Zbirka propisa iz područja komunalnog gospodarstva

Zbirka propisa iz područja komunalnog gospodarstva

Autor/i: Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.

Vrijeme izdavanja: listopad 2018.
Uvez: meki
Broj stranica: 352
Oznaka: 811-428

Cijena: 90,00 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

PREDGOVOR

Zakon o komunalnom gospodarstvu (u daljnjem tekstu: Zakon) donesen je13. srpnja 2018., objavljen u Narodnim novinama 68/18 od 27. srpnja 2018. i stupio na snagu 4. kolovoza 2018. godine. Stupanjem na snagu toga Zakona prestao je važiti Za­kon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15).

Zakon uređuje načela komunalnog gospodarstva, vrste i način obavljanja komu­nalnih djelatnosti, organizacijske oblike obavljanja komunalne djelatnosti, uređuje pita­nja komunalne infrastrukture poput građenja i održavanja infrastrukture, plaćanje do­prinosa i naknada, održavanje komunalnog reda te propisuje načine obavljanja nadzora nad provedbom Zakona.

Struktura Zakona:

Dio prvi – UVODNE ODREDBE (čl. 1. – 20.)

Dio drugi – KOMUNALNE DJELATNOSTI (čl. 21. – 58.)

Poglavlje I. – Vrste komunalnih djelatnosti

Poglavlje II. – Obavljanje komunalne djelatnosti

Poglavlje III. – Organizacijski oblici obavljanja komunalnih djelatnosti

Poglavlje IV. – Financiranje uslužnih komunalnih djelatnosti

Dio treći – KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (čl. 59. – 103.)

Poglavlje I. – Komunalna infrastruktura i njezin pravni status

Poglavlje II. – Građenje i održavanje komunalne infrastrukture

Poglavlje III. – Financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture

Dio četvrti – KOMUNALNI RED (čl. 104. – 117.)

Poglavlje I. – Odluka o komunalnom redu

Poglavlje II. – Održavanje komunalnog reda

Dio peti – NADZOR (čl. 118. – 121.)

Dio šesti – PREKRŠAJNE ODREDBE (čl. 122. – 125.)

Dio sedmi – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 126. – 137.)

Uz navedeni Zakon, zbirka sadrži još i propise koji također djelomično uređuju pitanja koja se tiču komunalnog gospodarenja. To su Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14), Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Za­kon o gradnji (NN 153/13, 20/17), Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15) i Zakon o grobljima (NN 19/98, 50/12, 89/17 – Odluka USRH).

Uredništvo knjiga i časopisa Narodnih novina d.d.