Kazneno procesno pravo – Primjerovnik

Kazneno procesno pravo – Primjerovnik

Novo

Autor/i: M. Bonačić, Z. Burić, Z. Đurđević, S. Gluščić, E. Ivičević Karas, I. Josipović, H. Novoselec

Pravna biblioteka: udžbenici
Vrijeme izdavanja: listopad 2017.
Uvez: meki
Broj stranica: 288
Oznaka: 811-406

 

VI. izmijenjeno i dopunjeno stanje

  

Cijena: 242,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

  

Predgovor

 

Šesto izdanje priručnika za nastavu iz kaznenog procesnog prava, pod nazivom “Primjerovnik” nastavak je objavljivanja, među studentima i nastavnicima prihvaćenog i provjerenog nastavnog pomagala. Novo, šesto izdanje Primjerovnika usklađeno je sa novelama Zakona o kaznenom postupku (Narodne novine br. 152/14 i 70/17).

Primjerovnik je nastavna literatura na pravnim fakultetima i visokoškolskim ustanovama, pa je prvenstveno namijenjen studentima, ali i pravosudnim i odvjetničkim vježbenicima te praktičarima za lakše razumijevanje i primjenu kaznenoprocesnog zakonodavstva.

Primjerovnik je i dalje primarno zbirka praktičnih primjera s pitanjima i odgovorima iz kaznenog procesnog prava. Svi primjeri su sistematizirani i uniformirani, a sastoje se od konkretnog slučaja koji opisuje autentičnu ili hipotetičku problemsku situaciju, od upute na primjenjive zakonske propise, pitanja te odgovora na svako pojedino pitanje.
Obrađene teme obuhvaćaju uz subjekte kaznenog postupka s posebnim naglaskom na sudovima i njihovoj nadležnosti, i sve stadije kaznenog postupka. Nastavnim cjelinama prethodi opći pregled tijeka kaznenog postupka do pravomoćnosti presude koji je napisan na početku poglavlja o pojedinom stadiju postupka te unošenje grafičkih prikaza – shema pojedinih stadija postupka. Vjerujemo da će ovi sadržajni dodaci Primjerovnika pomoći studentima u lakšem savladavanju gradiva iz kaznenog procesnog prava.

Primjerovnik se kao didaktičko sredstvo primjenjuje u kasnijoj fazi učenja, kad je student već stekao određena znanja iz kaznenog procesnog prava. Pretpostavka korištenja Primjerovnika je posjedovanje temeljnog znanja o subjektima kaznenog postupka i razumijevanje glavnih načela kaznenog procesnog prava što će student steći učenjem iz udžbenika (textbook). Tek nakon stjecanja temeljnog teorijskog znanja moguće je pristupiti primjerovniku (casebook). Svrha primjerovnika je razvijanje sposobnosti primjene stečenog pravnog znanja na konkretno činjenično stanje. Kako bi se studentu olakšao prelazak iz teorijsko-memorijske faze učenja u aplikativnu, Primjerovnik je sastavljen od slučajeva ograničene kompleksnosti te se nakon svakog primjera nalazi uputa s primjenjivim zakonskim člancima. Zadaci koji stoje pred čitateljem prilikom rješavanja svakog od primjera su dvojaki. S jedne strane, to je identifikacija relevantnih činjenica, odnosno onih (ne)postojanje kojih dovodi do primjene pravne norme, a s druge strane to je prepoznavanje važećeg zakonskog propisa, odnosno zakonskog termina. Za rješavanje primjera nije potrebno memorirati zakonski tekst već je, imajući zakon u rukama, potrebno znati smisleno primijeniti odgovarajuću zakonsku normu na relevantne činjenice iz primjera. Rješavanjem primjera uz upotrebu zakona uči se s razumijevanjem te se razvijaju intelektualne vještine činjenične i pravne analize, sinteze i kritičkog razmišljanja. Pritom, rješavanje praktičnih zadataka oživljava kaznenoprocesnu normu i pridonosi zanimljivosti i atraktivnosti nastavnog sadržaja, a otkriva i njegovu krucijalnu važnost za temeljne slobode i prava pojedinca u odnosu na državni aparat. Slijedom toga urednici se nadaju da će ovaj priručnik predstavljati značajni VI doprinos reformi visokog školstva, unaprijediti kvalitetu nastave i osuvremeniti obrazovanje iz kaznenog procesnog prava.

Autorski tim, uz određene promjene uvjetovane objektivnim okolnostima i dalje su istaknuti stručnjaci, praktičari i znanstvenici s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Visoke policijske škole.

Urednici se zahvaljuju autorima na suradnji kao i izdavaču koji ostaje vjeran u svom opredjeljenju objavljivanja priručnika i udžbenika za potrebe edukacije studenata.

U Zagrebu, listopada 2017. godine.

Urednici