Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Voditelj korporativne sigurnosti (m/ž)

20.09.2022.

Narodne novine d.d. dana 21. rujna 2022. raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za radno mjesto

Voditelj korporativne sigurnosti (m/ž)
(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu)

 

Od kandidata očekujemo:

 • definiranje i provedbu sigurnosne politike i ciljeva u skladu s usvojenim planovima Društva u području brige o sigurnosti radnika, imovine i drugih materijalnih i nematerijalnih dobara Društva
 • izradu korisničkih uputa i procedura za područje korporativne sigurnosti
 • suradnju s nadležnim tijelima i institucijama u segmentu korporativne sigurnosti
 • pružanje stručne pomoći poslodavcu, rukovoditeljima i radnicima u provedbi i unapređenju korporativne sigurnosti
 • nadzor primjene zakonskih i internih propisa te poduzetih mjera zaštite
 • otkrivanje i sprječavanje kršenja korporativne sigurnosne infrastrukture te rješavanje incidenata
 • aktivan angažman na podizanju svijesti radnika Društva o korporativnoj sigurnosti
 • samostalnost i profesionalnost u obavljanju radnih zadataka

Uvjeti:

 • VSS,  društvenog ili tehničkog smjera  
 • 5 godina radnog iskustva na području sigurnosti od čega 3 godine na rukovodećim poslovima

Posebna znanja i vještine:

 • poznavanje rada na računalu (MS Windows, Word, Excel, Internet i e-mail)
 • poznavanje zakonskih propisa iz područja korporativne sigurnosti, zaštite na radu i zaštite od požara te propisa u radnom pravu
 • vozačka dozvola za B kategoriju vozila
 • poželjan(i) certifikat(i) iz područja sigurnosti

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj
 • životopis
 • ovjerenu presliku diplome
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)
 • preslike certifikata ukoliko ih kandidat posjeduje


Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ VODITELJ KORPORATIVNE SIGURNOSTI zaključno s 1. listopadom 2022. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. 3 mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr

Zahvaljujemo na Vašem odazivu.          
                                                                              
Zagreb, 21. rujna 2022.