Građansko parnično pravo, IV. knjiga

Građansko parnično pravo, IV. knjiga

Autor/i: Mihajlo Dika

Pravna biblioteka: građansko parnično pravo
Vrijeme izdavanja: srpanj 2008.
Uvez: meki
Broj stranica: 338 (XVIII + 320)
Oznaka: 811-211 (knj. 4)

Građansko parnično pravo, stranke, njihovi zastupnici i treći u parničnom postupku, IV. knjiga 

Ponovno u prodaji!

Cijena: 284,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

O biblioteci Građansko parnično pravo

Građansko parnično pravo nova je edicija Narodnih novina d.d., pokrenuta 2008. godine, u kojoj će prof.dr.sc. Mihajlo Dika obraditi  materiju toga prava, sustavno  i produbljeno, sukcesivno kroz 12 knjiga, po sljedećim segmentima : I. Opća pitanja teorije parničnog prava; II. Temeljna načela parničnog prava;  III. Tijela parničnog postupka; IV. Stranke, njihovi zastupnici i treći u parničnom postupku; V. Parnične radnje; VI. Tužba; VII. Utvrđivanje činjenica i dokazivanje; VIII. Prvostupanjski postupak; IX. Sudske odluke i njihovi učinci; X. Pravni lijekovi; XI. Posebne parnične procedure; XII. Troškovi postupka.
Četvrta u nizu je ova knjiga, koja obrađuje pravno uređenje instituta stranaka, njihovih zastupnika i trećih u parničnom postupku. 

 

Predgovor knjizi

Ova knjiga, koja obrađuje pravno uređenje instituta stranaka, njihovih zastupnika i trećih u parničnom postupku, prva je koja izlazi iz tiska iako četvrta po zacrtanom redoslijedu u nizu knjiga kojima bi se u sukcesiji trebalo sustavno segmentarno obraditi materija građanskog parničnog postupovnog prava. Prva bi knjiga u tom nizu, kako je zamišljeno, bila posvećena općim pitanjima teorije parničnog postupovnog prava, druga temelj- nim načelima toga prava, treća tijelima parničnog postupka, peta parničnim radnjama, šesta tužbi, sedma utvrđivanju činjenica i dokazivanju, osma prvostupanjskom postupku, deveta sudskim odlukama i njihovim učincima, deseta pravnim lijekovima, jedanaesta posebnim parničnim procedurama, a dvanaesta troškovima postupka. Okolnost da se kao prva u naznačenom nizu objavljuje knjiga koja bi trebala biti četvrtom, može se objasniti redoslijedom njihova sazrijevanja za objavljivanje, koji je u izvjesnoj mjeri uvjetovan logikom stvari (uvodna i opća pitanja neke grane prava i njezina načela trebala bi biti obrađena tek pošto bude istražena i obrađena materija s obzirom na koju se odgovarajuće apstrakcije i uopćavanja trebaju obaviti), ali i izmjenama u zakonodavstvu (neki su od segmenata uređenja parničnog postupka bili predmetom značajnije zakonodavne intervencije od drugih, odnosno neki bi trebali biti zahvaćeni nekim od nagoviještenih novela toga uređenja).
Ova je knjiga rezultat autorova tridesetpetogodišnjeg bavljenja problematikom stranaka, njihovih zastupnika i trećih u parničnom postupku, dakle onim subjektima toga postupka koji sudjeluju u njemu pored suda kao onog njegovog subjekta kojeg je zadaća da nakon provedenog postupka svojom odlukom riješi spor koji je pred njega iznesen.
U pripremi knjige vodilo se računa o domaćoj (bivšoj jugoslavenskoj i novoj hrvatskoj) doktrini, ali i o (reprezentativnoj) austrijskoj i njemačkoj teoriji, koje se u značajnoj mjeri temelje na sličnom zakonodavnom uređenju. U obradi pojedinih instituta posebna je pozornost poklonjena i domaćoj judikaturi, kako onoj formiranoj za vrijeme prijašnje države, tako i onaj poslije osamostaljenja Republike Hrvatske.
Autor želi živjeti u uvjerenju da je ovom knjigom bitno produbljeno u usporedbi s drugim njoj prethodećim domaćim djelima obrađen jedan od segmenata problemskog kompleksa subjekata parničnog postupka i da će ona upravo stoga moći poslužiti ne samo kao korisna osnova za one koji se žele znanstveno ili produbljeno u edukativne svrhe baviti tom materijom, već i za one koji će u njoj htjeti potražiti odgovore na pitanja s kojima se susreću u praksi.

