Sukob interesa

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16 ) naručitelj Narodne novine d.d., Zagreb, Savski Gaj, XIII. put 6 ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podugovaratelja):

  • Nikar d.o.o., Zagreb, Lavoslava Ružičke 3
  • Studentski centar u Požegi, Požega, Vukovarska 17/1.