Građansko parnično pravo, Pravni lijekovi, X. knjiga

Građansko parnično pravo, Pravni lijekovi, X. knjiga

Autor/i: Mihajlo Dika

Pravna biblioteka: građansko parnično pravo
Vrijeme izdavanja: ožujak 2010.
Uvez: meki
Broj stranica: 496 (XXVI + 470)
Oznaka: 811-265 (knj. 10)

Ponovno u prodaji!

Cijena: 447,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

O biblioteci Građansko parnično pravo

Građansko parnično pravo edicija je Narodnih novina d.d., pokrenuta 2008. godine, u kojoj prof.dr.sc. Mihajlo Dika obrađuje  materiju toga prava, sustavno  i produbljeno, sukcesivno kroz 12 knjiga, po sljedećim segmentima : I. Opća pitanja teorije parničnog prava; II. Temeljna načela parničnog prava;  III. Tijela parničnog postupka; IV. Stranke, njihovi zastupnici i treći u parničnom postupku; V. Parnične radnje; VI. Tužba; VII. Utvrđivanje činjenica i dokazivanje; VIII. Prvostupanjski postupak; IX. Sudske odluke i njihovi učinci; X. Pravni lijekovi; XI. Posebne parnične procedure; XII. Troškovi postupka. Do sada su objavljene IV.,V.,VI. i X. knjiga.

Predgovor

Ova knjiga, koja obrađuje pravne lijekove u parničnom postupku, četvrta je koja izlazi iz tiska, iako je deseta po predviđenom redoslijedu u nizu knjiga kojima bi se u sukcesiji trebalo sustavno segmentarno obraditi materiju građanskog parničnog prava. Prva bi knjiga u tom nizu, kako je zamišljeno, bila posvećena općim pitanjima teorije parničnog prava, druga temeljnim načelima toga prava, treća tijelima parničnog postupka, četvrta, koja je već objavljena, strankama i njihovim zastupnicima te trećima u parničnom postupku, peta, već objavljena, učenju o parničnim radnjama, šesta, također objavljena, tužbi, sedma utvrđivanju činjenica i dokazivanju, osma prvostupanjskom postupku, deveta sudskim odlukama i njihovim učincima, jedanaesta posebnim parničnim procedurama, a dvanaesta troškovima postupka.
Okolnost da se kao četvrta u naznačenom nizu objavljuje knjiga koja bi trebala biti desetom, može se objasniti redoslijedom njihova sazrijevanja za objavljivanje, koji je u izvjesnoj mjeri uvjetovan i logikom stvari (uvodna i opća pitanja neke grane prava i njezina načela trebala bi biti obrađena tek pošto bude istražena i obrađena materija s obzirom na koju se odgovarajuće apstrakcije i uopćavanja trebaju obaviti), ali i izmjenama u zakonodavstvu – neki su, naime, od segmenata uređenja parničnog postupka bili predmetom značajnije zakonodavne intervencije od drugih, odnosno neki su trebali biti zahvaćeni nekim od nagoviještenih novela toga uređenja.
U pripremi ove knjige vodilo se računa o domaćoj (bivšoj jugoslavenskoj i novoj hrvatskoj) doktrini, a donekle i o (reprezentativnoj) austrijskoj i njemačkoj teoriji koje se u određenoj mjeri temelje na sličnom zakonodavnom uređenju. U obradi pojedinih instituta posebna je pozornost poklonjena i domaćoj judikaturi, kako onoj formiranoj za vrijeme prijašnje države, tako i onoj poslije osamostaljenja Republike Hrvatske.
Autor se nada da će ova knjiga, kojom je – u usporedbi s drugim njoj prethodećim domaćim djelima – sustavno, bitno produbljenije i opsežnije obrađena dionica parničnog prava o pravnim lijekovima, pobuditi interes ne samo onih koji se znanstveno ili u nastavne svrhe bave tim pravom, već i onih koji tu materiju žive u praksi.

 

Mihajlo Dika

Kratki sadržaj

Glava prva
OPĆENITO O PRAVNIM LIJEKOVIMA
A. PRAVOZAŠTITNA FUNKCIJA, POJAM I KLASIFIKACIJA
§ 1.      Pravozaštitna funkcija i pojam
§ 2.      Klasifikacija pravnih lijekova
B. PROCESNE PRETPOSTAVKE ZA PODNOŠENJE PRAVNIH LIJEKOVA
§ 3.      Općenito o dopustivosti pravnih lijekova
§ 4.      Formalna urednost i sadržajna potpunost pravnog lijeka
§ 5.      Pravovremenost pravnog lijeka
§ 6.      Postojanje i pobojnost odluke
§ 7.      Legitimacija za podnošenje pravnog lijeka
§ 8.      Pravni interes
§ 9.      Odricanja od prava na pravni lijek i odustanak od podnesenog pravnog lijeka
§ 10.     Redoslijed u podnošenju i konkurencija pravnih lijekova
C. GRANICE POBIJANJA
§ 11.     Općenito o granicama pobijanja
§ 12.     Iznošenje novota u pravnim lijekovima (beneficium novorum)
D. ODLUČIVANJE O PRAVNOM LIJEKU
§ 13.     Postupak u povodu pravnog lijeka
§ 14.     Odlučivanje u povodu pravnog lijeka

