Pregled najvažnijih točaka u pripremi i provedbi postupaka javne nabave s osvrtom na aktualnu praksu kontrolnih tijela

05.04.2022.

Pregled najvažnijih točaka u pripremi i provedbi postupaka javne nabave s osvrtom na aktualnu praksu kontrolnih tijela DKOM-a, VUS-a i posredničkih tijela kod nabava sufinanciranih EU sredstvima

 

ev. br. 2022-0190

19. svibnja 2022. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE


Održano

Datum održavanja

19. svibnja 2022.

PREDAVAČI

Emina Lajtman i Mirjana Čusek-Slunjski

RASPORED PREDAVANJA

8:45 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Od kuda krenuti kada nam predstoji raspisivanje postupka javne nabave?

 

 • Plan nabave – donošenje, izrada, posebnosti kod postupaka koji su sufinancirani sredstvima EU
 • Sukobi interesa – obveza potpisivanja izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa
 • Donošenje odluke o osnivanju stručnog povjerenstva
 • Mogućnosti sudjelovanja potencijalnih ponuditelja u pripremi dokumentacije o nabavi i uz to povezani rizici i obveze naručitelja
 • Specifičnosti potrebe osiguravanja pravodobnog revizorskog traga za sve dokumente koji se kreiraju u jednom postupku javne nabave – zahtjevi posredničkih tijela u ex-post kontrolama
 • Istraživanje tržišta kao preduvjet postavljanja minimalnih uvjeta koji osiguravaju kvalitetan ugovor

 

Predavačica: Emina Lajtman

10:30 – 10:45

Stanka

10:45 – 12:15

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Pregled najvažnijih točaka u pripremi dokumentacije o nabavi na primjeru provedenih postupaka javne nabave (USLUGE/ROBA/RADOVI) – I. dio

 

 • Praktičan prikaz seta pitanja na koje je potrebno dati odgovor prije finalizacije dokumentacije o nabavi za USLUGE
 • Praktičan prikaz seta pitanja na koje je potrebno dati odgovor prije finalizacije dokumentacije o nabavi za ROBE
 • Praktičan prikaz seta pitanja na koje je potrebno dati odgovor prije finalizacije dokumentacije o nabavi za RADOVI
 • Specifičnosti vezane uz nabave sufinancirane EU sredstvima

Prikaz prijedloga ugovora za USLUGE/ROBE/RADOVE i prijenos iskustva vezano uz fazu izvršenja ugovora i zahtjeve koji se mogu postaviti vezano uz izmjene ugovora zbog povećanja cijena, obujma usluge/radova/dodatnih isporuka robe

 

Predavačica: Emina Lajtman

 

12:15 – 13:00

Stanka

13:00 – 14:30

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Pregled najvažnijih točaka u pripremi dokumentacije o nabavi na primjeru provedenih postupaka javne nabave (USLUGE/ROBA/RADOVI) – II. dio

 

 • Praktičan prikaz seta pitanja na koje je potrebno dati odgovor prije finalizacije dokumentacije o nabavi za USLUGE
 • Praktičan prikaz seta pitanja na koje je potrebno dati odgovor prije finalizacije dokumentacije o nabavi za ROBE
 • Praktičan prikaz seta pitanja na koje je potrebno dati odgovor prije finalizacije dokumentacije o nabavi za RADOVI
 • Specifičnosti vezane uz nabave sufinancirane EU sredstvima
 • Prikaz prijedloga ugovora za USLUGE/ROBE/RADOVE i prijenos iskustva vezano uz fazu izvršenja ugovora i zahtjeve koji se mogu postaviti vezano uz izmjene ugovora zbog povećanja cijena, obujma usluge/radova/dodatnih isporuka robe

 

 

Predavačica: Mirjana Čusek-Slunjski

14:30 – 14:45

Stanka

14:45 – 16:15

(90 minuta/

2 nastavna sata)

 • Prikaz aktualne prakse kontrolnih tijela: DKOM-a, VUS-a i posredničkih tijela kod nabava sufinanciranih EU sredstvima

 

 

Predavačica: Mirjana Čusek-Slunjski

 

Kotizacija 980,00 kuna (PDV uključen) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX. Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu putem e-pošte.

Molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.