Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Programer (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU

04.09.2023.

Narodne novine d.d. dana 04. rujna 2023. godine, raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog roka za radno mjesto

Programer (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU)

Od kandidata očekujemo:

 • odlično znanje u objektnom programiranju klijentskih i web aplikacija – C#, .NET
 • odlično znanje SQL-a i relacijskih baza podataka te dizajna baza podataka
 • napredno znanje razvoja web servisa (SOAP, REST)
 • odlično poznavanje tehnologija: HTML, CSS, JavaScript, jQuery (prednost - poznavanje reaktivnih javascript framework-a)
 • korištenje sustava za verzioniranje koda (GIT, TFS)
 • napredne analitičke sposobnosti
 • spremnost za rad u drugim programskim jezicima i s drugim tehnologijama
 • sklonost timskom radu, učenju i stručnom usavršavanju

Uvjeti:

 • VŠS, VSS, informatički fakultet ili elektrotehnički fakultet ili prirodoslovno-matematički fakultet ili fakultet organizacijsko-informatičkog, odnosno drugog tehničkog usmjerenja ili ekonomski fakultet (informatički smjer)   
 • 1 godina na poslovima programiranja ICT rješenja

Posebna znanja i vještine:

 • poznavanje metoda razvoja poslovnih aplikacija
 • poželjni stručni certifikati iz domene rada
 • znanje stranog jezika (engleski)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj/motivacijsko pismo
 • životopis
 • presliku diplome
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ PROGRAMER zaključno s 14. rujna 2023. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr

Zahvaljujemo na Vašem odazivu.                                                            

Zagreb, 4. rujna 2023.

Uprava Društva donijela je dana 26. rujna 2023. Odluku o poništenju natječaja.

Zagreb, 29. rujna 2023.