Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Prodaja strojne linije za proizvodnju toaletne papirne konfekcije, zalihe repromaterijala za proizvodnju i gotovih proizvoda

18.01.2018.
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja možete preuzeti ovdje.
 
Narodne novine d.d. Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6. oglašavaju 
 
PRODAJU
 
 1. Strojne linije za proizvodnju toaletne papirne konfekcije „Fabio Perini”, godina proizvodnje 2014. - početna cijena 1.900.000,00 EUR-a u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan objave ovog oglasa ili u EUR-ima (ukoliko je ponuditelj strana fizička ili pravna osoba), bez PDV-a i to:
  - Linija za proizvodnju kućanskih toaletnih rolica i papirnatih ručnika, proizvođač Fabio Perini, Körber process solutions – Konvejer-vodilica, kataloški broj 8354, serijska oznaka Lay out; Stroj za pakiranje osnovnih paketa, kataloški broj 8329, serijska oznaka T-100; Stroj za završno pakiranje u transportne pakete, kataloški broj 8305, Jedinica za ljepljenje PVC ručkica, kataloški broj Z0412370014, serijska oznaka Twin pack; Namotač Mileplus, kataloški broj 48206; Omotač paleta strech folijom Myto-A, kataloški broj A141473 i Robot za slaganje na palete, kataloški broj M14004 Dico solving Packaging Machinery.
 2. Strojne linije za proizvodnju toaletne papirne konfekcije „M.T.C. srl”, godina proizvodnje 2015. - početna cijena 800.000,00 EUR-a u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan objave ovog oglasa ili u EUR-ima (ukoliko je ponuditelj strana fizička ili pravna osoba), bez PDV-a i to:
  - Linija stroja za presavijanje i slaganje papira ili omotnica, model ITF 5000 E, serijski broj 0348; Banding stroj u liniji, model TSB 35, serijski broj 0349; Log pila, model FLS 120, serijski broj 0350; Odmotač, model SB 15.2; Jedinica za unutarnje dvostruko utiskivanje/jedinica za lijepljenje, model N 2000/R; Stroj za kartonažu i povezane trake, Casmatic PK/61, serijski broj 8535
 3. Zalihe repromaterijala za proizvodnju toaletne papirne konfekcije - početna cijena 111.448,00 EUR-a u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan objave ovog oglasa ili u EUR-ima (ukoliko je ponuditelj strana fizička ili pravna osoba), bez PDV-a;
 4. Zalihe gotovih proizvoda toaletne papirne konfekcije - početna cijena 34.323,00 EUR-a u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan objave ovog oglasa ili u EUR-ima (ukoliko je ponuditelj strana fizička ili pravna osoba), bez PDV-a.
Svi strojevi i zalihe (toč. 1 do toč. 4) prodaju se SKUPNO u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
Pisane ponude zaprimaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za kupnju strojne linije, zaliha repromaterijala i gotovih proizvoda – ne otvaraj”, na adresi Narodne novine d.d. Zagreb, Savski gaj, XIII. put br. 6, 10 020 Zagreb. 
 
Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave ovog oglasa; pisarnica soba 104/I.
U rok se ne uračunava dan objave oglasa, već prvi idući dan.
 
POČETNA SKUPNA CIJENA (BEZ PDV-a): 2.845.771,00 EUR-a
PDV NA SKUPNU CIJENU PLAĆA KUPAC.
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju u izvorniku, ukoliko u daljnjem tekstu ovog oglasa nije drukčije određeno. 
Ponuda mora sadržavati ukupno ponuđenu cijenu u kojoj mora biti jasno naznačena jedinična cijena za svaku pojedinu oglašenu stavku ovog oglasa (1. do 4.), bez PDV-a.
Ponuda se izrađuje na hrvatskom jeziku. Ponuda se predaje u utvrđenom roku u prijemnoj pisarnici Narodnih novina d.d. ili putem pošte. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude u prijemnoj pisarnici Narodnih novina d.d. unutar utvrđenog roka. Radno vrijeme prijemne pisarnice: od ponedjeljka do petka od 8 sati do 15 sati.
Zakašnjele (ponude predane nakon isteka utvrđenog roka) se neće razmatrati. 
 
Ponuda u kojoj je naznačena cijena niža od početne skupne cijene neće se razmatrati. 
 
Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, u njoj mora biti naznačen rok valjanosti ponude i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB) i kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa) ponuditelja. 
Ponuditelju čija ponuda ne bude prihvaćena, vratit će se predana bankarska garancija.
Narodne novine d.d. zadržavaju pravo ne prihvatiti ni jednu od dostavljenih ponuda.
 
