Webinar – Uredsko poslovanje

28.09.2021.

Narodne novine d.d. organiziraju webinar

UREDSKO POSLOVANJE

14. prosinca 2021.

urednik radionice Goran Vojković


Održano 

PROGRAM RADA

8:50 – 9:00

 • Spajanje polaznika na platformu predavanja 

9:00 – 10:30

 • UREDSKO POSLOVANJE – I. dio
  • Uvod – nova Uredba o uredskom poslovanju, NN 75/21
  • Opće odredbe
  • Primitak, otvaranje i pregled pošiljki

10.30 – 10.45

 • Pauza

10:45 – 12:15

 • UREDSKO POSLOVANJE – II. Dio
  • Upisivanje pismena
  • Klasifikacija
  • Dostava pismena u rad
  • Administrativno-tehnička obrada akta
  • Otpremanje akta
  • Razvođenje i rokovnik predmeta
  • Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje

12:15 – 12:30

 • Pauza

12:30 – 14:00

 • UREDSKO POSLOVANJE – III. Dio
  • Razvođenje i rokovnik predmeta
  • Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje
  • Pečati, žigovi i štambilji
  • Spisovodstvo i postupak s elektroničkom poštom
  • Spisovodstvo
  • Adresiranje
  • Elektronička pošta u uredskom poslovanju

Kotizacija iznosi 890,00 kn (PDV uključen u cijenu) po sudioniku, koja uključuje PowerPoint prezentaciju i sudjelovanje u radu radionice.

Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake R-6/21-uredsko poslovanje, najkasnije do dana održavanja radionice.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr

Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 844, 6652-866 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr