Ostvarivanje prava na pristup informacijama

Narodne novine d.d. objavljuju na svojim mrežnim stranicama, ili čine dostupnim javnosti  na drugi način, sve relevantne informacije o svom poslovanju.
Narodne novine d.d. otvorene su za sve zainteresirane javnosti. Kontinuirano osiguravaju pravo na pristup informacijama u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15, 69/22).
Narodne novine d.d.  dostavljaju  u Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske dokumente u skladu s čl. 10 Zakona o pravu na pristup informacijama.

Službenik za informiranje

Bojan Vinek
tel.: (01) 665 27 27
e-pošta: bvinek@nn.hr

 

 

Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22), korisnik (svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba) ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
 
Ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku od 15 dana od dobivanja informacije.
 
Korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, NN 85/15, NN 69/22).
 
Pisani zahtjevi se mogu slati poštom na adresu: Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. 6, 10020 Zagreb ili e-mailom na adresu: bojan.vinek@nn.hr .