Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Suradnik za elektroničko poslovanje (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

03.10.2022.

Narodne novine d.d. dana 03. listopada 2022. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za  radno mjesto

Suradnik za elektroničko poslovanje (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

 

Od kandidata očekujemo:

 • suradnju na razvoju i testiranju elektroničkih usluga
 • kreiranje korisničkih uputa za elektroničke usluge
 • pomoć korisnicima prilikom korištenja elektroničkih usluga
 • komunikaciju s vanjskim partnerima

Uvjeti:

 • VŠS, VSS informatičke ili grafičke struke ili web dizajna  
 • 1 godina radnog iskustva

Posebna znanja i vještine:

 • poznavanje rada na računalu ( Windows, Word, Excel, Internet i e-mail)
 • znanje jednog stranog jezika
 • komunikacijske vještine i sklonost timskom radu
 • poželjno posjedovanje certifikata iz područja javne nabave

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj
 • životopis
 • ovjerenu presliku diplome
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ SURADNIK ZA ELEKTRONIČKO POSLOVANJE  zaključno s 13. listopada 2022. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr

 

Zahvaljujemo na Vašem odazivu.

Zagreb, 03.10.2022.

Uprava Društva donijela je dana 02. studenog 2022. Odluku o poništenju natječaja.

Zagreb, 03. 11. 2022.