Zbirka propisa i drugih dokumenata za područje procjene učinaka propisa – II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Zbirka propisa i drugih dokumenata za područje procjene učinaka propisa – II. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Autor/i: Zdenka Pogarčić

Vrijeme izdavanja: studeni 2018.
Uvez: meki
Broj stranica: 224
Oznaka: 811-430

– Zakon o procjeni učinaka propisa (NN 44/17) s kazalom pojmova

– Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa (NN 52/17) s kazalom pojmova

– Strategija procjene učinaka propisa za razdoblje od 2018. do 2023. godine (NN 129/17)

– Akcijski plan procjene učinaka propisa za 2018. godinu za provedbu Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2018. do 2023. godine

– Smjernice za procjenu učinaka propisa

Cijena: 30,00 kn

Stara cijena: 135,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

PREDGOVOR

„Zakon o procjeni učinaka propisa, donesen 4. svibnja 2018. godine, objavljen u »Narodnim novinama« broj 44 od 5. svibnja 2018. godine i koji je na snazi od 13. svibnja 2018. godine temeljna je okosnica reformiranoga susta­va procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj.

Procjena učinaka propisa prema novom zakonodavnom određenju de­finira se kao postupak pripreme i izrade nacrta prijedloga zakona analizom izravnih učinaka radi optimalnog zakonskog rješenja ili za poduzimanje dru­gih aktivnosti i mjera.

Opći cilj postupaka procjene učinaka propisa je razmatranje prijedloga mogućih normativnih ili drugih rješenja kojima se potiče pozitivno okruženje, jača vladavina prava i smanjuju troškovi provedbe propisa, uz istodobno osi­guranje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda, osobnih i političkih sloboda i prava, te gospodarskih, socijalnih i kulturnih prava.

Posebni ciljevi postupka procjene učinaka propisa su: osiguranje otvo­renosti i transparentnosti zakonodavnog postupka uključivanjem javnosti i zainteresirane javnosti u izradu propisa, utvrđivanje mogućih prepreka za po­slovanje poduzetnika i status građana, te poticanje suradnje i međuresorne ko­ordinacije središnjih tijela državne uprave u postupku izrade zakona.

U ovoj knjizi objavljujemo cjelovit strateški, zakonski i podzakonski okvir sustava procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj.

U uvodnom dijelu knjige prikazan je njezin sadržaj.

U prvom dijelu donosimo tekst Zakona o procjeni učinaka propisa s Poj­movnim kazalom i tekst Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa (»Narodne novine«, broj 52/17) s prilozima 1. do 5. koji čine njezin sastavni dio s Pojmovnim kazalom.

Slijedi tekst Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2018. do 2023. godine koju je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici od 21. pro­sinca 2017. godine, Akcijski plan za procjenu učinaka propisa za 2018. godinu koji je donijela ravnateljica Ureda za zakonodavstvo 19. siječnja 2018. godine. U ovom dijelu knjige donosimo i test Smjernica za procjenu učinaka propi­sa koje je također donijela ravnateljica Ureda za zakonodavstvo 2. studenoga 2017. godine i koje su kao i Strategija i Akcijski plan objavljene na mrežnim stranicama Ureda za zakonodavstvo (zakononodavstvo.gov.hr).

U drugom dijelu knjige objavljujemo prijevode na engleski jezik teksto­va Zakona o procjeni učinaka propisa, Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa s prilozima i Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje od 2018. do 2023. godine.

U trećem dijelu je dodatak u kojem, uz navedene strateške normativne dokumente, donosimo i tekst Uredbe o provedbi postupaka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (test malog i srednjeg poduzetništva) objavljen u „Narodnim novinama“, broj 43/17, s prilozima 1. do 3. kao njezinim sastav­nim dijelovima radi boljeg razumijevanja provedbe testa malog i srednjeg po­duzetništva kao dijela postupka procjene učinaka propisa.“

Zagreb, listopad 2018.

Autorica