Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

WEB operater (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU

16.05.2023.

Narodne novine d.d. dana 16. svibnja 2023. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto

WEB operater (m/ž)

(1 izvršitelj/ica s mjestom rada u ZAGREBU)

Od kandidata očekujemo:

 • dobru komunikaciju s korisnicima Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske (komunikacija se odvija putem telefona i e-mail poruka)
 • stručnu komunikaciju sa vanjskim partnerima i Službom informatike
 • spremnost na rad u području javne nabave te korištenja Elektroničkog oglasnika javne nabave RH

Uvjeti:

 • SSS/VŠS/VSS
 • 1 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima 

Posebna znanja i vještine:

 • poznavanje rada u MS Office aplikacijama
 • korištenje administrativnih programa i alata za pripremu i objavu dokumenata za objavu na web-portalima
 • poželjno korištenje administrativnih alata za Elektronički oglasnik javne nabave RH ili poznavanje rada na EOJN RH

 

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj/motivacijsko pismo
 • životopis
 • presliku diplome ili svjedodžbe
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

 

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ WEB OPERATER (s mjestom rada u ZAGREBU) zaključno s 26. svibnja 2023. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu.                             

Zagreb, 16. svibnja 2023.