Kazneno procesno pravo, Udžbenik za visoke škole, III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Kazneno procesno pravo, Udžbenik za visoke škole, III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Novo

Autor/i: Goran Tomašević, Davor Krapac, Stjepan Gluščić
Recenzenti: Vladimir Ljubanović, Dražen Tripalo

Vrijeme izdavanja: studeni 2016.
Uvez: meki
Broj stranica: 384
Oznaka: 811-385

Predgovor trećem izdanju

Treće izdanje udžbenika usklađeno je s izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku koje su uslijedile u međuvremenu. Udžbenik je namije¬njen studentima stručnih studija koji izučavaju materiju kaznenoga procesnog prava.

U Zagrebu, listopad 2016.

Autori

Cijena: 265,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

Sadržaj

OPĆI DIO
Prvo poglavlje: UVODNA IZLAGANJA I TEMELJNI POJMOVI
1. Pojam i izvori kaznenog procesnog prava
2. Neki važniji kaznenoprocesni pojmovi
3. Važenje propisa kaznenog procesnoga prava
4. Kaznenoprocesni imunitet
5. Kazneno procesno pravo i kazneno (materijalno) pravo
6. Kazneno procesno pravo i ustavno pravo
7. Kazneno procesno pravo i građansko procesno pravo

Drugo poglavlje: KAZNENOPROCESNI SUBJEKTI
1. Glavne kaznenoprocesne funkcije i glavni kaznenoprocesni subjekti
2. Ovlašteni tužitelj u kaznenom postupku
3. Državni odvjetnik kao ovlašteni tužitelj
4. Supsidijarni tužitelj
5. Privatni tužitelj
6. Okrivljenik u kaznenom postupku
7. Vrste okrivljenikove obrane i branitelj
8. Sud u kaznenom postupku
9. Uloga policije u vezi s kaznenim postupkom

Treće poglavlje: RADNJE PROCESNE PRISILE
1. Općenito o ograničenjima temeljnih prava i sloboda za potrebe kaznenog postupka
2. Vrste mjera i radnji procesne prisile
3. Mjere procesne prisile za osiguranje prisutnosti okrivljenika i drugih osoba u kaznenom postupku
4. Mjere procesne prisile kojima se pribavljaju dokazi
5. Posebne dokazne radnje 

Četvrto poglavlje: PROCESNE RADNJE UTVRĐIVANJA ČINJENICA
1. Općenito o činjenicama
2. Utvrđivanje činjenica
3. Utvrđivanje činjenica vlastitim opažanjem (očevid)
4. Utvrđivanje činjenica dokazivanjem
5. Zabranjeni načini pribavljanja dokaza i nezakoniti dokazi
6. Pojedine vrste dokaza

Peto poglavlje: PROCESNE RADNJE ODLUČIVANJA
1. Pojam i vrste sudskih odluka
2. Način donošenja i dostave sudskih odluka
3. Stupanje odluka na pravnu snagu (pravomoćnost odluka)

Peto poglavlje: PROCESNE RADNJE ODLUČIVANJA
1. Pojam i vrste sudskih odluka
2. Način donošenja i dostave sudskih odluka
3. Stupanje odluka na pravnu snagu (pravomoćnost odluka)

POSEBNI DIO
Prvo poglavlje: OPĆI PREGLED TIJEKA KAZNENOG POSTUPKA
1. Podjela kaznenog postupka na stadije i vrste kaznenog postupka u Hrvatskoj
2. Opći pregled tijeka kaznenog postupka
3. Procesne pretpostavke

Drugo poglavlje: NAČELA POVEZANA UZ FUNKCIJU KAZNENOGPROGONA
1. Načelo oficijelnosti kaznenog progona
2. Načelo legaliteta i načelo svrhovitosti (oportuniteta) kaznenog progona
3. Načelo akuzatornosti

Treće poglavlje: PRETHODNI POSTUPAK
1. Općenito o prethodnom postupku
2. Kazneni progon i kaznena prijava
3. Hitne dokazne radnje
4. Kaznena prijava: rokovi za donošenje odluka i prava žrtve odnosno oštećenika
5. Policija i kazneni postupak
6. Policijski izvidi

Četvrto poglavlje: ISTRAŽIVANJE I ISTRAGA
1. Istraživanje
2. Istraga
3. Dokazne radnje
4. Mjere osiguranja prisutnosti 

Peto poglavlje: OPTUŽIVANJE
1. Općenito o optuživanju
2. Optužnica
3. Prethodno ispitivanje optužnice
4. Postupak pred optužnim vijećem
5. Okrivljenikovo očitovanje o krivnji i pregovaranje o sankciji te donošenje presude na temelju sporazuma stranaka
6. Upućivanje na suđenje

Šesto poglavlje: RASPRAVA I PRESUDA
1. Pripreme za raspravu
2. Rasprava
3. Načela kaznenog procesnog prava koja se odnose na vođenje rasprave i odlučivanje
4. Presuda

Sedmo poglavlje: POSTUPAK O PRAVNIM LIJEKOVIMA
1. Redoviti pravni lijekovi
2. Izvanredni pravni lijekovi
3. Pobijanje pravomoćne presude nakon korištenja izvanrednog pravnog lijeka

Osmo poglavlje: POSTUPAK PO PRIVATNOJ TUŽBI, IZDAVANJE KA-ZNENOG NALOGA I IZRICANJE SUDSKE OPOMENE
1. Postupak po privatnoj tužbi
2. Postupak za izdavanje kaznenog naloga
3. Postupak izricanja sudske opomene

Deveto poglavlje: POSEBNI POSTUPCI
1. Opće napomene
2. Postupak prema okrivljenicima s duševnim smetnjama
3. Postupak za oduzimanje predmeta i imovinske koristi
4. Postupak za opoziv uvjetne osude
5. Postupak za naknadu štete i ostvarivanje drugih prava neopravdano osuđenih ili neutemeljeno uhićenih osoba
6. Postupak za izdavanje tjeralice, potrage i objave

Deseto poglavlje: POSTUPAK PREMA MALOLJETNICIMA I KAZNE-NOPRAVNA ZAŠTITA DJECE
1. Postupak prema maloljetnicima
2. Kaznenopravna zaštita djece 

Jedanaesto poglavlje: MEĐUNARODNO PRAVO I KAZNENIPOSTUPAK
1. Međunarodno pravo o ljudskim pravima, međunarodno kazneno pravo i kazneni postupak
2. Međunarodno pravo o ljudskim pravima i kazneni postupak
3. Međunarodno kazneno pravo i kazneni postupak

Dvanaesto poglavlje: MEĐUNARODNA POLICIJSKA SURADNJA
1. Pojam i vrste međunarodne policijske suradnje
2. Institucionalizirana međunarodna policijska suradnja