Kazneno procesno pravo, Primjerovnik

Kazneno procesno pravo, Primjerovnik

Autor/i: Zlata Đurđević, Elizabeta Ivičević Karas, Marin Bonačić, Zoran Buri, Ivo Josipović, Hajrija Novoselec
Recenzenti: Vladimir Ljubanović, Matko Pajčić

Pravna biblioteka: Udžbenici
Vrijeme izdavanja: studeni 2020.
Uvez: meki
Broj stranica: 288
Oznaka: 811-465

Cijena: 31,1899 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

Predgovor

Pred čitateljima je sedmo izmijenjeno i dopunjeno izdanje “Primjerovnika” – priručnika iz kaznenog procesnog prava koji je već niz godina neizostavna nastavna literatura specifična po tome što gradivo obrađuje kroz praktične primjere, pitanja i detaljno obrazložene odgovore.

Premda je od posljednjeg izdanja došlo do promjena u uredništvu i sastavu autorskog tima, zadržane su glavne odrednice prethodnih izdanja. Primjerovnik je namijenjen studentima pravnih fakulteta i drugih visokoškolskih ustanova te pravosudnim i odvjetničkim vježbenicima. U tom smislu posvećena mu je posebna pažnja kao didaktičkom nastavnom sredstvu. Svi primjeri obrađeni u primjerovniku su sistematizirani i uniformirani, a svaki primjer sastoji se od konkretnog slučaja koji opisuje autentičnu ili hipotetičku problemsku situaciju, zatim od upute na primjenjive zakonske propise, pitanja te posebnog, obrazloženog odgovora na svako pojedino pitanje. Obrađene teme obuhvaćaju, uz subjekte kaznenog postupka s posebnim naglaskom na sudove i njihovu nadležnost, sve stadije kaznenog postupka, mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika i druge mjere opreza te dokazne radnje. Pri tome je posebna pozornost posvećena tijeku kaznenog postupka, pa je tako svaki pojedini stadij kaznenog postupka obrađen u posebnom poglavlju opremljenom uvodnim tekstom s općim pregledom stadija te shematskim prikazom.

U odnosu na prethodno izdanje, u novom izdanju primjerovnika obrađuje se i materija zahvaćena posljednjom u nizu, osmom novelom Zakona o kaznenom postupku iz prosinca 2019. godine.

Primjerovnik je vrijedno nastavno pomagalo u savladavanju gradiva iz kaznenog procesnog prava kojem se pristupa u kasnijoj fazi učenja kada je student/ica već stekao/la određeno znanje iz ovog područja. Pretpostavka korištenja primjerovnika je posjedovanje temeljnog znanja o subjektima kaznenog postupka i razumijevanje glavnih načela kaznenog procesnog prava što će student/ica steći učenjem iz udžbenika (textbook). Tek nakon stjecanja temeljnog teorijskog znanja moguće je pristupiti casebook, čija je svrha primjena znanja na zadanu problemsku situaciju.

Svrha primjerovnika je razvijanje sposobnosti primjene stečenog pravnog znanja na konkretno činjenično stanje. Kako bi se studentu/ici olakšao prelazak iz teorijsko-memorijske faze učenja u aplikativnu, primjerovnik je sastavljen od slučajeva ograničene kompleksnosti te se nakon svakog primjera nalazi uputa s primjenjivim zakonskim člancima. Zadaci koji stoje pred studentom/icom prilikom rješavanja svakog od primjera su dvojaki. S jedne strane to je identifikacija relevantnih činjenica odnosno onih čije (ne)postojanje dovodi do primjene pravne norme, a s druge strane to je prepoznavanje važećeg zakonskog propisa odnosno zakonskih pojmova.

Za rješavanje primjera nije potrebno memorirati zakonski tekst već je imajući zakon u rukama potrebno znati smisleno primijeniti odgovarajuću zakonsku normu na relevantne činjenice iz primjera. Rješavanjem primjera uz upotrebu zakona uči se razumijevanjem te se razvijaju intelektualne vještine činjenične i pravne analize. Pri tome rješavanje praktičnih zadataka oživljava kaznenoprocesnu normu i pridonosi zanimljivosti i atraktivnosti nastavnog sadržaja, a otkriva i njegovu krucijalnu važnost za temeljne slobode i prava pojedinca u odnosu na državni aparat.

Naposljetku, urednice se zahvaljuju autorima na njihovom angažmanu i suradnji, kao i izdavaču koji ostaje vjeran u svom opredjeljenju objavljivanja ovog priručnika za potrebe edukacije studenata.

U Zagrebu, 2. studenoga 2020.

Urednice