Webinar – Uredsko poslovanje

19.01.2022.
Narodne novine d.d. organiziraju webinar
UREDSKO POSLOVANJE
16. veljače 2022.
urednik radionice Goran Vojković

Održano
PROGRAM RADA
8:50 – 9:00
 • Spajanje polaznika na platformu predavanja 
9:00 – 10:30
 • UREDSKO POSLOVANJE I. dio
  • Uvod - nova Uredba o uredskom poslovanju, NN 75/21
  • Opće odredbe
  • Primitak, otvaranje i pregled pošiljki
10.30 – 10.45
 • Pauza
10:45 – 12:15
 • UREDSKO POSLOVANJE  II. dio
  • Upisivanje pismena
  • Klasifikacija
  • Dostava pismena u rad
  • Administrativno-tehnička obrada akta
  • Otpremanje akta
  • Razvođenje i rokovnik predmeta
  • Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje
12:15 – 13:00
 • Pauza
13:00 – 14:30
 • UREDSKO POSLOVANJE III. dio
  • Razvođenje i rokovnik predmeta
  • Stavljanje predmeta u pismohranu i čuvanje
  • Pečati, žigovi i štambilji
  • Spisovodstvo i postupak s elektroničkom poštom
  • Spisovodstvo
  • Adresiranje
  • Elektronička pošta u uredskom poslovanju
Kotizacija 890,00 kn (PDV uključen) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX i PowerPoint prezentaciju. Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu putem e-pošte.
Kotizacija se uplaćuje na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke, svrha doznake R-2/22-uredsko poslovanje, najkasnije do dana održavanja radionice.
Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika šesti sudionik sudjeluje besplatno.
Prijavu pošaljite na telefaks broj 01/6652 891 ili e-poštom na adresu edukacija@nn.hr
Ostale obavijesti možete dobiti na telefon broj 01/6652 844, 6652-866 ili e-poštom na adresi edukacija@nn.hr