Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Prodaja samostojeće zgrade sa skladišnim prostorom u dvorištu u Osijeku

15.12.2017.

Narodne novine d.d. Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6 oglašavaju

PRODAJU

samostojeće zgrade sa skladišnim prostorom u dvorištu u Osijeku, Školska 4, koja se sastoji od prizemlja u kojem je skladišno-prodajni dio i kata s uredskim prostorom i pomoćnim prostorijama, površine zgrade 445,29 m2 i površine skladišta 207,60 m2, sve sagrađeno na zemljištu k.č.br. 5493/1, površine 1380 m2 upisano u zk.ul. 14040 k.o. Osijek.

Početna cijena: 371.000,00 EUR, bez PDV-a plativo u protuvrijednosti HRK prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan plaćanja.

Pisane ponude zaprimaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za kupnju poslovnog prostora u Osijeku – ne otvaraj”, na adresi Narodne novine d.d. Zagreb, Savski gaj, XIII. put br. 6, 10 020 Zagreb.

Rok za podnošenje ponuda: 28.12.2017. do 14:00 sati, pisarnica soba 104/I.

Nekretnina se prodaje u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".

PODNOŠENJE PONUDA

Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se u izvorniku.

Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a svi prilozi uz ponudu moraju biti na hrvatskom jeziku ili s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik.

Ponuda se predaje u utvrđenom roku u pisarnicu Narodnih novina d.d. ili putem pošte. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u pisarnici Narodnih novina d.d. unutar utvrđenog roka.

Zakašnjele (ponude predane nakon isteka utvrđenog roka) i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB) i kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja).

Ponuditelj je u svrhu jamstva za ozbiljnost ponude u obvezi uplatiti jamčevinu u iznosu od 20.000,00 HRK. Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena, vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 10 dana od dana donošenja odluke.

Porez na promet nekretnina i ostale troškove prijenosa plaća kupac.

Narodne novine d.d. zadržavaju pravo ne prihvatiti ni jednu od dostavljenih ponuda.

Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, najboljim ponuditeljem smatrat će se onaj ponuditelj čija je ponuda zaprimljena ranije.

Ponudi se prilaže:

1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.

2. Strane pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležnog domicilnog tijela o podmirenju poreznog duga u državi sjedišta, koja ne smije biti starija od 60 dana, s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik.

3. Domaće i strane pravne osobe dužne su priložiti dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost (BON-2 ili SOL-2) u proteklih 6 mjeseci, a koji dokument ne smije biti stariji od 15 dana od dana objave ovog oglasa.

4. Domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice.

5. Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra, s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik.

6. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu 20.000,00 HRK na IBAN Narodnih novina d.d. otvoren kod PBZ: HR2823400091100098647, SWIFT: PBZGHR2X, s pozivom na broj svoga OIB-a uz opis: jamčevina za kupnju poslovnog prostora u Osijeku.

Ponude ponuditelja kod kojih se utvrdi postojanje poreznog duga, odnosno blokade računa u posljednjih 6 mjeseci, bit će odbijene.

Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država s kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.

UGOVORNA CIJENA

Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika. Narodne novine d.d. sve do  potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržavaju pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snose materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti imaju obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.

Poslovni prostor može se razgledati radnim danom od 10:00 do 12:00 sati uz prethodnu telefonsku najavu.

Kontakt informacije radnim danom od 8 -14 sati na tel:  098/ 389 639.

Narodne novine d.d.