Građansko parnično pravo, Tužba, VI. knjiga

Građansko parnično pravo, Tužba, VI. knjiga

Autor/i: Mihajlo Dika

Pravna biblioteka: građansko parnično pravo
Vrijeme izdavanja: listopad 2009.
Uvez: meki
Broj stranica: 528 (XXVI+502)
Oznaka: 811-259 (knj. 6)

Ponovno u prodaji!

Cijena: 394,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

O biblioteci Građansko parnično pravo

Građansko parnično pravo edicija je Narodnih novina d.d., pokrenuta 2008. godine, u kojoj prof.dr.sc. Mihajlo Dika obrađuje  materiju toga prava, sustavno  i produbljeno, sukcesivno kroz 12 knjiga, po sljedećim segmentima : I. Opća pitanja teorije parničnog prava; II. Temeljna načela parničnog prava;  III. Tijela parničnog postupka; IV. Stranke, njihovi zastupnici i treći u parničnom postupku; V. Parnične radnje; VI. Tužba; VII. Utvrđivanje činjenica i dokazivanje; VIII. Prvostupanjski postupak; IX. Sudske odluke i njihovi učinci; X. Pravni lijekovi; XI. Posebne parnične procedure; XII. Troškovi postupka. Do sada su objavljene IV.,V. i VI. knjiga, u pripremi je X. 

 

Predgovor

Ova knjiga, koja obrađuje kompleksni institut tužbe, treća je koja iz lazi iz tiska iako je šesta po zacrtanom redoslijedu u nizu knjiga kojima bi se u sukcesiji trebalo sustavno segmentarno obraditi materiju građanskog parničnog prava. Prva bi knjiga u tom nizu, kako je zamišljeno, bila posvećena općim pitanjima teorije parničnog prava, druga temeljnim načelima toga prava, treća tijelima parničnog postupka, četvrta, koja je već objavljena, strankama i njihovim zastupnicima te trećima u parničnom postupku, peta, koja je također objavljena, učenju o parničnim radnjama, sedma utvrđivanju činjenica i dokazivanju, osma prvostupanjskom postupku, deveta sudskim odlukama i njihovim učincima, deseta pravnim lijekovima, jedanaesta posebnim parničnim procedurama, a dvanaesta troškovima postupka.
Okolnost da se kao treća u naznačenom nizu objavljuje knjiga koja bi trebala biti šestom, može se objasniti redoslijedom njihova sazrijevanja za objavljivanje, koji je u izvjesnoj mjeri uvjetovan i logikom stvari (uvodna i opća pitanja neke grane prava i njezina načela trebala bi biti obrađena tek pošto bude istražena i obrađena materija s obzirom na koju se odgovarajuće apstrakcije i uopćavanja trebaju obaviti), ali i izmjenama u zakonodavstvu – neki su, naime, od segmenata uređenja parničnog postupka bili predmetom značajnije zakonodavne intervencije od drugih, odnosno neki su trebali biti zahvaćeni nekim od nagoviještenih novela toga uređenja.
U pripremi ove knjige vodilo se računa o domaćoj (bivšoj jugoslavenskoj i novoj hrvatskoj) doktrini, ali i o (reprezentativnoj) austrijskoj i njemačkoj teoriji koje se u značajnoj mjeri temelje na sličnom zakonodavnom uređenju. U obradi pojedinih instituta posebna je pozornost poklonjena i domaćoj judikaturi, kako onoj formiranoj za vrijeme prijašnje države, tako i onoj poslije osamostaljenja Republike Hrvatske.
Autor se nada da će ova knjiga, kojom je u usporedbi s drugim njoj prethodećim domaćim djelima sustavno, bitno produbljenije i opsežnije obrađena dionica parničnog prava koja se tiče kompleksnog instituta tužbe, odgovoriti ne samo interesu i potrebama onih koji se znanstveno ili u nastavne svrhe bave tim pravom, već i onih koji tu materiju žive u praksi.

