Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Narodne novine d.d. objavljuju na svojim mrežnim stranicama, ili čine dostupnim javnosti  na drugi način, sve relevantne informacije o svom poslovanju.
Narodne novine d.d. otvorene su za sve zainteresirane javnosti. Kontinuirano osiguravaju pravo na pristup informacijama u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/2013.).
Narodne novine d.d.  dostavljaju  u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske dokumente u skladu s čl. 10 Zakona o pravu na pristup informacijama.

Službenik za informiranje

Bojan Vinek
tel.: (01) 665 27 27
e-pošta: bvinek@nn.hr