Zakon o trgovačkim društvima – II. izmijenjeno izdanje

Zakon o trgovačkim društvima – II. izmijenjeno izdanje

Autor/i: Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.

Vrijeme izdavanja: rujan 2019.
Uvez: meki
Broj stranica: 392
Oznaka: 811-448

Zakon o trgovačkim društvima (NN 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19)
• Redakcijski pročišćeni tekst zakona s kazalom pojmova

REDOVNA CIJENA: 90,00 KN / 11,95 EUR

Cijena: 45,00 kn

Stara cijena: 90,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

Predgovor

Zakon o trgovačkim društvima (u nastavku teksta: Zakon, ZTD) donesen je na sjednici Hrvatskoga sabora 23. studenoga 1993., objavljen je u Narodnim novinama br. 111/93 od 15. prosinca 1993. te je stupio na snagu 23. prosinca 1993., a primjenjuje se od 1. siječnja 1995.
Danom početka primjene stavljeni su izvan snage: Zakon o poduzećima (NN 53/91, 58/93); poglavlje II. »Dionica« i druge odredbe Zakona o vrijednosnim papirima (NN 53/91) koje se odnose na dionice, osim odredbe kojom se one proglašavaju vrijed¬nosnim papirima; Zakon o stranim ulaganjima (NN 53/91); čl. 3. i čl. 5. do 12. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju (NN 53/91); te čl. 95. do 98. Zakona o obveznim odno¬sima (NN 53/91, 73/91), čiju materiju od tada regulira Zakon o trgovačkim društvima.
Zakon je podijeljen na 6 dijelova, a ukupno sadrži 647 članaka s prilozima koji čine sastavni dio Zakona. 
Do danas je mijenjan dvanaest puta, dok su odredbe čl. 2., 7. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima bile predmetom Vjerodostoj¬noga tumačenja Hrvatskoga sabora 1999.
Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora 11. listopada 2011. donio je služ¬beni pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima objavljen u NN-u 152/11 od 27. prosinca 2011., nakon čega je Zakon četiri puta mijenjan.
Službeni pročišćeni tekst Zakona sadrži Zakon o trgovačkim društvima objav¬ljen u NN-u 111/93 od 15. prosinca 1993., stupio na snagu 1. siječnja 1995. te odredbe propisa kojima je mijenjan: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima objavljen u NN-u 34/99 od 9. travnja 1999., stupio na snagu 17. travnja 1999., Vjerodostojno tumačenje čl. 2., 7. i 8. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima dano 12. studenoga 1999., objavljeno u NN-u 121/99 od 19. stu¬denoga 1999., Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-646/1999, U-I-945/1999 od 10. svibnja 2000., objavljeno u NN-u 52/00 od 23. svibnja 2000., Za¬kon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima objavljen u NN-u 118/03 od 24. srpnja 2003., stupio na snagu 1. kolovoza 2003., a primjenjuje se od 1. siječnja 2004., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima objavljen u NN-u 107/07 od 19. listopada 2007., stupio na snagu 1. travnja 2008. osim čl. 142. koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013., Zakon o izmjenama Zakona o trgovačkim društvi¬ma objavljen u NN-u 146/08 od 17. prosinca 2008., stupio na snagu 1. siječnja 2009., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima objavljen u NN-u 137/09 od 13. studenoga 2009., stupio na snagu 1. svibnja 2010. i Kazneni zakon objav¬ljen u NN-u 125/11 od 7. studenoga 2011., stupio na snagu 1. siječnja 2013.
Redakcijski pročišćeni tekst Zakona o trgovačkim društvima sadržan u ovoj knjizi napravljen je na temelju službenoga pročišćenog teksta Zakona o trgovačkim društvima objavljenog u NN-u 152/11 od 27. prosinca 2011. i odredbi propisa koji¬ma je ZTD mijenjan: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima objavljen u NN-u 111/12 od 10. listopada 2012., stupio na snagu 18. listopada 2012., Zakon o izmjeni Zakona o trgovačkim društvima objavljen u NN-u 68/13 od 7. lipnja 2013., stupio na snagu 15. lipnja 2013., Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tr¬govačkim društvima objavljen u NN-u 110/15 od 13. listopada 2015., stupio na snagu 1. studenoga 2015. te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima objavljen u NN-u 40/19 od 19. travnja 2019., stupio na snagu 20. travnja 2019. osim članaka 38. i 40. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. svibnja 2020. te članaka 32., 41., 44., 45., 46., 47., 48., članka 292. stavka 10. koji je izmijenjen člankom 50. ovoga Zakona, članaka 51., 57., 59. i članka 631. stavka 1. točke 22. koji je dopunjen člankom 88. ovoga Zakona, koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021.
Sadržaj izmjena donesenih nakon objave službenoga pročišćenog teksta nave¬den je kao komentarska bilješka ispod odnosnog članka.
Uz redakcijski pročišćeni tekst Zakona priloženo je kazalo pojmova.