PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE, TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA, KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR, TROŠKOVNIKA, ENP-a I JAMSTAVA

22.05.2024.

PRIPREMA POSTUPAKA JAVNE NABAVE, TEHNIČKIH SPECIFIKACIJA, KRITERIJA ZA KVALITATIVNI ODABIR, TROŠKOVNIKA, ENP-a I JAMSTAVA

ev. br. 2024-0200

1. listopada 2024. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Prijavnica

Datum održavanja

1. listopada 2024.

PREDAVAČ

Davor Slivka

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Priprema postupka javne nabave

 • Imenovanje stručnog povjerenstva
 • Sukob interesa
 • Istraživanje tržišta i tehničke konzultacije

Priprema Troškovnika

 • Priprema Troškovnika sukladno podzakonskim propisima
 • Primjena standardiziranog troškovnika

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije

 • Određivanje predmeta nabave
 • Opis predmeta nabave
 • Tehnička specifikacija ili kriterij ENP
 • Najčešće pogreške
 • Ograničenje tržišnog natjecanja

Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskih subjekata u DoN-u

Primjena osnova za isključenje

 • Osnove za isključenje – obvezne i neobvezne

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Određivanje kriterija za odabir gospodarskog subjekta

 • Sposobnosti gospodarskih subjekata
 • Tehničke specifikacije v.s. kriteriji za odabir gospodarskog subjekta

ESPD – preliminarni dokaz

 • ESPD
 • Ažuriranje ESPD-a

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

14:10 – 14:15

Stanka

14:15 – 15:45

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Kriteriji za odabir ponude – ENP

 • Pristup izradi ENP-a
 • Ključna pitanja
 • Najčešće pogreške
 • Koncept ENP-a
 • Primjeri određivanje kriterija ENP
 • ZJN, čl. 287. – Trošak životnog vijeka
 • ENP i pogreške kroz praksu DKOM-a

Jamstva

Interaktivno predavanje, ogledni primjeri, pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

Kotizaciju 150 € (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice/webinara molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.