Ciljevi

Opći ciljevi poslovanja

Ostvariti primjeren rast imovine na korist vlasniku i Društvu; organizirati poslovanje Društva kako bi se postigla  maksimalna racionalizacija poslovnih procesa i strateške orijentacije; učvršćivati ugled tvrtke visokoprofesionalnim odnosima s kupcima i dobavljačima; održavati i unaprjeđivati prepoznatljivu javnu predodžbu Društva;  podizati razinu  i kvalitetu odnosa s javnošću  i kontinuirano je upoznavati s odgovornim poslovanjem Društva (s posebnim poštovanjem prema zajednici i zdravom okolišu); pojačati brigu o razvoju, potrebama, interesima i sposobnostima radnika kao nezamjenjivom kreativnom potencijalu u realizaciji svih ciljeva Društva.

Posebni ciljevi poslovanja

Unaprjeđivati nakladništvo Narodnih novina, službenoga glasila Republike Hrvatske, uvodeći nove tehnologije  u izdavanju tiskanog i elektroničkog izdanja; usavršavati objave službenih  internetskih  stranica  koje su dane na skrb Društvu (Elektronički oglasnik javne nabave, e-dražba, e-tiskanice), unaprjeđivati i pripremati nove vlastite elektroničke proizvode; stalno osuvremenjivati vlastito tiskarstvo;  povećati tržišni udio vlastitih robnih marki; stalno povećavati tržišni udio svjetski poznatih robnih marki koje su u našem prodajnom asortimanu (posebno onih koje ekskluzivno zastupamo); povećavati  konkurentsku sposobnost Društva; povećavati stope rasta prihoda i profita; smanjivati troškove poslovanja; povećati učinkovitosti poslovanja uz što manja ulaganja; ostvarivati očekivane stope povrata na investirani novac; povećavati iskorištenost kapaciteta u proizvodnji; stalno modernizirati proizvodne procese; povećavati motivaciju zaposlenika, uvažavajući njihove individualne doprinose, raznolikost i otvorenost; poticati zaposlenike na  individualni rast i razvoj; razviti sustav mentorstva te dalje inzistirati na najvišim standardima poštenja i integriteta u Društvu.

Osnovne organizacijske vrijednosti

Tradicija

Zaposlenici Narodnih novina d.d. iskazuju poštovanje prema bogatoj tradiciji Društva u nakladništvu, tiskarstvu i trgovini.

Profesionalnost

Pred zaposlenicima Društva stalna je  zadaća razvijati  kompetentnost u poslu koji obavljaju, proširivati znanja permanentnim profesionalnim doškolovanjem i stalnim razvijanjem sposobnosti i vještina za obavljanje vlastitoga posla. Uz to posebnu pozornost usmjeruju na: odgovornost - za obveze i dužnosti u obavljanju posla, uključujući i posljedice; točnost - pravodobnost i ispravno obavljanje vlastitoga posla; kvaliteta usluga i proizvoda koje se nude kupcu; ažurnost; zakonitost; inicijativnost u pronalaženju rješenja i stalna usmjerenost na stvaranje novih vrijednosti korinih vlasniku i Društvu.

Fokusiranost na klijente

Stabilni i kvalitetni dugoročni odnosi s partnerima da bi se sačuvali i unaprijedili odnosi povjerenja u Društvo te proizvode i plasmane koje nudi.

Timski rad

Polazimo od pretpostavke da u zajedničkom poslu možemo uspjeti samo uz kvalitetnu angažiranost  velikog broja ljudi. Uvjereni smo da su za uspjeh važni: podrška radu, idejama i nastojanjima svakoga pojedinog zaposlenika; kompromis  kao spremnost na sporazum, zajednički dogovor; kreativnost u pronalaženju novih ideja i rješenja te transparentnost u iznošenju informacija koje moraju biti  jasne, jezgrovite i razumljive.

Dobri međuljudski odnosi

Polazimo od  nužnosti da se Društvo korektno odnosi prema zaposlenicima i poštuje dugogodišnje  privrženosti mnogih zaposlenika. Visoko rangiramo: ljubaznost kao dio opće kulture ponašanja, empatiju kao poštovanje drukčijih mišljenja i osjećaja,  povjerenje kao sposobnost pridobivanja i održavanja međusobne naklonosti, iskrenost kao otvoreno iznošenje vlastitih mišljenja, razumijevanje kao nastojanje da stvari gledamo i s drugih motrišta i etičnost koja se posebno ogleda u nedopustivosti da druge iskorištavamo radi vlastita probitka.

Lojalnost zaposlenih

Podupiremo osjećaje čvrste pripadnosti Društvu kao obitelji i spremnost zaposlenih da u svakoj prilici  ulože dodatne napore radi zajedničkoga boljitka bilo koje vrste.

 

Odnos s poslovnim partnerima i s trećim osobama

Pridržavanje propisa o zaštiti tržišnog natjecanja

Svaki se zaposlenik mora pridržavati pravila o poštenoj tržišnoj utakmici. Procjena sukladno propisima za zaštitu tržišnog natjecanja katkada može biti dvojbena, međutim postoje ponašanja koja su uvijek povreda odredaba Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja (npr. djelatnici ne smiju voditi razgovore s konkurencijom tijekom kojih se dogovaraju cijene ili kapaciteti). Posebno su nedopušteni dogovori s konkurencijom o odustajanju od tržišne utakmice, o predaji fiktivnih ponuda kod javnih nadmetanja ili o podjeli kupaca, područja ili proizvodnih programa.

Nuđenje ili osiguravanje pogodnosti

Osnovno je pravilo Društva da se za nove kupce natječemo kvalitetom cijenom naših proizvoda i usluga. Ni jedan zaposlenik ne smije drugima u vezi s poslom nuditi ili osigurati neopravdane pogodnosti, bilo posredno ili neposredno, i to ni u novcu ni u drugim protuuslugama. Promidžbeni pokloni za poslovne partnere moraju se birati tako da kod primatelja ne stvore ni najmanji dojam nemoralnosti i nekorektnosti. U slučaju nedoumice treba zamoliti primatelja da od svog nadređenog unaprijed zatraži dozvolu za primitak poklona. Ako se primatelj tome protivi, to pokazuje da on sam primitak tog poklona smatra nekorektnim. Državnim službenicima i drugim dužnosnicima ne smiju se davati nikakvi pokloni. Djelatnici koji zaključuju ugovore s poslovnim partnerima (trećim osobama) moraju voditi računa o tome da i oni našim djelatnicima ne nude ili osiguravaju neopravdane pogodnosti.

Traženje i prihvaćanje pogodnosti

Ni jedan zaposlenik ne smije koristiti svoj službeni položaj kako bi zahtijevao, prihvaćao, pribavljao za sebe ili tražio da mu se obećaju pogodnosti bilo posredno ili neposredno, i to ni u novcu, ni u drugim protuuslugama. Pod tim se ne podrazumijevaju povremeni pokloni nebitne vrijednosti, dok se ti drugi pokloni moraju odbiti i/ili vratiti uz adekvatno obrazloženje vezano za naše korporativno poslovno ponašanje.

Posebna pravila za dodjelu narudžbi

Svatko tko se natječe za neki posao treba od našega Društva očekivati da ćemo pošteno i objektivno preispitati njegovu ponudu. zaposlenici koji se bave dodjelom poslova moraju se posebno pridržavati sljedećih pravila:

 • zaposlenik mora obavijestiti svoga nadređenog o svakom osobnom interesu koji bi mogao postojati u vezi  s provedbom njegovih radnih zadaća;
 • dobavljači se kod natjecanja za poslove ne smiju ni preferirati ni ometati;
 • pozivi poslovnih partnera smiju se prihvatiti samo ako su povod i opseg poziva primjereni i ako bi odbijanje poziva bilo suprotno pravilima kulturnog ponašanja;
 • pokloni poslovnih partnera moraju se odbiti ili vratiti, osim ako se radi o beznačajnim i povremenim poklonima male vrijednosti;
 • ni jedan zaposlenik ne smije za privatne poslove angažirati poduzeća s kojima poslovno surađuje, ako bi na taj način mogao imati određene pogodnosti. To vrijedi posebno ako djelatnik ima ili bi mogao imati izravan ili neizravan utjecaj na angažiranje tog poduzeća za našu tvrtku ili povezano poduzeće;
 • svim potencijalnim slučajevima sukoba interesa svaki je zaposlenik obvezan pravodobno izvijestiti svoga nadređenog.

 

Donacije

Narodne novine d.d. kao društveno odgovorna tvrtka daje novčane i materijalne donacije za obrazovanje, zdravstvo, znanost, umjetnost, kulturu te u socijalne svrhe. Za davanje donacija vrijede pravila:

 • molbe za donacijama pojedinaca načelno se uvijek moraju odbiti;
 • plaćanja donacija na privatne račune nisu dopuštena;
 • donacije se ne smiju odobriti osobama ili organizacijama koje bi mogle štetiti našem ugledu ili društvenom moralu i imaju negativnu percepciju u javnosti;
 • donacija mora biti transparentna. Primatelj donacije mora biti poznat, kao i način uporabe dobivene donacije. U svako doba mora moći dokazati razlog za donaciju i njezinu svrsishodnu uporabu;
 • treba se držati zakonskih odredbi o visini donacija na godišnjoj razini radi poreznog tretmana donacija.