UREDSKO POSLOVANJE

27.03.2024.

Narodne novine d.d. organiziraju webinar

UREDSKO POSLOVANJE

17. svibnja 2024.

urednik radionice Goran Vojković

Prijavnica za webinar Prijavnica za webinar s knjigom

PROGRAM RADA

8:55 –   9:00    Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30    UREDSKO POSLOVANJE – I. dio
                        – Uvod - Uredba o uredskom poslovanju, NN 75/21
                        – Opće odredbe
                        – Primitak, otvaranje i pregled pošiljki

10.30 – 10.45  Pauza

10:45 – 12:15  UREDSKO POSLOVANJE – II. dio
                        – Upisivanje pismena
                        – Klasifikacija
                        – Dostava pismena u rad
                        – Administrativno-tehnička obrada akta
                        – Otpremanje akta
                        – Razvođenje i rokovnik predmeta
                        – Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje

12:15 – 13:00  Pauza

13:00 – 14:30  UREDSKO POSLOVANJE – III. dio
                        – Razvođenje i rokovnik predmeta
                        – Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje
                        – Pečati, žigovi i štambilji
                        – Spisovodstvo i postupak s elektroničkom poštom
                        – Spisovodstvo
                        – Adresiranje
                        – Elektronička pošta u uredskom poslovanju

Kotizacija iznosi:

130,00 eura (PDV uključen) po sudioniku koja uključuje radni materijal i sudjelovanje u radu radionice ili

142,00 eura (PDV uključen) po sudioniku koja uključuje radni materijal, knjigu Gorana Vojkovića: ELEKTRONIČKO UREDSKO POSLOVANJE, III. izdanje, te sudjelovanje u radu radionice.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu putem e-pošte.

Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake Uredsko poslovanje, najkasnije do dana održavanja radionice.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr

Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 844, 6652-866 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr