Načela poslovnog ponašanja u Narodnim novinama d.d.

1. OSNOVNI ZAHTJEVI O PONAŠANJU U DRUŠTVU

1.1. Postupanje u skladu sa zakonom
Kao prvo i najvažnije načelo za naše Društvo jest  nužnost postupanja svih zaposlenika u skladu sa zakonskim propisima. Svaki zaposlenik je u obvezi spriječiti po svaku cijenu protupravno postupanje, a osobito ako se radi o prekršajima koji se kažnjavaju zatvorskom ili novčanom kaznom (npr. porezni prijestup, prijestup protiv sigurnosti osoba i imovine, krađa i sl.). Svaki zaposlenik u slučaju prekršaja, a zbog povrede svojih obveza na temelju ugovora o radu, mora računati sa stegovnim posljedicama - neovisno o zakonski predviđenim sankcijama.

1.2. Odgovornost za ugled Društva
Na ugled Narodnih novina d.d. u velikoj mjeri utječu nastupanje, djelovanje i ponašanje svakog zaposlenik. Čak i neprimjereno ponašanje samo jednog zaposlenika može izazvati štetu za Društvo. Zato se od svakog zaposlenika očekuje da vodi računa o društvenom ugledu Društva te je prilikom obavljanja svojih radnih zadataka svaki zaposlenik dužan postupati tako da bi skrbio o ugledu Društva.

1.3. Poštivanje osobnog dostojanstva i integriteta
Zaposlenici Društva trebaju poštivati osobno dostojanstvo i prava privatnosti svakog pojedinca, bez obzira na spol, nacionalnost, kulturu, vjeroispovijest i boju kože. Kao pouzdan i odgovoran partner dajemo samo ona obećanja koja doista i možemo ispuniti. Ova načela vrijede kako za suradnju unutar našega Društva tako i za ponašanje prema našim partnerima i javnosti.

1.4. Načela rukovođenja, odgovornosti i nadzora
Svaki rukovoditelj mora steći povjerenje zaposlenika na temelju vlastitog uzornog ponašanja, učinka, otvorenosti i društvene odgovornosti. Rukovoditelj zaposlenicima određuje jasne, ambiciozne i realne ciljeve, te od njih traži maksimalnu moguću odgovornost, ali im ostavlja i slobodni prostor za ostvarenje ciljeva. Povjerenje između rukovoditelja i zaposlenika treba biti takvo da mu se svaki zaposlenik može u svakom trenutku obratiti u slučaju poslovnih ali i privatnih problema. Svaki rukovoditelj mora ispuniti i svoje organizacijske i nadzorne obveze. Odgovoran je za to da na njegovom području odgovornosti ne dođe ni do kakvih povreda zakona i internih procedura, a koje su se mogle spriječiti ili otežati primjerenim nadzorom.

2. IZBJEGAVANJE SUKOBA INTERESA

Radi efikasnog i poštenog obavljanja svojih radnih zadataka naši zaposlenici ne smiju dolaziti u interesne i konflikte glede lojalnosti. Do takvih konflikata može doći, ako neki zaposlenik radi za neko drugo poduzeće ili u njemu ima udjela. Zbog toga za sve vrijede sljedeća pravila:

2.1. Klauzula o nelojalnoj konkurenciji
Zabranjeno je voditi poduzeće koje se nalazi u potpunoj ili djelomičnoj tržišnoj utakmici s našim Društvom ili poduzećima koja su sastavni dio grupe Narodne novine.

2.2. Obavljanje dodatne djelatnosti
Zaposlenik mora svoga nadređenog prethodno pismeno obavijestiti o tomu da će se baviti dodatnom djelatnošću za koju će dobivati naknadu. Dodatna se djelatnost može zabraniti, ako dovodi do smanjenja radnog učinka, ako je u suprotnosti s njegovim obvezama u Društvu ili ako postoji opasnost od kolizije interesa. Od ovoga su izuzete povremene autorske djelatnosti (pisanje članaka, predavanja i druge slične djelatnosti).

