Pravna zaštita i žalbeni postupak u JN s osvrtom na utjecaj na provedbu projekata financiranih iz EU fondova

11.04.2022.

Pravna zaštita i žalbeni postupak u JN s osvrtom na utjecaj na provedbu projekata financiranih iz EU fondova

ev. br. 2022-0200

6. lipnja 2022. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE


Održano

 

Datum održavanja

6. lipnja 2022.

PREDAVAČ

Manuela Licul Martinčić

RASPORED PREDAVANJA

8:45 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Načela pravne zaštite: Zakon o javnoj nabavi i supsidijarna primjena Zakona o općem upravnom postupku

Žalba u postupku javne nabave: rokovi i faza postupka javne nabave

Žalba u postupku jednostavne nabave: rokovi i faza postupka jednostavne nabave

Razgraničenje pojmova: žalbeni navod i žalbeni zahtjev

Zašto je bitna praksa DKOM-a i VUS-a?

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

10:30 – 10:45

Stanka

10:45 – 12:15

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Sudionici žalbenog postupka i razgraničenje pojma „pravni interes“ u žalbenom postupku

Sudionici upravnog spora

Žalba na dokumentaciju o nabavi: postupanje naručitelja, najčešće pogreške, praksa DKOM-a i praksa VUS-a

Žalba na otvaranje ponuda: postupanje naručitelja, najčešće pogreške i praksa DKOM-a i VUS-a

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

12:15 – 13:00

Stanka

13:00 – 14:30

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Žalba na odluku o odabiru: sudionici, postupanje naručitelja, postupanje odabranog ponuditelja, teret dokazivanja, najčešće pogreške, praksa DKOM-a i VUS-a

Žalba na odluku o poništenju: sudionici, postupanje naručitelja, teret dokazivanja, najčešće pogreške, praksa DKOM-a i VUS-a

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

14:30 – 14:45

Stanka

14:45 – 16:15

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Žalba na sklapanje dodatka ugovora s obveznom objavom sukladno člancima 316. i 317. ZJN 2016

Ispravci odluke o odabiru/odluke o poništenju, Naknadna nadopuna Zapisnika o pregledu i ocjeni

Ex-post kontrola postupka nabave financiranog iz EU fondova za koji je pokrenut žalbeni postupak/upravni spor

Zaključno: važnost pravovremenog planiranja provedbe postupka nabave financiranog iz EU fondova

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

Kotizacija 980,00 kuna (PDV uključen) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX. Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu putem e-pošte.

Molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.