Pravo javne nabave

Pravo javne nabave

Autor/i: Marko Turudić
Recenzenti: Marko Šikić, Bosiljka Britvić Vetma

Vrijeme izdavanja: lipanj 2017.
Uvez: meki
Broj stranica: 272
Oznaka: 811-400

Sadržaj (LINK)

Cijena: 3,0000 kn

Stara cijena: 24,55 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

PREDGOVOR +

Pravo javne nabave složen je i za pravni poredak sve važniji dio upravnog prava. Postupci javne nabave u fokusu su javnopravnih tijela, ali i gospodarskih subjekata, sve većeg broja pravnih praktičara i upravnih su­dova. Potrošnja javnih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga izravno utječe na proračun ali i na gospodarstvo države u cjelini te zbog svog utje­caja i podložnosti korupciji mora biti podvrgnuta složenim i detaljno pro­pisanim postupcima. Složenost tih postupaka dodatno je pojačana čestim normativnim promjenama, koje sigurno ne doprinose stabilnosti i pravnoj sigurnosti za sve zainteresirane strane.

»Javna nabava« predmet je pete godine integriranoga preddiplom­skog i diplomskoga pravnog studija, ali i prve godine specijalističkoga di­plomskog stručnog studija javne uprave Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Ovaj udžbenik nastao je kao rezultat mog dugogodišnjeg znan­stvenog interesa za javnu nabavu, ali i zbog potrebe za udžbenikom koji bi studentima poslužio kao literatura za uspješno praćenje predavanja i polaganja ispita. Pokušao sam što jednostavnije prikazati glavne teorijske odrednice i institute javne nabave. Budući da je javna nabava dio šire gra­ne upravnog prava, svi su ti instituti nužno prikazani kroz prizmu glavnih upravnopravnih propisa. Tako se knjiga sastoji od poglavlja u kojima se pri­kazuje pravna priroda i glavni ciljevi prava javne nabave, ali i razvoj prava javne nabave u okviru Europske unije i drugih relevantnih međunarodnih organizacija. Prikazuju se osnovne postupovne odredbe javne nabave te javnonabavni postupci za javne naručitelje i osnove postupka za sektorske naručitelje. Velik dio udžbenika posvećen je i pravnoj zaštiti u postupcima javne nabave. Postupovni dio zakona slijedi strukturu Zakona o javnoj na­bavi koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. te sadrži objašnjenja osnovnih pojmova s iscrpnom teorijskom podlogom. Nadam se da će takav pristup čitateljima olakšati razumijevanje svih navedenih instituta i njihove svrhe u širem javnonabavnom postupku.

Udžbenik je prvenstveno namijenjen studentima polaznicima pred­meta »Javna nabava«. Namijenjen je i studentima poslijediplomskoga spe­cijalističkog i doktorskog studija, studija javnog prava i javne uprave, ali i pravnim praktičarima koji su direktno uključeni u postupke javne nabave. Tu prije svega mislim na djelatnike javnih i sektorskih naručitelja, ali i dje­latnike ili pravne zastupnike gospodarskih subjekata koji u postupcima jav­ne nabave sudjeluju kao ponuditelji ili natjecatelji. Moja je nada i želja da će ovaj udžbenik poslužiti kao koristan uvod u pravo javne nabave studentima i onima koji tek počinju izučavati javnu nabavu i baviti se njome. Također, nadam se da će udžbenik biti od pomoći i iskusnim praktičarima u razjaš­njavanju nekih dilema s kojima se susreću u svom radu.

Zagreb, lipanj 2017.

Autor