 


                       Mihajlo Dika

Kratki sadržaj

Glava prva
POJAM I PRAVOZAŠTITNE FUNKCIJE TUŽBE
§ 1. Pojam tužbe  
§ 2. Pravozaštitne funkcije tužbe  
 
Glava druga
DOPUSTIVOST TUŽBE I OSNOVANOST
TUŽBENOG ZAHTJEVA
§ 3. Uvod
§ 4. Pretpostavke dopustivosti (podnošenja) tužbe i procesne
 pretpostavke
§ 5. Dospjelost i utuživost tražbine; pravodobnost tužbe
§ 6. Pravni interes
§ 7. Provedba prethodnog postupka radi mirnog rješenja sporova
 u kojima bi Republika Hrvatska mogla biti stranka
 
Glava treća
FORMA I SADRŽAJ TUŽBE
§ 8. Forma tužbe
§ 9. Sadržaj tužbe
§ 10. Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora
 
Glava četvrta
PREDMET SPORA
§ 11. Postupovnopravno značenje predmeta spora
§ 12. Starije koncepcije o predmetu spora
§ 13. Teorija ekvivalencije
§ 14. Tužbeni zahtjev kao predmeta spora
§ 15. Teorije o tročlanom određenju predmeta spora
§ 16. Modificirane (novije) teorije o materijalnopravnom zahtjevu
 kao predmetu spora
§ 17. Procesualističke koncepcije o nejedinstvenom pojmu
 predmeta spora
§ 18. Pravo na konkretnu pravnu zaštitu kao predmet spora
§ 19. Vlastiti stav
Glava peta
VRSTE TUŽBI
A.
OPĆENITO
§ 20. Klasifikacija
B.
KONDEMNATORNA TUŽBA
§ 21. Pojam, pravozaštitna funkcija i sadržaj kondemnatorne tužbe
§ 22. Kondemnatorne tužbe radi ostvarenja dospjele tražbine
 na ispunjenje pozitivne činidbe
§ 23. Kondemnatorne tužbe radi ostvarenja nedospjelih tražbina
 na ispunjenje pozitivne činidbe na temelju predmnijevanog
 pravnog interesa
§ 24. Tužbe na trpljenje i propuštanje
§ 25. Kondemnatorne tužbe radi ostvarenja nedospjele tražbine
 na temelju dokazanog pravnog interesa
§ 26. Neki posebni slučajevi kondemnatornih tužbi
§ 27. Pravni interes za traženje kondemnatorne zaštite
C.
DEKLARATORNA TUŽBA
§ 28 Uvod
§ 29. Predmet deklaratorne pravne zaštite
§ 30. Procesna i stvarna legitimacija; pravni interes
§ 31. Prejudicijelni zahtjev za utvrđenje
D.
KONSTITUTIVNE TUŽBE
§ 32. Pojam, pravozaštitna funkcija i sadržaj
§ 33. Pravna priroda prava tražiti konstitutivnu pravnu zaštitu
§ 34. Vrste konstitutivnih tužbi
§ 35. Procesna legitimacija i pravni interes za
 traženje konstitutivne pravne zaštite
E.
SAMOSTALNA MANIFESTACIJSKA TUŽBA
I STUPNJEVITA TUŽBA
§ 36. Uvod
§ 37. Samostalna manifestacijska tužba
§ 38. Vrste stupnjevitih tužbi
Glava šesta
OBJEKTIVNA KUMULACIJA I ALTERNACIJA TUŽBENIH ZAHTJEVA; ALTERNATIVNE OBVEZE I FACULTAS ALTERNATIVA
A.
OBJEKTIVNA KUMULACIJA I OBJEKTIVNA ALTERNACIJA
TUŽBENIH ZAHTJEVA
§ 39. Uvod
§ 40. Objektivna kumulacija tužbenih zahtjeva
§ 41. Objektivna alternacija
§ 42. Konkurencija tražbina i objektivna kumulacija
B.
ALTERNATIVNE OBVEZE I ALTERNATIVNO OVLAŠTENJE
§ 43. Alternativne obveze
§ 44. Alternativno ovlaštenje
 
Glava sedma
PROTUTUŽBA I PRIGOVOR RADI PREBIJANJA
§ 45. Zakonske osnove, pojam i pravozaštitna funkcija protutužbe
§ 46. Pretpostavke dopustivosti protutužbe
§ 47. Vrste protutužbi
§ 48. Podnošenje i procesnopravni status protutužbe
§ 49. Kompenzacijski prigovori
 
Glava osma
OBJEKTIVNA PREINAKA TUŽBE
§ 50. Pojam i modaliteti preinake tužbe
§ 51. Slučajevi koji se ne smatraju objektivnom preinakom tužbe
§ 52. Pretpostavke objektivne preinake tužbe
§ 53. Postupak preinake
 
Glava deveta
POVLAČENJE TUŽBE
§ 54. Pojam, forma i ovlašteni subjekti
§ 55. Opseg i modaliteti povlačenja tužbe
§ 56. Pravne posljedice povlačenja tužbe
 
Stvarno kazalo
Kratice