odnosno drugog tehničkog usmjerenja ili ekonomski fakultet (informatički smjer)  
 • 2 godine iskustva na poslovima implementacije ili sličnim poslovima

Posebna znanja i vještine:

 • poželjno iskustvo u vođenju projekata
 • poželjno poznavanje razvoja programskih rješenja
 • znanje stranog jezika (engleski)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • Preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ POSLOVNI KONZULTANT zaključno s 20. ožujkom 2022. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr

Zahvaljujemo na Vašem odazivu.

Zagreb, 10. ožujka 2022.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Poslovni konzultant (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu) Uprava Društva je dana 08. travnja 2022. godine donijela Odluku o izboru gospodina Berislava Ivana Ozimca.

Zagreb, 8. travnja 2022.