3. POSTUPANJE S OPREMOM DRUŠTVA

Uređaji i oprema u uredima, dućanima, skladištima i ostalim prostorijama Društva (npr. telefon, uređaj za kopiranje, osobno računalo uključujući software i internet/intranet, strojevi, alati) smiju se koristiti samo u službene svrhe. Iznimke se reguliraju posebnom odlukom nadležnog tijela Društva.
U vezi s raspolaganjem informatičkom opremom posebno se naglašava zabrana skidanja ili prosljeđivanja informacija koje pozivaju na mržnju prema drugim rasama, na veličanje nasilja, seksualnih i bludnih radnji ili potiču druga kaznena djela ili sadržaj koji je prema shvaćanjima naše kulture nemoralan. Nijedan zaposlenik ne smije bez suglasnost rukovoditelja izrađivati nacrte, datoteke, slikovne i akustičke dokumente ili kopije, ako to nije neposredno uvjetovano njegovim radnim zadaćama.

4. POSTUPANJE S INFORMACIJAMA

4.1. Zapisi i izvješća
Za poštenu i efikasnu suradnju potrebno je cjelovito, pravovremeno i vjerodostojno izvješćivanje. To vrijedi kako u odnosu prema investitorima, suradnicima, kupcima, poslovnim partnerima tako i u odnosu na javnost i sva državna tijela. Svi zapisi i izvješća, koji se izrađuju interno a prosljeđuju van, moraju biti korektni i istiniti. Sukladno načelima urednog knjigovodstva, obuhvaćanje podataka i drugi zapisi uvijek moraju biti cjeloviti, točni, pravovremeni i u skladu sa zakonom. Pravilo glede istinitih podataka vrijedi i za obračun troškova (putnih i sl.) i drugih prava koje radnici imaju prema Društvu.

4.2. Čuvanje u tajnosti
Interni poslovi i informacije Društva koji nisu dani u javnost moraju se čuvati u tajnosti. To se odnosi prije svega na pojedinosti glede organizacije Društva i opreme, na poslovne procedure, podatke o proizvodnji, podatke o statusu istraživačkih i razvojnih radova (projekata), na brojčane podatke internog izvješćivanja, osobne podatke zaposlenika, njihova materijalna prava te status i odnose s poslovnim partnerima. Obveza čuvanja tih podataka u tajnosti vrijedi i nakon okončanja radnog odnosa. Zabranjeno je i najstrože kažnjivo bilo kakvo informiranje o poslovnim događajima ili davanje poslovnih informacija osobama izvan Društva, kao i osobama unutar Društva koje po svojoj nadležnosti nisu ovlaštene znati te informacije. Ovo se također odnosi na širenje informacija, osobito neistinitih i zlonamjernih, kako o djelatnicima i Društvu u cjelini, tako i o poslovnim partnerima i konkurenciji.

4.3. Zaštita podataka i sigurnost podataka
Bitan preduvjet za učinkovitost zaposlenika i za poslovni uspjeh u cjelini su pristup internetu i intranetu, globalna elektronička razmjena informacija i elektroničko obavljanje poslova. Prednosti elektroničke komunikacije povezane su i s rizicima s obzirom na zaštitu privatnosti i sigurnost podataka. Učinkovita prevencija protiv tih rizika je bitan sastavni dio IT-menedžmenta, zadaća rukovodstva i ponašanja svakog pojedinca. Osobni se podaci smiju tražiti, obrađivati ili koristiti samo ako je to potrebno za unaprijed utvrđene, jasne i zakonski dopuštene svrhe. Kod kakvoće podataka i tehničke zaštite protiv neovlaštenog pristupa mora biti zajamčen visok standard. Za osobe od kojih su traženi njihovi osobni podaci, mora biti transparentno i jasno za koju se svrhu koriste ti podaci, a isto tako moraju biti zajamčena i njihova prava na informacije i ispravak te eventualno i na prigovor, blokiranje i brisanje tih podataka. Svi zaposlenici su u obvezi pridržavati se internih procedura vezanih za rad na internetu i intranetu, kao i korištenje informatičke opreme i softwarea, posebice u dijelu zaštite podataka i informacijskih sustava Društva.