Za sve ponuditelje koji su dostavili ponude koje udovoljavaju svim uvjetima ovog oglasa (u daljnjem tekstu: prihatljive ponude) provest će se usmeno nadmetanje (licitacija), odmah nakon javnog otvaranja ponuda.
U ovom usmenom nadmetanju (licitaciji) pravo sudjelovanja imat će svi ponuditelji koji su dostavili prihvatljive  ponude i prisutupili su javnom otvaranju ponuda. Ukoliko na javnom otvaranju nije prisutan ponuditelj prihvatljive ponude sa najvišom skupnom cijenom, a na usmenom nadmetanju (licitiaciji) nema viših ponuda, prihvatit će se ponuda tog ponuditelja. Početna cijena na usmenom nadmetanju (licitaciji) je iznos ponude s najvišom skupnom cijenom. Usmeno nadmetanje (licitacija) trajat će sve dok ponuditelji budu stavljali ponude, time da se svaka iduća ponuda ne može povisivati za manje od 100.000,00 kn, odnosno za odgovarajuću protuvrijednost ovog iznosa u EUR-ima prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan održavanja usmenog nadmetanja, ukoliko je ponuditelj strana fizička ili pravna osoba. 
 
Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu skupnu cijenu. 
S najboljim ponuditeljem sklopit će se ugovor o prodaji strojeva i zaliha repromaterijala i gotovih proizvoda.
Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude, naplaćuje se jamstvo za ozbiljnost ponude, a najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj s najvišom prihvatljivom ponudom.
 
Ponudi se prilaže:
 1. Domaće fizičke osobe te fizičke osobe koje su državljani jedne od država članica Europske unije, dužne su priložiti ovjerenu presliku važeće osobne iskaznice, a ostale fizičke osobe ovjerenu presliku putovnice.
 2. Domaće pravne osobe dužne su priložiti izvornik izvatka iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra, s ovjerenim prijevodom na hrvatski jezik.
 3. Jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije kojom se banka obvezuje bezuvjetno, neopozivo i na prvi pisani poziv korisnika garancije, bez prigovora isplatiti iznos od 50.000,00 EUR-a u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan objave ovog oglasa, odnosno u navedenom iznosu u EUR-ima ukoliko je ponuditelj strana pravna ili fizička osoba, na rok od 60 dana. 
Jamstvo za ozbiljnost naplaćuje se u slučaju ako ponuditelj:
 • odustane od svoje ponude 
 • kao odabrani ponuditelj odbije potpisati kupoprodajni ugovor
 • ne dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u traženom roku
 
Prilikom sklapanja kupoprodajnog Ugovora kupac opreme i zaliha dužan je priložiti bankarsku garanciju za ispunjenje obveza iz kupoprodajnog ugovora kojom se banka obvezuje bezuvjetno, neopozivo i na prvi pisani poziv korisnika garancije, bez prigovora, isplatiti iznos od 50.000,00 EUR-a u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan objave ovog oglasa, odnosno u navedenom iznosu u EUR-ima ako je ponuditelj strana pravna ili fizička osoba, na rok od 3 mjeseca računajući od dana dospijeća obveze za preuzimanjem opreme, na ime podmirenja troškova ležarine i čuvanja predmeta prodaje u visini stvarnih troškova nastalih od dana kašnjenja u preuzimanju opreme pa do dana preuzimanja predmeta prodaje te podmirenja eventualne štete nastale prilikom preuzimanja predmeta prodaje. 
 
Nepotpune ponude neće se razmatrati. 
 
Pristigle ponude otvarat će se u postupku javnog otvaranja ponuda dana 06.02.2018.  u 12,00 sati u prostorijama društva Narodne novine d.d. Zagreb, Savski gaj, XIII put 6.
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuditelj se obvezuje potpisati ugovor o prodaji i izvršiti plaćanje ukupnog iznosa ugovorne cijene u roku od 15 dana računajući od dana objave odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan objave ovog oglasa ili u EUR-ima (ukoliko je ponuditelj strana fizička ili pravna osoba), na račun Narodnih novina d.d. Zagreb kod Privredne banke Zagreb IBAN HR2823400091100098647, SWIFT PBZGHR2X. 
Narodne novine d.d. sve do potpisivanja ugovora zadržavaju pravo vratiti predane bankarske garancije i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snose materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti imaju obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Kupac je strojeve i zalihe dužan preuzeti u roku od 10 dana od dana isplate kupoprodajne cijene u cijelosti. Kupac od dana zakašnjenja za preuzimanje snosi sve troškove vezane uz čuvanje, preuzimanje i skladištenje strojeva i zaliha. Kupac je obvezan naknaditi cjelokupnu štetu nastalu društvu Narodne novine d.d. prilikom preuzimanja opreme. 
 
Svi strojevi i zalihe nalaze se na adresi trgovačkog društva Mekkoo d.o.o. Krapina, Frana Galovića 15 te se isti, kao i njihova specifikacija, mogu razgledati radnim danom od 10,00 do 14,00 sati, uz prethodnu telefonsku najavu.
Kontakt informacije: radnim danom od 8,00 do 14,00 sati na tel: 00385914322171.
Kontakt osoba: Dario Kos.
 
U Zagrebu, 18. siječnja 2018.
Narodne novine d.d.
 
Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja možete preuzeti ovdje.
 
U Zagrebu, 8. veljače 2018.
Narodne novine d.d.