Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18)
Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata (NN 45/19)

Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18)<br/>Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata (NN 45/19)

Autor/i: Zdenka Pogarčić

Pravna biblioteka: Zbirka propisa
Vrijeme izdavanja: svibanj 2019.
Uvez: meki
Broj stranica: 268
Oznaka: 811-442

Zakon o Državnom inspektoratu (NN 115/18) – tekst Zakona s kazalom pojmova

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata (NN 45/19) – tekst Uredbe s kazalom pojmova

  

Cijena: 153,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

 

UVODNE NAPOMENE  

 

„Zakon o Državnom inspektoratu (u daljnjem tekstu: Zakon) Hrvatski sabor je donio na sjednici od 7. prosinca 2018. godine, objavljen je u »Narodnim novinama«, broj 115 od 20. prosinca 2018. godine, a stupio je na snagu 1. travnja 2019. godine.

Povod za donošenje ovog Zakona su rezultati analize koja je pokazala institucionalnu fragmentiranost u obavljanju inspekcijskih poslova te nedovoljnu koherentnost, učinkovitost, funkcionalnost i transparentnost. Zbog svih navedenih razloga, donošenje novoga Zakona uvršteno je i u Nacionalni program reformi za 2018. godinu, i to kao mjera »Objedinjavanje inspekcijskih poslova radi funkcionalnijeg i učinkovitijeg obavljanja inspekcijskih poslova«.

Zakonom se uređuje ustrojstvo Državnog inspektorata, upravljanje, uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova iz djelokruga Državnog inspektorata, dužnosti i ovlasti inspektora u svrhu zaštite javnog interesa u provedbi propisa, te prekršajna odgovornost.

Državni inspektorat novim Zakonom unutar svojega djelokruga objedinjava 17 inspekcija koje preuzima od osam ministarstava. Riječ je o sljedećim inspekcijama: tržišna, sanitarna, veterinarska, poljoprivredna, lovna, šumarska, fitosanitarna, turistička, rudarska, inspekcija opreme pod tlakom, energetska inspekcija, gospodarenje otrovnim materijalima, inspekcija rada, građevinska inspekcija, inspekcija zaštite okoliša, inspekcija zaštite prirode i vodopravna inspekcija.

Državni inspektorat osniva se kao središnji državni ured, a ustrojavaju se Središnji ured u Zagrebu, područni uredi, te u područnim uredima službe, odjeli i ispostave. Radom Državnog inspektorata upravlja glavni državni inspektor koji je državni dužnosnik i imenuje ga Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predsjednika Vlade na pet godina. Ima zamjenika i pomoćnike, a ustrojena su i posebna inspekcijska radna mjesta.

U roku od 30 do 90 dana do dana stupanja na snagu Zakona, bit će potrebno donijeti niz podzakonskih propisa te će njihovim stupanjem na snagu biti zaokružen normativni okvir novoga sustava Državnog inspektorata.

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata objavljena je u »Narodnim novinama«, broj 45 od 3. svibnja 2019. godine i stupila je na snagu 4. svibnja 2019. godine. Uredbom se uređuje unutarnje ustrojstvo Državnog inspektorata, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica u njegovu sastavu i njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, način planiranja poslova, radno vrijeme, određivanje uredovnih dana, te okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika Državnog inspektorata.
U uvodnom dijelu knjige prikazan je sadržaj, potom slijede tekstovi Zakona i Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata s kazalima pojmova.“

Zagreb, svibanj 2019.

Autorica