Na temelju članka 8. stavka 1. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo (»Narodne novine« 17/12), ravnateljica Ureda za zakonodavstvo donijela je 15. prosinca 2015. godine

PRAVILA
O PROCESU RADA NA POSLOVIMA OBJAVE PROPISA I DRUGIH AKATA U »NARODNIM NOVINAMA«, SLUŽBENOM LISTU REPUBLIKE HRVATSKE

I. OPĆA PRAVILA
(1) Ravnateljica Ureda za zakonodavstvo (u daljnjem tekstu: Ured), sukladno Godišnjem planu rada Ureda, radi osiguranja pravodobne objave propisa i drugih akata u »Narodnim novinama«, službenom listu Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: »Narodne novine«) utvrđuje raspored zaduženja službenika u Uredu za poslove objave.
(2) Na temelju članka 90. stavaka 1. i 2. Ustava Republike Hrvatske, u »Narodnim novinama« obvezno se objavljuju:

 • zakoni
 • uredbe Vlade, odluke, rješenja i zaključci, sukladno Zakonu o Vladi Republike Hrvatske
 • pravilnici, naredbe i naputci središnjih tijela državne uprave i drugi akti (programi i sl.) ako je to propisano
 • opći akti pravnih osoba s javnim ovlastima (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i dr.)
 • svi akti drugih tijela ako je to propisano zakonom, uredbom Vlade, drugim aktom Vlade ili podzakonskim propisima središnjih tijela državne uprave
 • akti drugih tijela ako je to propisano tim aktima
 • kolektivni ugovori evidentirani u ministarstvu nadležnom za rad, ako je kao područje primjene navedeno područje Republike Hrvatske ili područje dviju ili više županija
 • odluke općina i gradova o prirezu na dohodak.


II. PRAVILA O DINAMICI I REDU PRVENSTVA OBJAVA
(1) Brojevi »Narodnih novina« tiskaju se tijekom godine, u pravilu, srijedom i petkom, ako ima dovoljno materijala.
(2) Iz opravdanih razloga, na temelju prethodne najave i uz suglasnost ravnateljice Ureda, broj može biti tiskan i na određeni dan (osim nedjeljom), neovisno o količini materijala koja je potrebna za objavu redovitog broja.
(3) Akti se objavljuju prema redoslijedu zaprimanja, ako tehničke karakteristike akta ne zahtijevaju duže razdoblje za pripremu tiska.
(4) Dostavljeni propisi objavljuju se na način da se prioritetno objavljuju akti Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske te akti koji se dostavljaju na žurnu objavu. O razlozima žurnosti objave mora biti upoznata ravnateljica Ureda. Uz primjerke akta za objavu potrebno je dostaviti i zahtjev za žurnu objavu s naznakom potrebnog dana objave.
(5) Materijal za objavu u »Narodnim novinama – Međunarodni ugovori« prikuplja se i objavljuje u dogovoru s izvršnim urednikom »Narodnih novina« i to, u pravilu, kada se prikupi dovoljno materijala za tiskanje broja. U slučaju žurnosti, na temelju prethodne najave i uz suglasnost ravnateljice Ureda, broj se može tiskati i na određeni dan (osim nedjelje).


III. DOSTAVA PROPISA I DRUGIH AKATA RADI OBJAVE
(1) Uredu se, poštom ili dostavom, šalju ovjereni i potpisani akti u dva primjerka na adresu: Ured za zakonodavstvo Vlade RH, Trg sv. Marka 2, 10000 Zagreb, te e-poštom isključivo na adresu oglasi@nn.hr u Wordu, a tablični prikazi u Excelu.
(2) Akti za objavu dostavljaju se potpisani od čelnika tijela, uz popratni dopis u kojem je potrebno naznačiti ime i telefonski broj osobe za kontakt.


IV. POSTUPANJE SLUŽBENIKA UREDA U VEZI S PROPISIMA I DRUGIM AKTIMA DOSTAVLJENIM RADI OBJAVE
(1) Svaki akt dostavljen za objavu u »Narodnim novinama« obvezno se upisuje u urudžbeni zapisnik koji se posebno vodi radi točnog evidentiranja akata koji su zaprimljeni u Uredu s naznakom »Za objavu u 'Narodnim novinama'«.
(2) Na svaki akt dostavljen za objavu u »Narodnim novinama« obvezno se otiskuje datum njegova zaprimanja te se isti dan prosljeđuje službeniku zaduženom za pravodobnu objavu.
(3) Službenik zadužen za pravodobnu objavu, prije objave dostavljenog akta, provjerava:

 • radi li se o propisu ili drugom aktu koji se objavljuje u »Narodnim novinama«
 • je li dostavljeni propis, odnosno akt, potpisala ovlaštena osoba i je li na njemu otisnut pečat
 • je li propis, odnosno akt, za objavu dostavljen u dovoljnom broju primjeraka uz popratni dopis
 • datum kada je akt donijela ovlaštena osoba
 • kako glasi odredba o stupanju na snagu propisa.

