Prijenos iskustva iz prakse u procesu definiranja kriterija za kvalitativni odabir GS, zamjena stručnjaka u fazi pregleda i ocjene ponuda ...

03.04.2023.

Prijenos iskustva iz prakse u procesu definiranja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, zamjena stručnjaka u fazi pregleda i ocjene ponuda, problematika izuzetno niskih ponuda s osvrtom na presude VUS-a i DKOM rješenja

 

ev. br. 2023-0165

14. lipnja 2023. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Prijavnica

Datum održavanja

14. lipnja 2023.

PREDAVAČI

Mirjana Čusek-Slunjski

Emina Lajtman

RASPORED PREDAVANJA

8:45 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta – obvezne osnove za isključenje kroz praksu DKOM-a i VUS-a

 

 

 • Na što treba obratiti pozornost  kod definiranja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (obvezne osnove za isključenje)
 • Obvezne osnove za isključenje - nekažnjavanje
 • Obvezen osnove za isključenje – porezni dug
 • Obvezne osnove za isključenje – podugovaratelji
 • Obvezne osnove za isključenje – gospodarski subjekti na čiju se sposobnost ponuditelj oslanja
 • Obvezne osnove za isključenje – strani ponuditelji
 • Mjere samokorigiranja

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta – ostali razlozi za isključenje kroz praksu DKOM-a i VUS-a

 

 • Na što treba obratiti pozornost kod definiranja kriterija za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (ostale osnove za isključenje)
 • Ostale osnove za isključenje – prikaz svih osnova iz čl.254. ZJN 2016
 • Ostale osnove za isključenje – svrsishodnost propisivanja u pojedinim postupcima javne nabave
 • Praksa DKOM-a i VUS-a

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Zamjena stručnjaka u fazi pregleda i ocjene ponuda

 

 • Kada i pod kojim uvjetima je moguća zamjena stručnjaka u fazi pregleda I ocjene ponuda
 • Tehnička i stručna sposobnosti-  kako odrediti minimalne razine?
 • Što su to iste ili slične usluge, robe i radovi i kako ih definirati u dokumentaciji o nabavi
 • Zamjena i/ ili dopuna referenci tijekom postupka pregleda i ocjene ponuda
 • Pregovaranje tijekom pregleda i ocjene ponuda

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

14:10 – 14:15

Stanka

14:15 – 15:45

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Izuzetno niske ponude

 

 • Obveza naručitelja tražiti pojašnjenje izuzetno niske ponude
 • Na što se mogu odnositi objašnjenja ponuditelja vezano uz izuzetno niske ponude
 • Razlozi i objašnjenja naručitelja za prihvaćanje ili neprihvaćanje objašnjenja ponuditelja vezano uz izuzetno nisku ponudu
 • Prikaz prakse provedenih postupaka i prakse DKOM-a

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Kotizaciju 130 EUR/979,49 kn (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.

 

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.