Penitencijarno pravo

Penitencijarno pravo

Novo

Autor/i: Elizabeta Ivičević Karas
Recenzenti: Zlata Đurđević i Davor Krapac

Vrijeme izdavanja: listopad 2016.
Uvez: meki
Broj stranica: 136
Oznaka: 811-383

Cijena: 155,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

Predgovor

Penitencijarno pravo, koje se relativno nedavno počelo razvijati kao samostalna pravna disciplina, izvan okrilja kaznenog materijalnog i proce­snog prava, danas je središnji segment kaznenog izvršnog prava, uređujući izvršavanje kazne zatvora kao glavne kazne i još uvijek dominantne kazne­nopravne sankcije. Suvremeno penitencijarno pravo snažno se razvija pod utjecajem judikature Europskog suda za ljudska prava, a u novije vrijeme i preko prakse Ustavnog suda Republike Hrvatske. Premda uređuje niz pita­nja, poput ustrojstva i funkcioniranja penalnih ustanova, ovlasti i dužnosti različitih subjekata te tijeka izvršavanja kazne zatvora, samu srž penitenci­jarnog prava sačinjavaju pravni propisi o pravima i dužnostima zatvoreni­ka, uvjetima i granicama primjene prisilnih mjera prema zatvorenicima te mehanizmima nadzora nad izvršavanjem kazne zatvora i pravnim sredstvi­ma koja su na raspolaganju zatvorenicima u svrhu zaštite njihovih prava. Naime, danas je općeprihvaćeno stajalište da u odnosu na zatvorenike, kao i druge osobe lišene slobode, postoji veliki rizik mogućih povreda njihovih ljudskih prava i temeljnih sloboda, zbog same činjenice zatvaranja i ogra­ničenih mogućnosti kontakata s vanjskim svijetom. Istovremeno, ljudska prava zatvorenika mogu se ograničiti samo na istim osnovama kao i prava ostalih osoba. Stoga je i u ovom udžbeniku problematika izvršavanja kazne zatvora u velikom dijelu obrađena upravo iz perspektive zatvorenikovih prava, kao i iz perspektive temeljne svrhe izvršavanja kazne zatvora, a to je resocijalizacija, odnosno socijalna rehabilitacija zatvorenika.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, penitencijarno pravo izborni je kolegij na petoj godini integriranoga preddiplomskog i diplom­skog pravnog studija, te je ovaj udžbenik namijenjen ponajprije studentima kojima bi kao nastavno sredstvo trebao pomoći u studiranju penitencijar­nopravne materije. Udžbenik je namijenjen i polaznicima poslijediplom­skoga specijalističkog i doktorskog studija iz kaznenopravnih znanosti, kojima bi trebao poslužiti kao polazište za daljnja istraživanja. Osim stu­dentima, udžbenik je namijenjen i pravnim praktičarima, sucima, držav­nim odvjetnicima, odvjetnicima te pravnicima zaposlenima u zatvorskom sustavu, koji bi u ovom udžbeniku mogli pronaći korisnu literaturu.

Autorica zahvaljuje recenzentima, kao i izdavaču koji je, odlučivši se na izdavanje ovog udžbenika, podupro nastojanje da se studentima koji su odabrali nastavu u kolegiju iz penitencijarnog prava, osigura odgovarajuća literatura.

U Zagrebu listopada 2016.

Autorica