 

Kratki sadržaj knjige

Predgovor          
UVOD
§ 1.      Općenito o strankama, njihovim zastupnicima i trećima
            u parničnom postupku     
§ 2.      Nositelji svojstva stranke, njihovih zastupnika i trećih         
§ 3.      Državno odvjetništvo u parničnom postupku         
§ 4.      Centar za socijalnu skrb   
§ 5.      Odvjetništvo i odvjetnici   
Glava prva
STRANKE
§ 6.      Općenito o strankama u parničnom postupku        
§ 7.      Određenje stranke u parničnom postupku  
§ 8.      Stranačka sposobnost     
§ 9.      Parnična sposobnost       
§ 10.     Procesna legitimacija       
§ 11.     Promjena stranaka u postupku     
§ 12.     Otuđenje stvari ili prava o kojem teče parnica        
Glava druga
SUPARNIČARI
§ 13.     Pojam, ratio i vrste suparničarstva         
§ 14.     Zasnivanje suparničarstva          
§ 15.     Materijalno i formalno suparničarstvo     
§ 16.    Suparničarstvo u povodu tužbe glavnog miješanja
§ 17.     Suparničarstvo između glavnog dužnika i jamca   
§ 18.     Suparničarstvo u povodu izlučne tužbe   
§ 19.     Eventualno ili supsidijarno suparničarstvo
§ 20.     Obično suparničarstvo  
§ 21.     Jedinstveni i nužni suparničari    
Glava treća
ZASTUPNICI
A. OPĆENITO O ZASTUPANJU U PARNIČNOM POSTUPKU
§ 22.     Pojam i vrste zastupnika u parničnom postupku   
§ 23.     Općenito o pravnom položaju zastupnika 
B. ORGANI ZASTUPNICI
§ 24.     Uvod   
§ 25.     Zastupanje Republike Hrvatske te jedinica lokalne
            i područne samouprave 
§ 26.     Zastupanje trgovačkih društava, drugih pravnih osoba
            i entiteta bez pravne osobnosti    
C. ZAKONSKI ZASTUPNICI
§ 27.     Osnove zakonskog zastupanja u parničnom postupku      
§ 28.     Privremeni zastupnik     
D. PUNOMOĆNICI
§ 29.     Stranke i njihovi punomoćnici    
§ 30.     Tko može biti punomoćnik        
§ 31.     Punomoć         
§ 32.     Uskraćivanje prava na zastupanje i udaljenje
            punomoćnika; nesposobni punomoćnik   
§ 33.     Učinci punomoćničkog zastupanja          
§ 34.     Podnošenje punomoći i pravne posljedice nedostataka
            u zastupanju     
§ 35.     Prestanak punomoći      
§ 36.     Odgovornost punomoćnika i njegova prava         
Glava četvrta
SUDJELOVANJE TREĆIH U PARNICI
§ 37.     Općenito o sudjelovanju trećih u parnici  
§ 38.     Obični umješač 
§ 39.     Umješač s položajem jedinstvenog suparničara     
§ 40.     Centar za socijalnu skrb kao umješač s pravnim položajem
            stranke odnosno samostalnog sudionika  
§ 41.     Obavještavanje treće osobe o parnici       
§ 42.     Imenovanje prethodnika 
Stvarno kazalo
Kratice