UPRAVLJANJE RIZICIMA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE U ODNOSU NA IZRADU DON-a I POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE PONUDA

27.12.2023.

UPRAVLJANJE RIZICIMA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE U ODNOSU NA IZRADU DOKUMENTACIJE O NABAVI I POSTUPAK PREGLEDA I OCJENE PONUDA

ev. br. 2023-0598

14. veljače 2024. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Održano

Datum održavanja

14. veljače 2024.

PREDAVAČ

Mirjana Čusek-Slunjski i Emina Lajtman

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Priprema za izradu dokumentacije o nabavi – stručno povjerenstvo, plan nabave, istraživanje tržišta, CPV kodovi

 

 • Sastav stručnog povjerenstva za javnu nabavu – tim je ključ uspjeha!
 • Znanja i vještina koje pojedinci trebaju posjedovati kako

bi djelotvorno i učinkovito obavljali posao i zadaće javne nabave

 • Analiza potreba naručitelja u pojedinom postupku javne nabave – analiza plana nabave, CPV kodovi
 • Istraživanje tržišta
 • Sudjelovanje potencijalnih ponuditelja u pripremi dokumentacije o nabavi – mogućnosti i rizici

 

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Hodogram ključnih elemenata pripreme dokumentacije o nabavi

 

 • Prikaz hodograma potrebnih predradnji za izradu dokumentacije o nabavi
 • Obvezni sadržaj dokumentacije o nabavi sukladno Pravilniku o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/2017, 75/2020)
 • Utvrđivanje potencijalnih rizika pojedinog postupka javne nabave kroz obvezne dijelove dokumentacije o nabavi sukladno čl.2. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave
 • Kako odrediti količinu predmeta nabave: kao točnu ili predviđenu (okvirnu) i o čemu to ovisi?
 • Određivanje rokova početka i završetka ugovora u kontekstu obveza ponuditelja – pitanje do kada traju obveze ponuditelja
 • Kako propisati pravila o plaćanjima (odjednom ili sukcesivno) i o čemu to ovisi?
 • Kriterij ekonomski najpovoljnije ponude – znamo li odrediti omjere i razraditi kriterij koji će ostvariti svoj cilj - odabir ekonomski najpovoljnije ponude!

 

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Specifičnosti vezane uz postupak pregleda i ocjene ponuda na primjerima provedenih postupaka ROBE/RADOVA/USLUGA – I. dio

 

 • Postupak pregleda i ocjene ponuda prema odredbama ZJN 2016 i podzakonskih propisa iz područja javne nabave kod nabave ROBA – prikaz na primjerima iz prakse
 • Postupak pregleda i ocjene ponuda prema odredbama ZJN 2016 i podzakonskih propisa iz područja javne nabave kod nabave RADOVA – prikaz na primjerima iz prakse
 • Postupak pregleda i ocjene ponuda prema odredbama ZJN 2016 i podzakonskih propisa iz područja javne nabave kod nabave USLUGA – prikaz na primjerima iz prakse

 

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

14:10 – 14:15

Stanka

14:15 – 15:45

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Specifičnosti vezane uz postupak pregleda i ocjene ponuda na primjerima provedenih postupaka ROBE/RADOVA/USLUGA – II. dio

 

 • Postupak pregleda i ocjene ponuda prema odredbama ZJN 2016 i podzakonskih propisa iz područja javne nabave kod nabave ROBA – prikaz na primjerima iz prakse
 • Postupak pregleda i ocjene ponuda prema odredbama ZJN 2016 i podzakonskih propisa iz područja javne nabave kod nabave RADOVA – prikaz na primjerima iz prakse
 • Postupak pregleda i ocjene ponuda prema odredbama ZJN 2016 i podzakonskih propisa iz područja javne nabave kod nabave USLUGA – prikaz na primjerima iz prakse

 

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Kotizaciju 150 € (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice/webinara molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.