(4) Kada službenik zadužen za pravodobnu objavu u aktu dostavljenom za objavu utvrdi nepravilnost tehničke naravi (primjerice akt nije potpisan, nema pečata ili nije dostavljen u dovoljnom broju primjeraka), o toj nepravilnosti izravno obavještava ovlaštenog službenika u nadležnom tijelu.
(5) U svim drugim slučajevima, o utvrđenoj nepravilnosti službenik zadužen za pravodobnu objavu obavještava ravnateljicu Ureda i postupa prema danoj uputi.
(6) Prema uputi ravnateljice Ureda, službenik zadužen za pravodobnu objavu priprema dopis nadležnom tijelu o utvrđenim nepravilnostima i/ili službenu bilješku o uočenim nepravilnostima.
(7) Jedan primjerak akta zaprimljenog za objavu (i zapis na magnetnom mediju CD-u, ako je isti priložen) odvaja se u kuvertu pripremljenu za dostavu u Narodne novine d.d., a drugi primjerak u mapu »Za objavu u 'Narodnim novinama'«.


V. DOSTAVA PROPISA I DRUGIH AKATA »NARODNIM NOVINAMA« RADI OBJAVE
(1) Dostava u Narodne novine d.d. obavlja se svakodnevno, putem dostavljača koji iz Narodnih novina d.d. dolazi od 11 do 12 sati ili prema dogovoru.
(2) Kada dostavljač dostavlja tiskani broj u zgradu Vlade Republike Hrvatske, novi materijal za objavu ostavlja se na porti dan ranije, a dostavljač Narodnih novina d.d. preuzima ga tijekom prijepodneva, prilikom dostave dan ranije tiskanog broja.


VI. PRIPREMA BROJA ZA TISKANJE
(1) Službenik zadužen za pravodobnu objavu propisa dogovara s izvršnim urednikom pisani sadržaj svakog broja »Narodnih novina«.
(2) Pisani sadržaj broja utvrđuje se na način da se propisi i akti razvrstaju prema donositelju sljedećim redoslijedom:

 • akti Hrvatskoga sabora,
 • akti Predsjednika Republike,
 • akti Vlade Republike Hrvatske,
 • akti ministarstava redoslijedom koji je utvrđen u Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave,
 • akti pravnih osoba s javnim ovlastima (rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Agencije za tržišno natjecanje i dr.),
 • oduke Upravnog suda, Visokog upravnog suda Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske,
 • kolektivni ugovori,
 • ispravci zakona, uredbi, pravilnika i dr.


VII. ISPRAVCI
(1) Ispravci se objavljuju nakon usporedbe materijala koji je odložen u arhivu tiskanog broja, s time da je istodobno potrebno provjeriti ovlast za davanje ispravka.
(2) Ispravke zakona (uključivo i ispravke tiskarskih pogrešaka) daje tajnik Hrvatskoga sabora, sukladno Poslovniku Hrvatskoga sabora.
(3) Ispravke uredbi i drugih akata Vlade objavljenih u »Narodnim novinama«, ako se radi o pogrešci u objavljenom tekstu u odnosu na izvorni tekst daje glavni tajnik Vlade, a ispravke tiskarskih pogrešaka daje glavni urednik »Narodnih novina«, sukladno Poslovniku Vlade Republike Hrvatske.
(4) Glavni urednik »Narodnih novina« također daje ispravke tiskarskih pogrešaka u objavljenim aktima drugih tijela, a ispravke koji nisu tiskarske naravi daju ovlašteni donositelji akata.
(5) Tekst ispravka tiskarskih pogrešaka u objavljenom aktu priprema službenik zadužen za pravodobnu objavu, u suradnji s izvršnim urednikom »Narodnih novina«, a sve ostale ispravke koji nisu tiskarske naravi pripremaju, donose i dostavljaju na objavu ovlašteni donositelji akata.


VIII. ARHIVIRANJE
(1) Nakon tiskanja broja, kontrolira se sadržaj te se formira materijal za arhivu.
(2) Materijal se u arhivu odlaže u posebnoj kuverti s naznakom broja i godine tiskanja, a u kuvertu se obvezno ulaže i pisani sadržaj broja koji je dogovoren s izvršnim urednikom »Narodnih novina«. Sadržaj kuverte mora odgovarati objavljenom sadržaju toga broja.


IX. PRESTANAK VAŽENJA
Stupanjem na snagu ovih Pravila prestaju važiti Pravila o procesu rada na poslovima objave propisa i drugih akata u »Narodnim novinama«, klasa: 035-01/15-01/02, urbroj: 50501-1-15-01, od 13. listopada 2015. godine.


X. STUPANJE NA SNAGU
Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Klasa: 035-01/15-01/02
Urbroj: 50501-1-15-02

Ravnateljica
Zdenka Pogarčić, v. r.