PRIMJENA MATERIJALNOG PRAVA I PRAKSA U JAVNOJ NABAVI

22.05.2024.

PRIMJENA MATERIJALNOG PRAVA I PRAKSA U JAVNOJ NABAVI

ev. br. 2024-0198

10. rujna 2024. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Prijavnica

Datum održavanja

10. rujna 2024.

PREDAVAČ

Davor Slivka

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Praksa u pripremi postupka javne nabave-dvojbe, dileme i pogreške

 • Plan nabave
 • Imenovanje stručnog povjerenstva
 • Komunikacija s gospodarskim subjektima
 • Dokumentacija o nabavi

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Praksa u pripremi postupka javne nabave-dvojbe, dileme i pogreške

 • Priprema Troškovnika
 • Modeli ekonomski najpovoljnije ponude
 • Ispravak pogrešaka u dokumentaciji o nabavi
 • Oslanjanje
 • Podugovaranje

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Praksa u pregledu i ocjeni ponuda--dvojbe, dileme i pogreške

 • Pojašnjenja i upotpunjavanja ponuda
 • Ažurirani popratni dokumenti

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

14:10 – 14:15

Stanka

14:15 – 15:45

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Praksa u pregledu i ocjeni ponuda-dvojbe, dileme i pogreške

 • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
 • Odluka o odabiru
 • Odluka o poništenju

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

Kotizaciju 150 € (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice/webinara molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.