Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Stručni suradnik za kontroling (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU

25.05.2022.

Narodne novine d.d. dana 25. svibnja 2022. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za  radno mjesto

Stručni suradnik za kontroling (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU)

 

Od kandidata očekujemo:

 • praćenje rezultata cjelokupnog poslovanja i organizacijskih dijelova Društva uz  komparativnu analizu s usvojenim planovima Društva
 • izrada nacrta potrebnih financijskih izvješća, poslovnih planova (operativnih, godišnjih i srednjoročnih), sukladno propisima i pravilima struke u cilju realnog prikazivanja stanja i poslovnih aktivnosti Društva
 • upozoravanje na uočene slabosti i određena negativna ili pozitivna kretanja u poslovanju

Uvjeti:

 • VSS,  ekonomske struke (poželjni smjerovi: financije, računovodstvo)   
 • 3 godine iskustva na poslovima kontrolinga ili financijskim i računovodstvenim poslovima

Posebna znanja i vještine:

 • napredno poznavanje rada na PC ( Windows, Word, Excel, Internet i e-mail)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • Prijavu na natječaj
 • Životopis
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ STRUČNI SURADNIK ZA KONTROLING zaključno s 04. lipnja 2022. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr

Zahvaljujemo na Vašem odazivu.

Zagreb, 25. svibnja 2022.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Stručni suradnik za kontroling (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu) Uprava Društva je dana 06. srpnja 2022. godine donijela Odluku o izboru gospođe Vlatke Skaramuce.

Zagreb, 7. srpnja 2022.