Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Zakup poslovnog prostora u okolici Zagreba

05.09.2014.

Ponuda mora sadržavati:

 • osnovne podatke o poslovnom prostoru (adresa, ukupna površina, broj prostorija)
 • datum mogućeg stupanja u zakup, najkasnije 30 dana od dana potpisa Ugovora
 • dokaz o vlasništvu (kupoprodajni ugovor i/ili izvadak iz zemljišne knjige - tlocrt poslovnog prostora
 • fotografije poslovnog prostora
 • opće podatke o ponuditelju (ime i prezime, prebivalište – za fizičku osobu, točan naziv i sjedište te OIB za pravnu osobu)
 • kontakt osobu za detaljne informacije
 • cijenu zakupa, koja mora biti izražena nedvosmisleno u novčanom iznosu

 

Opći uvjeti:

 • poslovni prostor mora biti pozicioniran u nivou prizemlja (u nivou ulice), s minimalno dvije (2) rampe za utovar/istovar
 • poslovni prostor mora imati Uporabnu
 • poslovni prostor mora biti uknjižen
 • legalna vlasnička dokumentacija maksimalna udaljenost od Zagreba 50 km,
 • povezanost s prometnicama – udaljenost i od autoceste i željezničke stanice/odvojak kolosijeka do 1 km
 • mogućnost nesmetanog ulaza šlepera u dvorište, i vatrodojavnog puta
 • kompresorska stanica, odvojena od proizvodnog prostora, u zasebnom prostoru protupožarno odvojenom od proizvodnje, s mogućnošću prirodnog provjetravanja uz predviđanje adekvatnog uređaja za odvodnju zauljenog kondenzata
 • punjači za akumulatore
 • priključak za struju minimalno 1 mW
 • svi izvedeni   priključci na poslovnom objektu moraju biti sukladni važećim HR normama

 

Površina poslovnog prostora 7.000 m2 – 9.000 m2

unutar poslovnog prostora treba biti sljedeći raspored prostora:

 • kancelarijski prostor cca. 1% površine poslovnog prostora
 • sanitarni čvor minimum dva, cca. 1% površine poslovnog prostora
 • garderoba minimum dvije, cca. 2% površine poslovnog prostora
 • proizvodni prostor cca. 35-45% površine poslovnog prostora
 • skladišni prostor cca. 55-65% površine poslovnog prostora

 

55-65% površine poslovnog prostora mora biti visoko minimalno 6.5 m, odnosno minimalna visina ostatak poslovnog prostora u je 5.5 m

 

Podaci o opremljenosti prostora:

 • način grijanja
 • vrsta poda i stropa
 • parkiralište s mogućnošću parkiranje minimalno šlepera i kombi vozila
 • električne instalacije (trofazne i monofazne utičnice)
 • samostalna mjerna garnitura električne energije, i priključak
 • telefonska instalaciju sa mogućim priključkom
 • rasvjeta za industrijski rad minimalno 500 lux, u proizvodnom prostoru
 • grijanje i hlađenje prostora, mikroklima do +18o C, cca. 35-45% površine poslovnog prostora, grijanje treba biti izvedeno ogrjevnim tijelima koji nisu osjetljivu na prašinu (radijatori, paneli) uređaji kao kaloriferi ili drugi ventilacijski uređaji za toplo-zračno grijanje ne mogu se nuditi
 • dimenzija ulaznih vrata u skladište minimalno 4,0 x 4,4 m (š x v), a dimenzije vrata u proizvodni dio je 4,0 x 4,0 m (š x v), odnosno moraju omogućiti unos stroja u prostor
 • protupožarna vrata između proizvodnog i poslovnog prostora dimenzije minimalno 3,5 x 4,0 m (š x v)
 • skladišni prostor
 • poslovni prostore mora imati gromobransku instalaciju i svi uređaji moraju biti uzemljeni.
 • prostor za smještaj opreme i proizvodnje mora biti suh i čist

 

Potrebno je predvidjeti strujne priključke za minimalno 3 kontejnera za otpade u proizvodnji izvan poslovnog prostora u dvorištu.

 

Po potpisu Ugovora sukladno podacima dobivenim od Naručitelja, u roku ne kasnijem od trideset (30) dana od dana potpisa Ugovora Ponuditelj ima obavezu:

 • Na temeljnoj ploči minimalne debljine 25 cm treba koja preuzima opterećenje stroja u temeljnoj točki max. težine 3.000 kg kao i temelji za kran nosivosti 4 t.
 • Završna obrada industrijskog poda je na bazi Epoxy smola.
 • spojiti priključke za šprinkler s rezervoarima za vodu.

 

 

Ponuditelj može dostaviti ponudu koja ne zadovoljava sve stavke opremljenosti prostora, ali u tom slučaju mora dostaviti bjanko zadužnicu na 1.500.000,00 kn, da će u roku ne kasnijem od trideset (30) dana od dana potpisa Ugovora, svi uvjeti iz zahtjeva za dostavu ponude biti zadovoljeni.

 

Rok za dostavu ponuda je 15. rujna 2014. godine u 10:00 sati. Sve ponude koje naručitelj primi nakon isteka roka za dostavu ponuda označit će se kao zakašnjelo pristigle i bit će neotvorene vraćene ponuditelju.

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka  odnosno nepravovremene dostave ponude.

 


Ponude u zatvorenoj omotnici slati na adresu:

Narodne novine d.d.
Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova

Odjel javne nabave i općih poslova

s oznakom "Za natječaj-iznajmljivanje poslovnog prostora u, ne otvarati"
Savski gaj XIII. put 6

10020 Zagreb

 

Trajanje zakupa: neodređeno vrijeme, s mogućnošću kupnje poslovnog prostora.

 

Zakup se ne može raskinuti prije isteka otkaznog roka u trajanju od minimalno šest (6) mjeseci, od dana primitka pisane obavijesti o raskidu zakupa, odnosno.


Za dodatne informacije u vezi s nekretninom nazovite telefonski broj 01/6652-789.

 

Svi sudionici će biti izvješteni o rezultatu izbora u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja.
 

Naručitelj zadržava pravo odbiti sve ponude odnosno odustati od zakupa bez obveze nadoknade ponuditeljima bilo kakvih troškova ili štete.

 

Na temelju članka 11. Statuta dioničkog društva Narodne novine d.d., Zagreb, Savski gaj XIII. put 6, (dalje: Društvo) i Zapisnika o postupku otvaranja i ocjeni ponuda u postupku iznajmljivanja poslovnog prostora u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj, dana 02. listopada 2014. godine Uprava Društva je donijela Odluku o poništenju postupka iznajmljivanja poslovnog prostora u Sjeverozapadnoj Hrvatskoj sa mogućnošću kupnje, jer niti jedna dostavljena ponuda nije prihvatljiva i nije zadovoljavala sve tražene stavke iz objavljenog oglasa.