Glava druga
ŽALBA PROTIV PRESUDE
A. OPĆENITO O ŽALBI PROTIV PRESUDE
§ 15.     Pojam i osnovna obilježja
§ 16.     Rok za žalbu protiv presude
§ 17.     Forma i sadržaj žalbe protiv presude
§ 18.     Odricanje od prava na žalbu, podnošenje žalbe i odustanak od podnesene žalbe
B. RAZLOZI ZA ŽALBU PROTIV PRESUDE
§ 19.     Općenito
§ 20.     Pojam, vrste, klasifikacija i postupovnopravno značenje bitnih povreda odredaba parničnog postupka
§ 21.     Apsolutno bitne povrede odredaba parničnog postupka
§ 22.     Relativno bitne povrede odredba parničnog postupka
§ 23.     Pogrešna primjena materijalnog prava
§ 24.     Pogrešno i nepotpuno utvrđeno materijalnopravno relevantno činjenično stanje
§ 25.     Presude koje se ne mogu pobijati zbog svih žalbenih razloga
C. POSTUPAK U POVODU ŽALBE
§ 26.     Postupak u povodu žalbe protiv presude pred prvostupanjskim sudom
§ 27.     Postupak pred drugostupanjskim sudom
§ 28.     Granice ispitivanja prvostupanjske presude
§ 29.     Odluke drugostupanjskog suda u povodu žalbe
§ 30.     Postupak pred prvostupanjskim sudom nakon dostave odluke drugostupanjskog suda

Glava treća
ŽALBA PROTIV RJEŠENJA
§ 31.     Osnovna obilježja žalbe protiv rješenja
§ 32.     Razlozi za žalbu protiv rješenja i granice njegova ispitivanja
§ 33.     Postupak u povodu žalbe i odluke drugostupanjskog suda

Glava četvrta
REVIZIJA PROTIV PRESUDE
A. ODREĐENJE POJMA I OPĆA OBILJEŽJA
§ 34.     Zakonske osnove uređenja instituta revizije
§ 35.     Pojam i opća obilježja revizije protiv presude
B. REDOVNA REVIZIJA PROTIV PRESUDE
§ 36.     Presude koje se mogu pobijati redovnom revizijom
§ 37.     Razlozi za redovnu reviziju
§ 38.     Razgraničenje činjeničnih i pravnih pitanja te »polivalentnost razloga za reviziju«
C. IZVANREDNA REVIZIJA PROTIV PRESUDE
§ 39.     Presude koje se mogu pobijati izvanrednom revizijom
§ 40.     Razlozi za izvanrednu reviziju
D. REVIZIJSKI POSTUPAK
§ 41.     Forma i sadržaj revizije te modaliteti njezina podnošenja
§ 42.     Postupanje prvostupanjskog suda u povodu revizije
§ 43.     Postupak pred revizijskim sudom
E. REVIZIJA PROTIV RJEŠENJA
§ 44.     Opća obilježja i granice dopustivosti revizije protiv rješenja
§ 45.     Postupak u povodu revizije protiv rješenja

Glava peta
RESTITUCIJSKI PRAVNI LIJEKOVI
§ 46.     Vrste restitucijskih pravnih lijekova
A. PRIJEDLOG ZA PONAVLJANJE POSTUPKA
§ 47.     Opća obilježja i pravozaštitna funkcija
§ 48.     Predmet pobijanja
§ 49.     Pretpostavke za dopustivost traženja ponavljanja postupka
§ 50.     Razlozi za ponavljanje postupka
§ 51.     Prijedlog za ponavljanje i postupak u povodu prijedloga
§ 52.     Odnos između revizije i prijedloga za ponavljanje postupka
B. PONAVLJANJE POSTUPKA ZBOG POGREŠNE PRIMJENE PROCESNOG I MATERIJALNOG PRAVA
§ 53.     Ponavljanje postupka u povodu konačne presude Europskog suda
§ 54.     Izmjena pravomoćnih odluka u povodu odluka Ustavnoga suda o neustavnosti odnosno nezakonitosti propisa
Stvarno kazalo
Kratice