4.4. Pravila o internim informacijama
Interne informacije su sve informacije koje nisu poznate općoj javnosti, a koje su pogodne za odluku investitora o kupovini, prodaji ili čuvanju nekog vrijednosnog papira. Kako bi se izbjegla i najmanja sumnja u povredu pravila internih informacija, članovi najvišeg kruga rukovodstva u razdoblju od dva tjedna prije kraja kvartala do dva dana nakon objave kvartalnih rezultata, te u razdoblju od dva tjedna prije kraja poslovne godine do dva dana nakon objave rezultata protekle poslovne godine, ne smije obavljati nikakve poslove s vrijednosnim papirima našega Društva ili tvrtki koje su sastavni dio Grupe. To isto vrijedi i za zaposlenike koji, na temelju svojih radnih zadaća ili funkcije, imaju pristup poslovnim rezultatima koji još nisu objavljeni. Interne informacije ne smije se neovlašteno davati osobama izvan Grupe (npr. novinarima, analitičarima, kupcima, konzultantima, članovima obitelji ili prijateljima). Te se informacije i unutar Grupe smiju davati samo ako je primatelju ta informacija doista potrebna za obavljanje njegove radne zadaće. Nadalje, treba osigurati da su interne informacije tako čuvane odnosno osigurane da neovlaštene osobe ne mogu imati pristup do njih. Osobe koje imaju interne informacije ne smiju trećima davati ni savjete za ulaganje sredstava u vrijednosne papire. Osim toga treba imati u vidu činjenicu da rukovoditelji mogu osobno odgovarati za štetu, ako neki zaposlenik počini prekršaj protiv internih pravila, a ako je ta povreda mogla biti spriječena da je proveden odgovarajući nadzor i/ili interna procedura.

5. OKOLIŠ, SIGURNOST I ZDRAVLJE

5.1. Okoliš i tehnička sigurnost
Zaštita okoliša i čuvanje prirodnih izvora su društveni ciljevi s velikim prioritetom za naše Društvo. Već kod razvoja naših proizvoda, važno je da su oblikovani tako da nisu štetni za okoliš, tehničku sigurnost i zaštitu zdravlja. Svaki zaposlenik na svom radnom mjestu mora raditi na tim područjima kako bi bio primjer drugima.

5.2. Sigurnost na radu
Odgovornost u odnosu na suradnike i kolege zahtjeva najveću moguću prevenciju protiv nezgoda. To vrijedi kako za tehničko planiranje radnih mjesta, opreme i procesa tako i za poslove sigurnosti i osobno ponašanje na radnom mjestu. Radno okruženje mora biti oblikovano tako da vodi računa o zdravlju zaposlenika. Svaki zaposlenik mora posvećivati stalnu pozornost sigurnosti i dosljedno se pridržavati zakonskih i internih uputa i ograničenja.

6. PRITUŽBE I NAPOMENE

Svaki se zaposlenik potiče da svom neposrednom nadređenom, voditelju Odjela ili nekoj drugoj osobi (povjerenik za informiranje ili etiku) iznese osobne pritužbe ili ukaže na okolnosti koje upućuju na prekršaje protiv ovih Načela poslovnog ponašanja. Svaka takva pritužba ili napomena će se preispitati te će se, ukoliko je to primjereno, poduzeti odgovarajuće mjere. Sva dokumentacija s tim u svezi će se čuvati i tretirati kao povjerljiva.

7. IMPLEMENTACIJA I KONTROLA

Provedba i kontrola Načela poslovnog ponašanja unutar Narodnih novina d.d.  zadatak je i obveza svih naših zaposlenika. Odgovornost u samoj provedbi i nadzoru provedbe raste s razinom ovlasti kojom pojedini zaposlenik raspolaže.
Ovaj akt je izrađen radi unaprjeđenja poslovne odgovornosti i kulture naših zaposlenika, a što će zasigurno utjecati i na poslovnu efikasnost i društveni ugled Narodnih novina d.d. Slijedom navedenog svi zaposlenici Društva i tvrtki kćeri su obvezni dosljedno i ustrajno provoditi usvojena Načela poslovnog ponašanja.