Program pravne edukacije

Narodne novine d.d., dugogodišnji su vodeći izdavač kvalitetne pravne literature i službenog lista Republike Hrvatske, čime usmjeravaju i potiču pravnu edukaciju u zemlji. S namjerom da olakšaju razumijevanje i primjenu propisa u pravnoj praksi, Narodne novine d.d. odlučile su pokrenuti i razviti edukacijsko-informacijske oblike permanentnog obrazovanja pravnika, funkcionalno usko povezane s osnovnom nakladničkom djelatnošću. 
Program omogućuje produbljenu i kritičku obradu novih propisa i osposobljavanje pravnika za njihovu primjenu. Pored toga, Narodne novine d.d. namjeravaju, u sklopu svoga edukacijskog programa, uz ostale uobičajene oblike permanentnog obrazovanja pravnika (savjetovanja, seminari, okrugli stolovi), razvijati radionice – do sada zanemareni oblik takvog obrazovanja.

Program pravne edukacije sastoji se od savjetovanja i programa izobrazbe.

Pravna edukacija i informiranje koncentrira se na obradu:

 • postojećih problema u primjeni pojedinih propisa, te
 • na kritičko i produbljeno upoznavanje pravne javnosti s novinama u zakonodavstvu.

 

Oblici edukacije su:

 • skupovi za širi krug korisnika
  • Informativno-edukacijska savjetovanja (više od 100 sudionika) – u pravilu informiranje i educiranje o novinama u zakonodavstvu (predavanja i priopćenja, odgovori na pitanja)
  • Savjetovanja (manje od 100 sudionika) – u pravilu prorada užih tematskih cjelina (kraća izlaganja, problematiziranje teme i otvaranje dijaloga, aktivno sudjelovanje korisnika; individualne konzultacije)
 • skupovi/sastanci za uži krug korisnika – radionice (do 30 sudionika; podjele u grupe i plenarne rasprave)
  • prorada pojedinih pravnih problema i konkretnih slučajeva grupne kozultacije
  • temu određuju korisnici i naručuju konzultacije

 

Pisane materijale za pojedine oblike edukacije prate nacrti akata koji bi se mogli koristiti u praksi, a objavljuju se u pravnoj biblioteci – pravni priručnici. Za radionice se posebno pripremaju case studies, a za grupne konzultacije ekspertize pojedinih problema.

Kad god to bude potrebno i moguće, pojedini edukacijski oblici pripremat će se u suradnji s odgovarajućim državnim institucijama ili nevladinim organizacijama.